×
search

Surhuisterveen

Augustus 2022
Het bestemmingsplan is in procedure bij de gemeente. Goede nieuws is dat er geen zienswijzes zijn ingediend. Planning is dat het bestemmingsplan na de zomer door de raad zal worden vastgesteld. Ondertussen worden afspraken gemaakt met de gemeente over bijvoorbeeld de openbare ruimte om de Hof. Ook worden ontwerpen besproken en uitgewerkt ism de toekomstige bewoners. De lokale vereniging is in oprichting en zal met Knarrenhof na de zomer een informatieavond voor belangstellenden en omwonenden organiseren.

Maart 2022
In Surhuisterveen beginnen de plannen voor Knarrenhof steeds meer vorm te krijgen. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan als voorontwerp goedgekeurd. Dit bestemmingsplan zal door de gemeente Achtkarspelen worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en u kunt dit plan op die site vanaf 17 maart 2022 inzien. Het bestemmingsplan heeft daar de volgende benaming en kenmerk:

  • Naam: Bestemmingsplan Langelaan 4 te Surhuisterveen (Knarrenhof)
  • Kenmerk: NL.IMRO.0059.BPSvLangelaan4-VO01

In het kader van deze procedure organiseren wij op 22 maart 2022 voor de direct omwonenden een inloopmoment om naast het bestemmingsplan de bouwplannen (tot nu toe) in te kunnen zien, vragen te stellen of om opmerkingen/suggesties te geven. Uiteraard willen wij ook de belangstellenden weer bijpraten over de ontwikkelingen en als u staat ingeschreven als belangstellende in de gemeente Achtkarspelen zult u hiervoor van ons een uitnodiging ontvangen voor een infoavond op woensdag 13 april 2022.

December 2021
Inmiddels zijn met name de voorbereidingen getroffen voor de planologische procedure. Maar wat is dan een planologische procedure? Wanneer een bouwplan of het toekomstig gebruik van een perceel niet in overeenstemming is met de mogelijkheden van het bestemmingsplan, is het nodig het bestemmingsplan te herzien. Er zal een planologische procedure nodig zijn.
In het kader van die procedure hebben er verschillende onderzoeken plaatsgevonden. Alle behalve één onderzoek levert geen problemen op voor de verdere ontwikkeling. Enkel in het kader van het ecologisch onderzoek moet komend voorjaar nog nader onderzoek naar de mogelijke van aanwezigheid van vleermuizen plaatsvinden.

Alle onderzoeken zijn meegenomen in het concept bestemmingsplan en deze ligt ter beoordeling bij de gemeente. Als de gemeente hiermee akkoord gaat kan er met de bestemmingsplanherziening worden gestart, waarschijnlijk in januari.
Het plan wordt de daaropvolgende 6 weken ter inzage gelegd voor iedereen waarna het vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Vervolgens is er dan weer 6 weken inzage tijd en kan iedereen in beroep gaan tegen het bestemmingsplan. Als er geen bezwaar komt kan er begin van de zomer een vastgesteld bestemmingsplan liggen. Deze zal beoordeeld worden en als het spoedig verloopt kan er eind van de zomer een onherroepelijke omgevingsvergunning liggen en mag de bouw starten (lees: sloop van de school). Dit is het meest gunstigste scenario.

Ontwerp en bouwer
De gemeente heeft een aantal uitgangspunten vastgesteld:

  • Maximaal 25 woningen.
  • De positie van de bebouwing en bouw-/goothoogtes en met het ontwerp moeten hierbinnen blijven.

Qua architectuur en gedetailleerde tekeningen is nog geen start gemaakt, maar ook hier zullen we binnenkort mee beginnen. Wij maken samen met de architect (INBO-architecten) en de bouwer een plan. Na volgende maand zullen wij ook snel een eerste voorontwerp maken en deze met u delen. Hier worden uw meningen ook zo veel mogelijk meegenomen in het ontwerp. Als het voorontwerp gemaakt is kunnen we de eerste mensen gaan uitnodigen voor kennismakingsgesprekken waar tevens bouwnummers kunnen worden toegewezen. De planning is om deze gesprekken eind eerste kwartaal 2022 te organiseren. Let op, ook deze planning is in het meest gunstige scenario.

Kennismakingsgesprekken en uitnodigen op basis van positie wachtlijst
Het uitnodigen voor deze gesprekken gaat als volgt. We nodigen mensen uit op basis van wie het langst ingeschreven staat voor gemeente Achtkarspelen. Nu kunnen we heel goed begrijpen dat u graag wilt weten op welke positie u dan staat en of het wel zin heeft om aangemeld te blijven omdat er misschien veel wachtenden voor u staan. We kunnen niet zeggen hoeveel mensen er op de wachtlijst staan en welke positie u heeft om de reden dat het niet zoveel zegt. Heb vertrouwen dat u wordt uitgenodigd zodra uw positie op de wachtlijst hoog genoeg is.

We houden u op de hoogte!

September 2021
Het is alweer twee maanden geleden dat de informatieavond plaats vond. In de tussentijd is er achter de schermen veel gebeurt!
Zo is er goed nieuws over de locatie. Inmiddels heeft Knarrenhof een intentie en koopovereenkomst gesloten met de gemeente voor de locatie van het voormalig Lauwers College aan de Langelaan. Dit is een mijlpaal in de ontwikkeling van Knarrenhof Surhuisterveen!
Daarnaast doen wij ons best om het bestemmingsplan binnenkort in procedure te laten gaan. Maar wat houdt een bestemmingsplan dan precies in? Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in of en hoe er gebouwd mag worden. Ook worden de schetsontwerpen momenteel omgezet naar een 3D model. Zodra deze gedeeld kunnen worden dan informeren wij belangstellenden per mail.

Er gebeurt dus genoeg! En we houden u op de hoogte. Bent u geïnteresseerd in Knarrenhof Surhuisterveen? Schrijf u dan in via DEZE link.

Juli 2021
Op 13 juli 2021 is er een informatieavond georganiseerd. In verband met de grote belangstelling, 170 mensen hebben de avond bezocht, is tijdens deze avond achtereenvolgens twee bijeenkomsten gehouden. Voorzitter Sietze Hoekstra van de plaatselijke werkgroep opende de bijeenkomsten en gaf vervolgens het woord aan de heren Peter Prak en Eerde Schippers, directeur en architect van de landelijke Stichting Knarrenhof.

Dankzij de gemeentelijke inzet is het plan tot ontwikkeling van een Knarrenhof op de locatie van het voormalig Lauwers College in Surhuisterveen tot stand gekomen. De locatie bevindt zich op een mooie plek in het centrum van Surhuisterveen en kan ruim worden opgezet voor een 25 tal woningen. Er is voldoende parkeerruimte en de woningen worden in overleg met de toekomstige bewoners ingedeeld. Het in onderling overleg beslissen van de toekomstige bewoners is ook de basis van het concept Knarrenhof. Mienskipsin is het fundament waarvan wordt uitgegaan bij de landelijke Stichting Knarrenhof, niet dat men voor de ander zorgt, maar wel dat er aandacht is voor de medebewoner.
De opzet is dat er 30% sociaal, 40% midden en 30% duur wordt gerealiseerd voor de leeftijdscategorie van plm. 50 – 90 jaar. De vele belangstellenden stelden inhoudelijke vragen over afmetingen, prijsbeleid, grondgebondenheid, het hofhuis en natuurlijk de planning tot realisatie. Tot tevredenheid werd gesteld dat de nodige voorbereiding tot de bouw in overleg met de gemeente zo vlot mogelijk wordt doorlopen en er gekoerst wordt op daadwerkelijke start bouw (als alles meezit) eind 2022. Al met al een prachtig plan waar veel behoefte voor is uitgesproken.

Juni 2021
Op dit moment hebben we bijna 60 aanmeldingen voor Knarrenhof Surhuisterveen. Een mooi aantal! Onze ervaring leert echter dat het beter is om nog meer aanmeldingen te hebben. Als u nog mensen kunt aandragen dan heeft dat 3 voordelen voor u. Namelijk:

  1. Hoe meer deelnemers hoe groter de slagingskans, want de ervaring is nu eenmaal dat zich altijd meer mensen aanmelden dan dat er ook daadwerkelijk doorgaan. Meer inschrijvingen geef meer zekerheid.
  2. Als u mensen uitnodigt om lid te worden dan kent u meer mensen op de lijst waarmee u ‘goed door 1 Hof kunt’. U kunt als het ware uw toekomstige buren aandragen. In andere projecten hebben soms mensen hun buren meegenomen en wonen ze weer naast elkaar, of neemt een 1e zus nog 2 anderen mee, en in 1 geval zijn zelfs 2 zussen met hun moeder van 80+ naar een project van ons getrokken.
  3. Het laatste voordeel is dat we woningen toewijzen op basis van inschrijfdatum. Dus nieuwe mensen maken uw kans niet kleiner, ze komen na u op de lijst te staan, maar vergroten de kans dat het door gaat en ook nog met leuke mensen.

Wist u trouwens dat onze woningen ook prima geschikt zijn voor een paar jongeren of gezinnen? Het project in Surhuisterveen bestaat uit ca 11 grondgebonden woningen, 7 benedenwoningen en 7 bovenwoningen of appartementen. Ze variëren van ca 65m2 tot maximaal (er kunnen meerdere slaapkamers boven bij de grondgebonden woningen) 130m2.

Kent u mensen die ook in Knarrenhof Surhuisterveen willen wonen? Nodig hen dan uit om lid te worden via DEZE link!
Binnenkort organiseren we een informatieavond voor belangstellenden. Iedereen die staat ingeschreven wordt hierover geïnformeerd per mail.

April 2021
Samen met de gemeente Achtkarspelen en de lokale Initiatiefgroep is een intentie-overeenkomst gemaakt en zijn we nu met een Koop-overeenkomst voor de school bezig. We hebben als het goed is nog dit voorjaar de school al in bezit te hebben en dan kunnen we met de woningbouwontwikkeling te beginnen. Het gaat hier stormrachtig snel, mede door de sterke groep met initiatiefnemers en de medewerking van de gemeente. Waren een jaar geleden er nog 5 huishoudens deelnemers, inmiddels is dit aantal al ver boven de 50 gekomen. Helaas helaas wilde de woningbouwvereniging om organisatorische redenen niet mee doen, maar we studeren er nu op hoe we toch goedkope woningen kunnen aanbieden.

Maart 2021
De initiatiefgroep in Surhuisterveen werkt samen met de landelijke Stichting Knarrenhof aan de realisatie van een Knarrenhof-concept in de gemeente Achtkarspelen. Klik hier voor de nieuwsbrief van maart 2021.

Februari 2021 – Nieuwsbrief voor belangstellenden voor Knarrenhof Surhuisterveen
Het is een bijzondere tijd, een periode waarin bijna alles stil lijkt te staan. Gelukkig staat de ontwikkeling van het project Knarrenhof op de locatie van het voormalig Lauwers College aan de Langelaan Surhuisterveen niet stil. Het overleg met de gemeente, de initiatiefgroep en Stichting Knarrenhof heeft flinke vorderingen gemaakt, om een woonvorm als Knarrenhof te kunnen realiseren.

Het plan voorziet in de bouw van 25 levensloopbestendige woningen, huur en koop, in de vorm van een woonhof. De woningen variëren in oppervlakte en aantal slaapkamers en hebben een kleine eigen tuin plus het centrale binnenhof. De initiatiefnemers streven er naar om betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen te creëren voor belangstellenden die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Maar waar ook indien noodzakelijk ondersteuning en faciliteiten op maat geboden kunnen worden. Het plan voorziet in een centrale ontmoetingsplaats voor bewoners en ook voor de omgeving. Om langer te kunnen genieten van de voordelen die zelfstandig- en levensloopbestendig wonen biedt, zijn we gezamenlijk voortvarend op weg om deze opzet te realiseren.

Als alles volgens planning te realiseren valt staat er eind 2022 een Knarrenhof in het centrum van Surhuisterveen. Via deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen. Mocht u ook belangstelling hebben in deze woonvorm kunt u zich inschrijven door hier te klikken en u aan te melden. Het eerst geplande informatiemoment zal waarschijnlijk gaan over het eerste ontwerp, die we in een online-presentatie zullen delen met de ingeschrevenen en waar we naar hun mening vragen.