Zwartewaterland, Hasselt (vereniging)

April 2021
Eerstdaags begint de verkoop, er zijn geen bezwaren ingediend tegen het bestemmingsplan, wel tegen de Omgevingsvergunning, maar de kans op gehonoreerd bezwaar is uitermate klein. Momenteel zijn er 9 woningen onder optie, als er nog 3 optanten bij komen nog dit voorjaar kunnen we de stap naar koopcontracten maken en kan nog dit jaar de bouw beginnen. Dit hof is qua ligging en ruimte tussen de woningen de mooiste die we tot nog toe in Nederland hebben kunnen maken.
Klik hier voor een artikel over de bouwvoorbereidingen voor de Tijlshof.

November 2020

Op donderdag 29 oktober 2020 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Knarrenhof Hasselt unaniem vastgesteld. Klik hier voor een artikel op RTV Oost over de raadsvergadering en vaststelling van het bestemmingsplan.

Juni 2020
Het bestemmingsplan voor de realisatie van Knarrenhof is op 27 mei in procedure gegaan. Klik hier voor de publicatie en hier om het bestemmingsplan in te zien.

Mei 2020
Zoals jullie in de Stentor van vrijdag 1 mei  j.l. hebben kunnen lezen,  gaat deze maand de bestemmingsplanprocedure van start.  Houd de publicatie in de Stadskoerier in de gaten! De buurtbewoners blijven moeite houden met de 9 geprojecteerde langs-parkeerplaatsen in de groenstrook langs de Van der Vechtlaan-zijde. Zij willen dat deze parkeerplaatsen worden ondergebracht in de binnentuin van de hof. Dit is voor ons als plaatselijke vereniging en als landelijke stichting Knarrenhof om meerdere redenen geen optie. De wethouder vindt dan ook dat de rek er uit is en dat het meest haalbare is bereikt. De gemeentelijke planning voorziet erin dat de raadsbehandeling in oktober 2020 kan plaatsvinden. Hoe het ook zij, wij betreuren de opstelling van de buurtbewoners ten zeerste. Kortweg komt het erop neer, dat onze planwijzigingen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Het doen van concessies houdt een keer op.

Met betrekking tot de civiele werken op de voormalige gemeentewerf ziet de gemeentelijke planning er nu als volgt uit. De asbestsanering start op z’n vroegst eind juni, de sloop van de gebouwen in augustus en de bodemsanering in september inclusief het kappen van alvast 3 bomen die de bodemsanering in de weg staan. Deze 3 bomen zijn reeds met een rode stip gekenmerkt in aanwezigheid van een delegatie van de buurtbewoners. De totale bomenkap staat gepland in november nadat het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld. Overigens loopt er eind mei/begin juni nog een onderzoek naar vleermuizen en egels.

Verder is met de gemeente afgesproken dat  de stichting Knarrenhof aan zet is voor het uitwerken van een “Groenplan” in samenwerking met de buurt  waarbij ook de gemeente aanschuift. Stichting Knarrenhof maakt een paar uitwerkingen op basis van input van de gemeente en legt deze voor aan de buurt. Het groen maakt geen deel uit van het voorliggende bestemmingsplan omdat de huidige groenstrook in het bestemmingsplan Woonwijken al de bestemming “ Groen” heeft. Dat verandert dus niet.

Vanaf nu deelt bouwbedrijf Nikkels mee aan het maandelijks overleg met de gemeente waarin onder andere de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt voorbereid. Verder werd benadrukt dat architectenbureau Inbo momenteel druk bezig is met het uitwerken van allerlei keuzeopties met onderliggend rekenwerk door bouwbedrijf Nikkels voor een wat nauwkeurige richtprijs van de verschillende opties. Deze opties worden op een nader te bepalen moment voorgelegd.

Na afronding van de civiele werkzaamheden door de gemeente en het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, kan als alles meezit deze winter met het bouwrijp van het terrein worden begonnen en kan de bouw in het voorjaar 2021 ter hand worden genomen.

Gelet op het heersende corona-virus gaan wij ervan uit dat onze eerstvolgende aangekondigde combi-avond ná de zomervakantie plaatsvindt. Om de voortgang erin te houden, zijn wij  in overleg om te bezien  of op kortere termijn gebruik kan worden gemaakt van een alternatieve vorm van communicatie. We zitten te denken aan een videopresentatie vóór de zomervakantie. Het is even roeien met de riemen die we hebben. Zodra wij meer weten, laten wij dat jullie uiteraard weten.

Wij wensen jullie een goede gezondheid toe en vragen nog even jullie geduld. Blijf vertrouwen op een goede afloop van dit project. Wij hopen dat het college van burgemeester en wethouders haar rug recht houdt en de raad ervan weet te overtuigen om in oktober het voorliggende bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Politiek gezien dient ons inziens het collectieve belang zwaarder te wegen dan het individuele belang.

Maart 2020
B&W hebben besloten dat het bestemmingsplan de procedure ingaat. De publicatie hiervan volgt binnenkort waarna het plan 6 weken ter inzage ligt. Ook is door hen het voorstel van het plan met 16 parkeervakken van 6×2,5 m voor langsparkeren geaccepteerd. Tussen ieder parkeervak komt een stukje groen, zodat de hart op hart maat van de vakken 7 m wordt. Er komen 9 vakken evenwijdig aan de Van der Vechtlaan en 6 aan de kant van Würsten. Indien de inspraakprocedure niet te veel aanpassingen voor het plan gaat vergen, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan deze zomer in een raadsvergadering vaststellen. De gemeente is verder voornemens om nog een voorlichtingsbijeenkomst te beleggen in het kader van dit bestemmingsplan.

Binnenkort zullen ook de tweede gespreksrondes plaatsvinden. Voorstel is om voorafgaand hieraan aannemer Nikkels uit te nodigen om samen met Stichting Knarrnehof de leden uitleg te geven over de werkwijze, toe te passen materialen en met schetsen enkele voorbeeld-indelingen van de woningen te tonen. Wensen van aspirant-bewoners over flexibele indelingen kunnen dan worden meegenomen. We verwachten aan de hand daarvan ook meer concrete prijzen en minder prijsverhogingen voor extra werk. Onze wensen kunnen dan door de aannemer en de architect worden verwerkt tot een definitief bouwplan.

Tenslotte: Om alvast te noteren: De jaarvergadering van onze vereniging Knarrenhof Zwartewaterland is gepland op dinsdag 28 april 20.00 uur in het Teeuwland. Info hierover en over de andere bijeenkomsten volgt.

Oktober 2019
Zoals jullie weten zijn we druk bezig met de plannen voor Knarrenhof aan het Tijlswegje in Hasselt. De laatste informatieavond heeft plaatsgevonden in maart dit jaar en daarom hier een update over de stand van zaken. Na de informatieavond in maart zijn de eerste gesprekken gevoerd met de eerste personen op de wachtlijst die óók lid zijn van de Vereniging Knarrenhof Zwartewaterland. Een klein deel van de belangstellenden is afgehaakt, maar 14 van de 16 woningen zijn mondeling toegewezen. Voor 2 woningen zullen er dus nog gesprekken gevoerd moeten worden en wellicht worden dit er nog iets meer, want de ervaring leert dat er van deze groep nog een (klein) aantal mensen zullen afvallen. Bent u nog geen lid van de Vereniging Knarrenhof Zwartewaterland? Wordt dan snel lid, anders wordt u niet uitgenodigd voor een eventueel gesprek.

Verder zijn we de afgelopen periode druk met de gemeente in overleg, over met name de bestemmingsplanprocedure. Voor dat traject moeten er verschillende onderzoeken gedaan worden en die zijn inmiddels in gang gezet. De planning is om een eerste voorontwerpbestemmingsplan dit jaar in procedure te brengen. Daarnaast is de planning dat begin 2020 de sloop van de bestaand bebouwing plaatsvindt, waarna er vervolgens gesaneerd moet worden en de gronden bouwrijp gemaakt kunnen worden. Nadat er gesaneerd is, de gronden bouwrijp zijn gemaakt, de bestemmingsplanprocedure is afgerond en de bouwvergunning is verleend kan er pas echt gebouwd worden.

Tijdens dit hele traject zullen wij de toekomstig bewoners (u) nog meerdere malen gaan vragen naar de woonwensen. Ook zal er een tweede gesprek plaatsvinden voordat er intentieovereenkomsten worden getekend. Hiervoor wordt men persoonlijk uitgenodigd. Tot slot betrekken wij ook de omwonenden bij de plannen. De groenstrook waar de bewoners van de Doctor H.A.W. van der Vechtlaan tegenaan kijken wordt kleiner en ook kan het zijn dat er een in-/uitrit aan de Doctor H.A.W. van der Vechtlaan richting Knarrenhof komt. Middels een enquête brengen we ook de wensen van de omwonenden in beeld en aan de hand daarvan wordt een keuze gemaakt over de invulling van het groen en de in-/uitrit.
Het idee is om in december dit jaar weer een informatieavond te houden waarin we de stand van zaken verder kunnen toelichten. Dit zal dan wellicht in combinatie zijn met de ledenvergadering van de Vereniging Knarrenhof Zwartewaterland. De eventuele uitnodiging daarvoor zal ter zijne tijd worden verstuurd vanuit de vereniging. Het zal overigens vaker gaan voorkomen dat de informatievoorziening via de vereniging zal lopen, het informeren van de leden over de voortgang Knarrenhof is immers één van hun taken.

Februari 2019
Met de gemeente Zwartewaterland is overeenstemming bereikt over de aankoop van de grond en diverse voorbereidende werkzaamheden. Zo zal de gemeente de sloop van de gebouwen verzorgen en nadat gesaneerd is de grond bouwrijp aan ons overdragen. Dit zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2020 zover zijn en dan kan daarna met de bouw een aanvang worden gemaakt. Ondertussen gaat de gemeente een nieuw bestemmingsplan in procedure brengen en kunnen wij met de toekomstige bewoners de plannen verder uitwerken. In maart is de oprichtingsvergadering voor de gemeentelijke vereniging Knarrenhof Zwartewaterland. Voor meer informatie klik hier.

November 2018
Er komt schot in de zaak! De afgelopen maanden zijn we veel in gesprek geweest met de gemeente. Dat heeft sinds kort geresulteerd in een concrete grondaanbieding door de gemeente! Hierdoor kunnen we concreter zijn over de kosten van de woningen van de Hof van Hasselt. Op eigen initiatief, in afstemming met ons, is een klein aantal betrokkenen bij de burgemeester en wethouder op bezoek geweest. Deze actieve betrokkenheid van bewoners (in overleg met ons) zien we graag. Het helpt in het versnellen van het proces en uiteindelijk gaat het om hun eigen toekomstige woonomgeving.

De geraamde woningprijzen liggen wat hoger dan we verwacht en gehoopt hadden. Dat heeft twee oorzaken. De grondprijs onder de woningen is hoger uitgevallen en de bouwkosten zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. Zoals eerder aangekondigd is dit het moment voor ons om ook een lokale vereniging op te richten. Mensen die graag in deze hof zouden willen wonen worden lid van deze vereniging. Wordt vervolgd!

Ouder nieuws
In april 2018 is er een goed bezochte bijeenkomst geweest in Zwartewaterland over een hof in Hasselt. Op dit moment zijn we met de gemeente en andere grondeigenaren in gesprek. Dit verloopt positief; we komen steeds een stukje verder en het project wordt concreter. Wilt u ook wonen in de hof van Hasselt? Schrijf u hier in