×
search

Vijfheerenlanden

December 2023

Het haalbaarheidsonderzoek voor een Knarrenhof in Leerdam is afgerond. De helft van de mensen heeft de vragenlijst over woonwensen ingevuld. Het onderzoek laat zien dat de interesse groot genoeg is.  De eerste geïnteresseerden worden begin 2024 uitgenodigd op gesprek.

De gesprekken tussen Stichting Knarrenhof en gemeente Vijfheerenlanden en woningcorporatie Kleurrijk Wonen gaan door.  Een Ontwerpteam start met het Voorlopig Ontwerp.

Bij voldoende reserveringen voor een woning, volgt een Informatieavond voor de deelnemers aan het Hof in Leerdam

Oktober 2023

Twee jaar geleden is de eerste woonwensen-enquête voor een Knarrenhof in Leerdam gehouden. Intussen is de woningmarkt veranderd: bouwkosten en rente stijgen. Daarmee komt de realisatie van een goed en betaalbaar Knarrenhof onder druk te staan. Stichting Knarrenhof en de Initiatiefgroep Spes Bona willen daarom, voordat we verplichtingen aangaan met een financieel risico, een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van een Knarrenhof in Leerdam.

De uitkomst van het onderzoek naar de haalbaarheid van een Knarrenhof in Leerdam komt als volgend bericht op de website te staan. In dat bericht melden we ook het vervolg.

Juni 2023

De stand van zaken van het project Hof Spes Bona in Leerdam is als volgt:

Inloopavond: 23 maart was een Inloopavond voor omwonenden van de beoogde locatie voor Knarrenhof Spes Bona, Parallelweg 24 in Leerdam.  Er waren rond de 30 bezoekers. De vragen over het gepresenteerde schetsontwerp gingen met name over het aantal en soort te bouwen woningen, de vorm en de hoogte van het Knarrenhof, de gevolgen voor de directe omgeving als het Hof er staat, het groen en de bomen rondom de locatie en verkeer en parkeren. Recent is het verslag van deze Inloopavond verstuurd aan de bezoekers die hun e-mailadres hebben achtergelaten.

De volgende stappen: de stedenbouwkundige schets wordt binnenkort afgerond. Daarna start het Voorlopig Ontwerp (VO) van het Hof. Dat Voorlopig Ontwerp (VO) wordt afgestemd met de gemeente Vijfheerenlanden, de woningcorporatie Kleurrijk Wonen en de initiatiefgroep Spes Bona. Dan kunnen ook de voorlopige prijzen van de woningen worden bepaald. Onderdeel van het VO-traject zijn een nieuwe digitale enquête en een Informatieavond voor ingeschrevenen van de gemeente Vijfheerenlanden. Naar verwachting is de Informatieavond in het najaar van 2023.

Daarna komt er wederom een Inloopavond voor omwonenden. Op deze avond staat het VO centraal. De Inloopavond is naar verwachting eind dit jaar of begin 2024.

Kleurrijk Wonen: gesprekken met woningcorporatie Kleurrijk Wonen verlopen voorspoedig. De verwachting is dat in het Hof van Leerdam ook een aantal huurwoningen gerealiseerd worden.

 

Februari 2023

Een korte update voor het project Hof Spes Bona in Leerdam. Binnenkort ontvangen de omwonenden van de locatie een uitnodiging voor een inloopavond over het plan Spes Bona. Wij, Knarrenhof, de gemeente en de trekkersgroep Spes Bona, vertellen de opzet van het plan. Wij willen de omwonenden graag persoonlijk te woord staan. Het wordt een vrije inloop. Men krijgt hierdoor de mogelijkheid om vragen te stellen en verbetersuggesties aan te dragen. Knarrenhof onderzoekt daarna in de verdere uitwerking, in overleg met de gemeente,  hoe en of wij daar rekening mee kunnen houden.

Met deze stap hopen wij de stedenbouwkundige schetsplanfase af te ronden.

Juli 2022
Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het opstellen van de overeenkomst tussen gemeente en Knarrenhof om de randvoorwaarden voor verdere uitwerking van de plannen vast te leggen. Bij de start van het ontwerptraject is het belangrijk dat Knarrenhof daadwerkelijk het Spes Bona Hof mag realiseren indien er een haalbaar ruimtelijk en financieel plan is conform het concept Knarrenhof.
Het burgerinitiatief Spes Bona wil via het CPO-traject (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) een woongemeenschap realiseren met zorgvoorbereide woningen in het sociale (huur) en middeldure (koop) segment met gemeenschappelijke tuin en hofhuis in Leerdam. Burenhulp en samen verantwoordelijk zijn voor het hof zijn belangrijke elementen. Je kent je toekomstige buren, waardoor verhuizen minder moeilijk is.
De gemeente heeft het beleid te bouwen voor eigen bewoners, met dorpsgerichte plannen, die gesteund worden vanuit bewonersinitiatieven. Het initiatief van Spes Bona past goed bij deze ambitie.
De verwachting is dat, na het ondertekenen van de overeenkomsten, dit najaar gestart kan worden met het verder uitwerken van de plannen. Natuurlijk vindt ook dan afstemming met alle deelnemers plaats die staan ingeschreven bij Stichting Knarrenhof gemeente Vijfheerenlanden. Daarnaast zal ook overleg plaatsvinden met omwonenden.

Stap voor stap blijven we vooruit gaan.

April 2022
Op 24 maart 2022 is de informatiebijeenkomst in Leerdam geweest. We waren erg verheugd ruim 100 geïnteresseerde aspirant bewoners te ontmoeten.
Zie hieronder een impressie van de avond. Goed verzorgd door de initiatiefgroep Spes Bona hebben we elkaar ontmoet, is de stand van zaken besproken en zijn vele vragen beantwoord. Het traject gaat stap voor stap vooruit. Binnenkort wordt een nieuwe hobbel genomen en zal formeel een overeenkomst met de gemeente worden afgesloten.
Voor het project is dat wederom weer een mooi moment.

Iedereen die staat ingeschreven bij Stichting Knarrenhof Vijfheerenlanden ontvangt de sheets van de avond via een link per mail. Via DEZE link kunt u het artikel met het interview met Piet Beumer lezen van eind 2020 in het AD Rivierenlanden.

December 2021
De gesprekken met de gemeente lopen nog. In november is er een woonwensenenquete gehouden onder geïnteresseerden. De geïnteresseerden konden kiezen uit een pergola hof en een U-hof.

Dit zijn de grote lijnen vanuit de enquete:

  • 84 huishoudens hebben gereageerd;
  • U Hof kreeg 31 keer favoriet, 28 keer aantrekkelijk, 21 keer misschien en 1 keer geen interesse.
  • Pergola hof 17 keer favoriet, 33 keer aantrekkelijk, 24 keer misschien, 5 keer geen interesse.

Geïnteresseerden uit Leerdam kunnen zich nog steeds inschrijven. Een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst wordt eind januari verwacht.
De U-hof gaat verder uitgewerkt worden met de gemeente, nadat we input hebben opgehaald bij omwonenden.

April 2021 – we gaan door!In maart heeft de woonwensen enquête onder de deelnemers in Vijfheerenlanden plaatsgehad. De enquête betreft een vragenlijst voor de locatie in Leerdam. Voor deze locatie is een eerste reken/tekenschets gemaakt. Deze schets heeft tot doel te onderzoeken hoeveel woningen haalbaar zijn op de locatie. Het resultaat wordt waarschijnlijk een U-vormig hof in deels 2 en deels 3 bouwlagen.

De eerste schets en de resultaten uit de enquête zijn de basis voor het vervolgtraject. Uit de enquête komt het volgende beeld:

  • Enquête is door 68 huishoudens ingevuld.
  • De gemiddelde leeftijd is 68 jaar (de leeftijd ligt tussen de 50 en 83 jaar).
  • 62% komt uit Leerdam en 29% woont in de omgeving van Leerdam.
  • 95 % heeft zeker of misschien interesse in het hof Spes Bona!

Dit mooie resultaat betekent dat er voldoende belangstelling is voor het woonhof in Leerdam en Knarrenhof gaat door! Op basis hiervan kunnen meer definitieve afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente.

Vervolgtraject
Voor de locatie zijn nog diverse acties nodig, zoals de afspraken vastleggen met diverse partijen, een bestemmingsplanwijziging, grondonderzoek en de sloop van het gebouw. Wij hopen na de zomer meer inzicht te kunnen geven in de planning en het startmoment van het ontwerptraject. Tussentijdse ontwikkelingen bespreken wij met de initiatiefgroep Spes Bona en plaatsen wij op deze site.

Klik hier voor een artikel over Knarrenhof in het AD Rivierenland.

Februari 2021
De raad van Vijfheerenlanden is op 4 februari unaniem akkoord gegaan met het voorstel van het college om in Leerdam Knarrenhofʀ  de kans te geven te onderzoeken of op de locatie Parallelweg 24 (oude schoollocatie De Wilgenhoek) het Hof van Spes Bona haalbaar is.
Dit jaar onderzoekt Knarrenhof hoe het plan past binnen de randvoorwaarden van de gemeente en uwwensen.
Wat betekent dit voor u?
Wij sturen alle belangstellenden die ingeschreven staan bij Stichting Knarrenhof, gemeente Vijfheerenlanden, de woonwensenenquête. Het resultaat wordt met besproken met de gemeente.
Helaas is een fysieke bijeenkomst op dit moment nog niet haalbaar.
Bent u ook geïnteresseerd, maar nog niet ingeschreven? Via deze link kunt u zich inschrijven voor Knarrenhof in Vijfheerenlanden.

Team Knarrenhof
Initiatiefgroep Spes Bona

Update september 2020 – Geen informatieavond Vijfheerenlanden 8 oktober 2020
Begin september stond in het artikel in Het Kontakt informatie dat u zich kon aanmelden voor de Knarrenhof informatieavond op 8 oktober. U heeft zich aangemeld voor deze avond. Deze avond gaat helaas niet door. De initiatiefgroep Spes Bona en het Knarrenhofteam hebben dit door de forse groei van Corona besmettingen in de regio besloten.

Hoe nu verder
Wij gaan, als het coronavirus minder wordt, opnieuw een Knarrenhof informatieavond organiseren. Deze avond zal dan toegankelijk zijn voor mensen die staan ingeschreven bij Stichting Knarrenhof Vijfheerenlanden. Vanwege de Corona-maatregelen en ook de privacyregels kunnen wij alleen uitnodigingen sturen aan mensen die staan ingeschreven in ons systeem en akkoord zijn dat wij hen benaderen.

Het inschrijven kost eenmalige € 15 via  https://knarrenhof.nl/inschrijven/.

Op de informatieavond wordt toegelicht hoe de werkwijze van Knarrenhof is: eerst de mensen, dan de wensen en pas daarna de stenen. Samen met de toekomstige bewoners doorlopen we het ontwikkeltraject. Knarrenhof begeleidt dit proces. Het doel is het creëren van een woongemeenschap, waar burenhulp normaal is, privacy belangrijk blijft, men zich samen verantwoordelijk voelt voor het hof en met een gerust gevoel oud kan worden.

Inschrijven bij Knarrenhof voor de gemeente Vijfheerenlanden is belangrijk als u echt belangstelling heeft voor wonen in deze hof. Op volgorde van inschrijving gaan wij in gesprek met belangstellenden voor een woning in het hof. Op onze website onder het blokje Hoe? en Wat? kunt u meer over onze werkwijze lezen.

U ontvangt, zodra de avond georganiseerd kan worden, van ons een uitnodigingsmail voor de informatieavond en een aantal corona-gerelateerde vragen. Wanneer de avond komt is nog onbekend.

Met vriendelijk groet,

Het Knarrenhofteam

Augustus 2020
In Leerdam heeft de enthousiaste trekkersgroep van de Knarrenhof niet stilgezeten. Er is inmiddels een locatie gevonden. Dit is een locatie waar in het verleden een school (De Wilgenhoek) was gevestigd. Deze locatie ligt naast een parkje op 10 minuten lopen van het centrum en dichtbij het station van Leerdam. Een unieke locatie dus waar we denken aan het vestigen van een appartementencomplex met 20 tot 24 appartementen en eventueel wat grondgebonden woningen. We streven naar een goede mix van huur en koop. In 2021 komt deze locatie beschikbaar. Met de gemeente Vijfheerenlanden (waar Leerdam onderdeel van uitmaakt) wordt momenteel onderhandeld over de prijs. De gemeente staat positief tegenover het project en als de onderhandelingen slagen hopen we dat alle procedures inclusief een bestemmingswijziging snel worden doorlopen zodat er in 2022 een Knarrenhof staat. Als trekkersgroep zijn we druk bezig om ons initiatief binnen de regio meer bekendheid te geven door artikelen in lokale en regionale kranten en publieke websites. Op 8 oktober hopen we, afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van de corona pandemie, een informatieavond te kunnen organiseren.

September 2019
In de gemeente Vijfheerenlanden zijn we op initiatief van Piet Beumer in 2017 gestart met een project om een woongroep voor ouderen te realiseren in de plaats Leerdam. Ons motto is: “samen zorgen voor duurzame zelfstandigheid”. We hebben een projectgroep opgericht en met de toenmalige wethouder van de gemeente Leerdam overlegd over de mogelijkheden. De wethouder was een groot voorstander van dit burgerinitiatief en heeft ons alle mogelijke medewerking verleend. Na het maken van een plan van aanpak waarin zowel het zoeken naar een locatie als het werven van toekomstige bewoners zijn uitgewerkt werd het tijd om naar professionele ondersteuning te zoeken en hebben we contact gezocht met de Knarrenhof en ons initiatief daar aangemeld. Leerdam is sedert 1 januari 2019 onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden en dat betekent dat onze inspanningen nu door deze gemeente worden ondersteund en dat het overleg met deze gemeente plaats vindt. Ook de gemeente Vijfheerenlanden ondersteunt ons initiatief. Op dit moment zijn we onder regie van de Knarrenhof in onderhandeling met de gemeente over een concrete locatie in de plaats Leerdam. Dit is een spannende tijd voor ons en we hopen over niet al te lange tijd verder te kunnen met de planontwikkeling voor deze locatie. Onze initiatiefgroep bestaat uit 6 personen die allemaal een binding hebben met Leerdam en dit project graag willen realiseren. Er hebben zich al heel wat belangstellenden gemeld maar nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom. Je kunt je aanmelden door hier te klikken.