×
search

Wijk bij Duurstede

Juni 2024
Thema bijeenkomst voor gemeenteraad van Wijk bij Duurstede over Knarrenhof

Dinsdag 11 juni is er om 19.30 uur een openbare thema bijeenkomst van de gemeenteraad in het gemeentehuis.

Naar aanleiding van een motie, ingediend door SP/Samenwerkt/VVD is er in september 2023 door Frans Hoving, vertegenwoordiger van de Initiatiefgroep Knarrenhof Wijk bij Duurstede, ingesproken in de gemeenteraad. Tijdens deze inspraak beurt zijn er veel vragen door de raadsleden gesteld en door de inspreker beantwoord. Toch meende de initiatiefgroep Knarrenhof dat een verduidelijking door de landelijke Knarrenhof organisatie voor een betere beeldvorming zou kunnen zorgen in de Raad. Nel Sangers, directie lid van de landelijke Knarrenhof, zal een presentatie geven.

Zij wil daarmee bij de gemeenteraadsleden en het college meer inzicht bewerkstelligen over de doelstellingen, werkwijze, financiën en mogelijkheden van de organisatie Knarrenhof en de rol van de gemeente. De initiatief groep is heel blij dat de gemeenteraad dit heeft opgepakt en deze thema avond organiseert.

Knarrenhof Wijk bij Duurstede is vanaf 2023 gegroeid van een stuk of 15 belangstellenden naar ruim 600 ingeschrevenen. Met andere woorden; het initiatief wordt breed gedragen. Dat is een signaal waar de politiek niet om heen kan.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze thema avond. Link naar originele artikel: www.wijksnieuws.nl

Trekkersgroep Wijk bij Duurstede

Mei 2024

Februari 2024 – Initiatiefgroep Knarrenhof Wijk bij Duurstede goed op weg

We zijn inmiddels een jaar bezig met de verkenning van de mogelijkheden om in Wijk bij Duurstede een Knarrenhof te bouwen. Op straat krijgen we veel vragen hoe het ermee staat, wanneer kunnen we tekenen, waar komt het etc. Daarom onderstaand een kort overzicht van de stand van zaken.

• We zijn in dat jaar gegroeid van een stuk of 15 belangstellenden naar 632 (stand per 26 januari) Met andere woorden, ons initiatief wordt breed gedragen. Dat signaal heeft ook de politiek opgepakt.
• In september heeft de SP in de gemeenteraad het initiatief genomen een motie in te dienen waarin het college wordt opgeroepen te bevorderen dat er een Knarrenhof komt. In de discussie in de gemeenteraad is die motie omgezet in een inspanningsverplichting van de wethouder Buijtelaar, waarin hij toezegt de intentie van de motie te omarmen en te zullen meenemen in de bouwplannen in Wijk.
• We hebben inmiddels een aantal geschikte locaties voor een Knarrenhof op het oog. Geschikt wil zeggen: in de naaste omgeving van voorzieningen zoals winkels, bushalte, bibliotheek, restaurant, theater, huisarts etc. Dat is ook de reden waarom we niet zo gecharmeerd zijn voor de grootschalige bouwlocatie de Geer 3, waar de komende 10-15 jaar zo’n 500-700 woningen gebouwd zullen worden.
• Ondanks dat we een aantal locaties op het oog hebben, zijn er nog meer dan voldoende hobbels te nemen. Denk aan de zgn. ‘rode contour’. Dat is een denkbeeldige maar knetterharde lijn om Wijk, waarbuiten niet gebouwd mag worden. Tenzij je zeer zwaarwegende argumenten hebt waarom het alleen op die plek kan, dan wil de provincie (die gaat daarover, op voorspraak van de gemeente) wel eens over zijn hart strijken. Maar ook al langer geleden gemaakte afspraken met projectontwikkelaars kunnen ons in de wielen rijden, al is het niet eenvoudig om daar achter te komen.
• Kortom, als we u een advies mogen geven: ga dus nog niet inpakken, heb vooral geduld en blijf hoopvol gestemd. Dat zijn wij ook. Reken erop dat het het nog wel een aantal jaren kan duren voordat er een Knarrenhof in Wijk staat.

De plannen voor 2024 beginnen ook vaste vorm aan te nemen:
• Bij de discussie in de gemeenteraad in september over de motie bleken er nog veel vragen te leven bij de raadsleden waarop wij als initiatiefgroep ook geen antwoord hadden en hebben. Daarom is in overleg met de griffie en het presidium (fractievoorzitters gemeenteraad) ergens voor de zomer een overleg gepland waarin deskundigen van Stichting Knarrenhof uitleg komen geven over de ins and outs van een Knarrenhof. Alle vragen m.b.t. financiering, toelatingsbeleid, verkoop etc. kunnen daarbij aan de orde komen. Zodra de datum bekend is, zullen we dat via de krant kenbaar maken. In principe is dat soort infoavonden openbaar, dus als u tegen die tijd wilt meeluisteren bent u van harte welkom.
• Van de 6 á 7 locaties die wij nu op het oog hebben, valt een aantal af vanwege de ‘rode contour’, te ver van voorzieningen, te ver weg in de tijd etc. Desalniettemin blijven er zeker 3 tot 4 over, waar we dit jaar op gaan focussen. Dat wil zeggen dat we wat verdergaande gesprekken gaan voeren met gemeente, grondeigenaren, woningbouwverenigingen, zorginstellingen en projectontwikkelaars. En op het moment dat een locatie echt in beeld komt, springt de Stichting Knarrenhof bij met ‘echte’ deskundigheid op het gebied van de financiering, de bouwkundige aspecten etc.
• Verder blijven we alert op de ontwikkelingen in Wijk, die kunnen bijdragen aan de realisatie van een Knarrenhof.

 

September 2023 – Gemeenteraad neemt motie aan en toch weer niet

Op 19 september besprak de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede o.m. een motie waarin de raad het college opriep actief mee te denken met de initiatiefgroep Knarrenhof Wijk bij Duurstede bij de realisatie van een Knarrenhof.

De motie werd ingediend door de SP en mede ondersteund door SamenWerkt (een lokaal samenwerkingsverband tussen PvdA en Groen Links) en de VVD. Na ruim een half jaar overleg met de politieke partijen, de  woningbouwvereniging, de gemeente etc. vormde deze motie het sluitstuk van de eerste fase: het ruchtbaarheid geven aan de plannen, een achterban opbouwen en er politieke steun voor verwerven.

Het burgerinitiatief werd nu omgezet in een helder politiek signaal aan het college: help actief mee bij het vinden van een geschikte locatie.

In het voortraject spraken alle fracties zonder meer uit als voorstander van een Knarrenhof, al waren er uiteraard ook kritische vragen. Onze inschatting was dan ook dat de motie unaniem aangenomen zou worden. Om de woorden van wethouder Buijtelaar te gebruiken: “dit is een motie waar je niet tegen kunt zijn.” Maar het liep ietwat anders…

In zijn repliek op vragen uit de raad zei wethouder Buijtelaar dat de gemeente die grond nu niet heeft: ,,We zijn natuurlijk bezig met De Geer III – dat is het meest kansrijk – maar niet op korte termijn. De motie is niet nodig, want ik neem dit al mee in mijn gesprekken met ontwikkelaars van De Geer III.” Nadat de wethouder de indieners verzekerde dat hij zich zal inspannen, weliswaar met de handen op de rug gebonden, als mogelijkheden zich voor doen, trokken de indieners de motie in.

Wordt vervolgd!

Augustus 2023

Inschrijvingen

Per 1 juli stond de teller op 541 ingeschrevenen.

Het aantal belangstellenden blijft maar groeien, een verheugend gegeven waaruit blijkt dat er grote belangstelling is voor een Knarrenhof in Wijk bij Duurstede.

De stichting Knarrenhof ziet zeer goede kansen om een Knarrenhof te realiseren en investeert daarin, en heeft daarom Martijn Borst toegewezen als projectmaker aan Wijk bij Duurstede.

Gemeenteraad/Politiek:

Met het overgrote deel van de politieke partijen hebben positieve gesprekken plaatsgevonden. De politiek ervaart het blijkbaar ook als een belangrijke ontwikkeling want bij de in het college van B & W vertegenwoordigde partijen was ook de verantwoordelijke wethouder aanwezig.

Juli 2023

De initiatiefgroep voor de realisatie van een Knarrenhof® in Wijk bij Duurstede, voor de foto klik hier .

Van links naar rechts Frans Hoving, René Straatman, Marian Kosterman, Guus Beugelink, Hans Korthorst, Lidwine Elshof en Anke Brandsma. Met de Knarrenhof® “pouce” vierden ze op 7 juli 2023 de start van het overleg over een kansrijke locatie.

Mei 2023 – Overweldigende belangstelling voor Knarrenhof® in Wijk bij Duurstede

Op 23 februari van dit jaar kwam de initiatiefgroep Knarrenhof® Wijk bij Duurstede voor de eerste keer bijeen. Nu, nog geen drie maanden verder, is het aantal inschrijvingen voor een woning in een in Wijk bij Duurstede te realiseren Knarrenhof® gestegen van 17 naar 384 (stand 1 mei) !

Op de jaarlijkse coöperatiedag van de landelijke Knarrenhof® organisatie werd Wijk bij Duurstede dan ook met name genoemd en de delegatie van de initiatiefgroep werd uitgebreid gecomplimenteerd.

Deze keer was de dag georganiseerd in de Knarrenhof® in Hardenberg, een hofje van 15 woningen, gerealiseerd vlak bij de voorzieningen en het station.

Het heeft ook de initiatiefgroep verrast, de enorme belangstelling. Slechts één artikel in ‘t-Groentje van een maand geleden én de mond op mond reclame hebben een Knarrenhof® in Wijk bij Duurstede een stuk verder gebracht.

De behoefte aan geschikte woonlocaties voor “Knarren” blijkt enorm te zijn en de initiatiefgroep wordt er geweldig door geïnspireerd en gestimuleerd om nu de volgende stap te zetten; het vinden van een locatie, waarop gebouwd kan worden.

Samenwerking

Er vinden aftastende gesprekken plaats met op zorg georiënteerde organisaties en met de woningbouwvereniging om te onderzoeken of samenwerking tot de mogelijkheden behoort. Want in een Knarrenhof® wonen niet alleen ´Knarren´

Kortom het Knarrenhof® initiatief bruist van de activiteiten en aanmelden op de site www.knarrenhof.nl kan nog steeds, vul je gegevens in bij ”inschrijven”.

klik hier voor een foto van de Cooperatiedag

April 2023

Recent heeft een klein clubje geïnteresseerden een gesprek gehad met wethouder Hans Buytelaar over de mogelijkheden voor een Knarrenhof® in de gemeente Wijk bij Duurstede. Qua bereidheid was dat gesprek zonder meer positief te noemen. In de Woonvisie 2021-2030 van de gemeente wordt in paragraaf 2.2.2b de naam Knarrenhof® zelfs met naam en toenaam genoemd. Maar natuurlijk zit er een addertje onder het gras, namelijk het vinden én ter beschikking stellen van een geschikte locatie. Om maar eens wat te noemen… De macht van het getal is daarbij een belangrijk gegeven voor de gemeente. Des te meer belangstelling voor het initiatief, des te groter de bereidheid van de gemeente om de initiatiefnemers serieus te nemen. We weten inmiddels dat er een stuk of 17 namen op de lijst van belangstellenden voor een Knarrenhof® in Wijk bij Duurstede incl. Cothen en Langbroek staan. Het zou enorm helpen als u zich als geïnteresseerde inschrijft op de site van het Knarrenhof®. Dat kost u €15,= en kan het begin zijn van een mooie ontwikkeling.