×
search

Westerkwartier

November 2023

Zoek je informatie over de zes tiny starterswoningen?
KLIK HIER voor de algemene korte brochure
KLIK HIER als je de Kleine Huisjes enquête wilt invullen

Zoekt u informatie over de levensloopbestendige woningen?
KLIK HIER voor een korte brochure.

Voor alle andere vragen: marum@knarrenhof.nl

Oktober 2023
In Marum beginnen de plannen voor een Hof op de plek van school ‘de Bron’ steeds meer vorm te krijgen. Het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan goedgekeurd. We willen alle belangstellenden graag bijpraten. Daarom nodigen we jullie graag uit voor de informatieavond op woensdag 11 oktober 2023.

  • Inloop: 19.00 uur en start: 19.30 uur
  • Locatie: Bibliotheek Marum, adres: Wendtsteinweg 57, 9363 AM Marum

Wij zien u daar graag. Als u komt, wilt u zich dan opgeven door HIER TE KLIKKEN? Wij weten dan hoeveel mensen wij kunnen verwachten.

Op 11 oktober praten we u bij. Ook over de planning en de stand van zaken.  Na de pauze kunt u in gesprek gaan met mensen van Knarrenhof over vragen zoals: Hoe kan ik een woning reserveren?  Hoe gaat het met huren?  Ik wil meer weten of de Kleine Huisjes?

De locatie bekijken
Van 18.00 uur – 19.00 uur zijn mensen van Knarrenhof bij de school aanwezig, zodat u ook het terrein kunt bekijken waar de Hof komt.

Kleine Huisjes
Zaterdag 7 oktober is er een kleine bijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in de zes Kleine Huisjes. We gaan elkaar ontmoeten en de locatie en Marum bekijken. Om 12.00 uur verzamelen we voor de HEMA.

We hopen u te zien op de informatieavond.

April 2023
Op 13 april ging een groep belangstellende op excursie naar Zwolle. KLIK HIER voor het verslag.

Februari 2023
In aanvulling op onze bijdrage van 25 januari op de site van Marumer Belang kunnen we melden dat de handtekeningen van de gemeente Westerkwartier en de stichting Knarrenhof Nederland zijn gezet. In de persoon van wethouder Hans Haze en Peter Prak namens de stichting werd op 30 januari de anterieure overeenkomst bekrachtigd in een korte maar voor de initiatiefgroep niet minder historische bijeenkomst in het gemeentehuis in Zuidhorn.

Vanaf 6 februari ligt het bestemmingsplan ter inzage. Een ieder die zich daartoe geroepen voelt kan gedurende zes weken een zogeheten ‘zienswijze’ indienen. Vervolgens gaat het plan naar het college en de gemeenteraad waarna het opnieuw zes weken ligt voordat het definitief vastgesteld kan worden.

Ondertussen zitten we niet stil, integendeel. Op 1 februari was zoals aangekondigd de inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden, goed bezocht, en dat het ook voor de gemeente Westerkwartier een belangrijk project is bleek wel uit de grote afvaardiging vanuit het ambtelijk apparaat en de aanwezigheid van zowel de dorpswethouder Haze als de in Marum woonachtige wethouder Stomphorst. Voor de omwonenden een mooie gelegenheid om hun vragen te stellen; Naast de zorgen die er zijn over de verkeerssituatie was ook de staat van het groen, en met name de bomen in het betreffende gebied een punt van zorg.

Op 14 februari was er een mooie opkomst op de avond voor de tiny houses. De lokale belangstelling voor dit type woning is goed te noemen. Hoeveel mensen van iets verder weg geïnteresseerd zijn weten we niet maar dat er interesse is, daarvan zijn we overtuigd. Er ligt in deze nog bijna niets vast, mensen die serieus belangstelling hebben voor dit deel van het project en ingeschreven zijn bij de stichting Knarrenhof denken en praten mee over de invulling ervan. Op de avond zelf werd er vooral kennisgemaakt en geïnventariseerd welke wensen er bij de aanwezigen leefden. Het enige dat wel vaststaat is dat de woningen grondgebonden, dus niet verplaatsbaar zijn, zoals dat bij tiny houses veelal het geval is. Dit heeft consequenties voor de manier waarop er gebouwd moet worden aangezien je moet voldoen aan het bouwbesluit, en natuurlijk ook voor de kosten.

We werken nu toe naar de volgende bijeenkomst, op 7 maart in Ons Centrum (vanaf 19.00u). Hier komt het te volgen tijdspad aan de orde. Binnen niet al te lange tijd kan er begonnen worden met het uitgeven van de kavels en de huizen en vinden de gesprekken plaats met kandidaat-kopers. Voor toekomstige huurders vindt te zijner tijd een vergelijkbaar traject plaats in samenwerking met Wold & Waard. Er komt een vereniging van eigenaren (En later ook van huurders. Zo langzamerhand weten we dan ook wie de aannemer zal zijn, wat de huizen gaan kosten en hoe het proces in de tijd gaat verlopen. De avond is natuurlijk belangrijk voor mensen die bij Knarrenhof Nederland zijn ingeschreven, maar belangstellenden zijn ook welkom!

November 2022 – Tiny houses in Knarrenhof Marum!
In het plan voor het Knarrenhof Marum dat op 10 oktober aan het publiek werd gepresenteerd is ook de bouw van 6 zogenoemde ‘tiny houses’ voorzien. Steeds meer mensen kiezen om diverse redenen voor deze manier van wonen. Op dit moment is nog niet bekend hoe deze er precies uit gaan zien, maar de verwachting is dat de aannemer die het project gaat uitvoeren de bouw van deze ‘huisjes’ gaat uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Wat de prijs van deze tiny houses zal zijn weten we ook nog niet precies, we gaan uit van koop met eigen grond en net als de andere huizen in het Knarrenhof worden ze zo betaalbaar mogelijk gemaakt!

Als je geïnteresseerd bent in deze tiny houses laat dat dan weten via het contactformulier op de site van Marumer Belang: www.marumerbelang.nl. Bij voldoende belangstelling organiseert de initiatiefgroep Knarrenhof Marum een informatieve bijeenkomst.

Augustus 2022
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om het bestemmingsplan in procedure te laten gaan. Het is een bijzonder plan omdat er wordt gewerkt aan een combinatie van 20 woningen en ongeveer 5 tiny houses. De trekkersgroep helpt heel actief mee en publiceert regelmatig op Knarrenhof – MarumerBelang. In het najaar volgt een informatiebijeenkomst en gaan we verder in gesprek met elkaar.

Juni 2022
Klik hier voor een artikel over de meest recente ontwikkelingen.

Mei 2021
Na de drukbezochte informatieve bijeenkomst in Ons Centrum op 5 maart 2020 lijkt het voor de buitenwacht als of er windstilte heerst. Niets is minder waar, want in de luwte (om de beeldspraak maar door te trekken) wordt er wel degelijk gewerkt aan een levensvatbaar plan.  In het licht van de politieke discussie over het tekort aan woningen misschien niet zo bijzonder, maar gezegd mag worden dat de gemeente Westerkwartier een positieve grondhouding laat zien ten aanzien van het streven naar de bouw van een Knarrenhof op het terrein van de Christelijke Basisschool De Bron, één van de twee scholen die in 2022 een plek krijgen in het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum op het sportpark de Holten in Marum.
Er vinden gesprekken plaats  waarbij naast vertegenwoordigers van de gemeente en de Stichting Knarrenhof ook woningcorporatie Wold&Waard is aangeschoven. De laatste stand van zaken is dat er schetsen worden gemaakt  van mogelijke groeperingen van woningen, ingepast in de omgeving, waarbij we hopen dat het karakter van een hofje goed zichtbaar wordt. We kijken met enige jaloezie naar de Cornelis de Grijshof aan het begin van de Lindsterlaan.
Als initiatiefgroep kunnen we op dit moment niet anders dan (enigszins lijdzaam)  toekijken hoe één en ander zich ontwikkelt, maar op 22 juni geven we opening van zaken. Ons Centrum is al gereserveerd;  Als de situatie een bijeenkomst binnen niet toelaat kunnen we bij goed weer naar buiten gaan, en anders organiseren we een digitale vergadering! We zullen plaats en tijdstip tijdig onder ieders aandacht brengen; Geïnteresseerden die ingeschreven staan krijgen bericht.

April 2021
Na diverse studies is helaas besloten dat de locatie toch niet groter gemaakt wordt. Maar het doel is dat in september 2022 de school in Marum gesloopt kan worden en dat dan de woningbouw van het Hof van Marum kan beginnen. Ook hier is de bedoeling met 30% sociale huur samen met Wold & Waard. We hebben lang gepraat met alle partijen over de verschillende mogelijkheden, we hopen nu snel met de eerste plannen naar de deelnemers te kunnen komen.

September 2020
Inmiddels hebben er gesprekken met de gemeente Westerkwartier en woningcorporatie Wold & Waard plaatsgevonden. Beiden partijen zijn positief over het voornemen. Daarnaast is er een schetssessie geweest met de stedenbouwkundige van de gemeente waarin verschillende verkavelingsopties zijn besproken. Wellicht zijn er ook nog mogelijkheden voor meer woningen. Wij hopen binnenkort naar buiten te kunnen komen met het nieuws dat we er uit zijn over de verkaveling.

Maart 2020
Klik hier voor het artikel over de informatieavond van 5 maart.

Februari 2020
Zoals u recent hebt kunnen lezen in de krant of op onze site hebben we in de gemeente Westerkwartier in Marum een jaar de tijd gekregen om een haalbaar plan te ontwikkelen voor Knarrenhof op de locatie voor basisschool De Bron in Marum. Voor een haalbaar plan moeten wij als eerste weten hoeveel belangstelling er is voor Knarrenhof op deze locatie. Daarom organiseren wij op 5 maart aanstaande een informatieavond om u te informeren over onze plannen en zo de belangstelling te peilen. Bij voldoende belangstelling gaan wij het verdere traject voortzetten.

Graag zien wij dat u zich aanmeld voor deze avond zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn. U kunt zich aanmelden door hier te klikken. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. De entree is in principe gratis, maar we vragen om een bijdrage om de onkosten te kunnen voldoen.

Wij zien u graag op 5 maart aanstaande.

Januari 2020
In de gemeente Westerkwartier in Marum hebben we een jaar de tijd gekregen om een haalbaar plan te ontwikkelen voor Knarrnehof op de locatie voor basisschool De Bron in Marum. Klik hier voor het artikel dat recent verscheen. Binnenkort zullen wij een informatieavond organiseren. Mensen die ingeschreven staan in de gemeente Westerkwartier worden via de mail geïnformeerd over deze avond. Bent u ook geïnteresseerd in de informatieavond, maar staat u nog niet ingeschreven, hou dan onze Facebookpagina in de gaten. Wilt u zich inschrijven voor als belangstellende voor Knarrenhof in de gemeente Westerkwartier klik hier.