×
search

Schouwen-Duiveland

Juni 2021
Knarrenhof Schouwen Duiveland heeft bericht gekregen van de gemeente over het ingediende principeverzoek om Knarrenhof Zierikzee te mogen realiseren aan bijvoorbeeld Grachtweg 8. Helaas is het antwoord dat onze wens niet in vervulling kan gaan.
De gemeente geeft aan dat de realisatie van het Knarrenhof-concept alleen haalbaar is met maximaal 11 wooneenheden. Deze omvang is te klein om en een betaalbaar Hof en een sterke sociale gemeenschap te vormen. Bovendien staan er circa 130 mensen ingeschreven bij Stichting Knarrenhof om te kunnen wonen in de Hof van Zierikzee. Realisatie van een Hof met slechts 11 woningen is een druppel op de gloeiende plaat. Klik HIER voor het antwoord van de gemeente op ons verzoek.
Dit alles betekent dat op dit moment Knarrenhof-plannen niet haalbaar zijn in Schouwen Duiveland en dat de initiatiefgroep Knarrenhof Schouwen Duiveland na 3 jaar het bijltje erbij neer moeten leggen. De initiatiefgroep zal de ontwikkelingen in de gemeente wel blijven volgen en pas weer actief worden als er een echte kans ontstaat voor een locatie, waarbij bij voorkeur veel meer dan 20 woningen haalbaar wordt.

Februari 2021
Zoals wij vorig jaar meldden is het door de gemeente gevraagde principeverzoek op 7 april 2020 ingediend. We informeerden regelmatig naar de stand van zaken en op 7 en 28 januari jl. zijn er gesprekken geweest met ambtenaren van de gemeente waarin ze het collegebesluit hebben uitgelegd. Het collegebesluit ontvingen wij op 27 januari. Hieruit blijkt dat binnen de afspraken met de provincie en intern de gemeente een Knarrenhof in de binnenstad van Zierikzee niet haalbaar is.
De gemeente kan maximaal 11 woontitels beschikbaar stellen voor een Knarrenhof, terwijl minimaal 20 woningen de basis is voor een Knarrenhof.
Klik HIER voor de link naar het artikel in de PZC van 9.12.2020.
In een laatste poging toch een Knarrenhof in Zierikzee te kunnen realiseren willen we de Raad benaderen met het verzoek of zij B&W willen voorleggen af te wijken van het Collegebesluit.

Wordt vervolgd………

April 2020
Het doet de trekkersgroep Hof van Zierikzee  plezier te  kunnen melden dat een principeverzoek voor de realisering van een Knarrenhof  op de locatie Grachtweg, door de Stichting Knarrenhof op  7 april 2020 bij de gemeente Schouwen-Duiveland is ingediend. De gemeente heeft daar direct op gereageerd en gaat contact opnemen met onze procesbegeleider om samen met ons hierover in gesprek te gaan.

December 2019
In de Raadsvergadering van 21 november is de Structuurvisie Zierikzee 2030 vastgesteld. Een belangrijk moment voor ons initiatief, maar helaas is het Knarrenhof hierin niet opgenomen. Door het CDA en GroenLinks was een motie voorbereid ten gunste van een Knarrenhof die niet is ingediend. Omdat er tijdens deze Raadsvergadering nogal wat misverstanden waren over het concept Knarrenhof leek het ons goed deze met een brief aan de Raad en B&W op 30 november jl. te weerleggen.

In de Raadsvergadering van 5 december is een verklaring afgelegd door GroenLinks waarin mede namens het CDA werd verklaard tot doel te hebben om nieuwe initiatieven binnen de samenleving, zoals het Knarrenhof Zierikzee, vorm en gestalte te geven binnen de gemeente. Ook werden we als initiatiefnemers bedankt en geprezen voor het vele werk wat tot nu toe verricht is.

Op 30 september hadden wij een gesprek met de stedenbouwkundige en de projectleider Wonen van de gemeente waarin ons werd beloofd dat we de ruimtelijke randvoorwaarden zouden ontvangen en een reactie op onze lijst met mogelijke andere locaties. Op 5 december ontvingen wij het langverwachte antwoord, echter geen randvoorwaarden en geen reactie op evt. andere locaties, maar het advies een principeverzoek in te dienen. Over een principeverzoek is in eerdere gesprekken niet gesproken. Volgens de landelijke Stichting die met CPO’s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) werkt is dit ook niet gebruikelijk. Wij gaan ons beraden en zullen dit in januari verder oppakken.

Augustus 2019
Op 26 augustus is de openbare inloopavond over de ontwerp Structuurvisie Zierikzee bezocht. We hebben gesproken met de betreffende ambtenaren en naast onze voorkeurslocatie, de Grachtweg in Zierikzee, mogelijke andere locaties bekeken. Voorlopig kan er nog geen enkele toezegging worden gedaan. Wel gaan we binnenkort met de beleidsmedewerker Stedenbouw en de projectleider Wonen en Maatschappelijke Voorzieningen van de gemeente rond de tafel om te kijken hoe een Knarrenhof ingetekend kan worden op onze voorkeurslocatie aan de Grachtweg. Ook is er een oriënterend overleg gepland met een projectontwikkelaar. Bij beide afspraken is Sophieke Klaver, procesmanager van de landelijke Stichting Knarrenhof aanwezig. We hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen waarmee we willen benadrukken dat we aan alle in de Structuurvisie genoemde voorwaarden voldoen. Zodra er meer nieuws is zullen wij dit via deze weg kenbaar maken.

Juni 2019
Blij verrast door de hoge opkomst kunnen we als initiatiefgroep met een goed gevoel terugkijken op de 1e informatiebijeenkomst op 28 mei. Zo’n 130 belangstellenden, waarvan een twintigtal afkomstig van buiten Schouwen-Duiveland en enkele raadsleden waren aanwezig in de burgerzaal van het gemeentehuis. Sophieke Klaver, procesregelaar van het Knarrenhof, zette met een verhelderende en boeiende presentatie uiteen hoe het eraan toe gaat in een Knarrenhof en hoe de landelijke Stichting werkt.

Door middel van hand opsteken werd duidelijk dat een grote meerderheid belangstelling heeft voor een Knarrenhof in Zierikzee. Helaas is er voorlopig nog geen zekerheid over onze voorkeurslocatie, de Grachtweg in Zierikzee, maar konden de aanwezige raadsleden bevestigen dat de steun van de politiek er zeker is. De in 2018 vastgestelde woonvisie met een beperkt aantal nieuw te realiseren wooneenheden moet eerst nader worden uitgewerkt. Een probleem vormt de verdeling van de zogenaamde harde plannen. Ook staat er op onze voorkeurslocatie nog een gebouw waarvan nog onzeker is wanneer deze wordt verplaatst.

Geduld is een schone zaak, gaat ook op voor dit project. Bijna 30 mensen hebben zich al aangemeld als k(n)atrekker. Na de zomer willen we met deze groep rond de tafel om te inventariseren wie wat kan bijdragen, waarbij we vooral kijken naar de diversiteit. Ondertussen blijven we uiteraard in gesprek met de gemeente en op zoek naar mogelijke locaties.

Houdt u de site in de gaten voor nieuws en heeft u zich al ingeschreven dan ook uw mailbox. U ontvangt dan sowieso de landelijke nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Mei 2019
De k(n)artrekkersgroep in Schouwen-Duiveland is al enige tijd actief om in overleg met de gemeente te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een woonhof in Schouwen-Duiveland. Klik hier voor een recent artikel met de dames. In overleg met de gemeente is besloten een bijeenkomst te organiseren om het concept Knarrenhof toe te lichten, vragen te beantwoorden, te onderzoeken hoe groot de belangstelling is en met een aantal vragen een eerste inzicht te krijgen welke voorkeuren er zijn. Graag nodigen wij ook u uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Hou daarvoor onze Facebookpagina goed in gaten of als u al ingeschreven staat voor de gemeente Schouwen-Duiveland, uw mail.

Augustus 2018
Er is een initiatiefgroep op Schouwen-Duiveland. Deze sprak op 8 februari 2018 in bij de Commissievergadering  van de Gemeenteraad. Vervolgens hebben ze bij B&W het concept Knarrenhof nader toegelicht, samen met onze procesregelaar Sophieke Klaver. Het concept blijkt vrijwel naadloos aan te sluiten bij de Woonvisie 2018-2027 van de Gemeente Schouwen-Duiveland. Het  concept Knarrenhof werd opgenomen in het nieuwe coalitie akkoord. Het initiatief wordt  dan ook positief ontvangen. Ondertussen is er door de initiatiefgroep een eerste verkenning  uitgevoerd naar  mogelijke locaties voor een Knarrenhof van 20 à 25 wooneenheden.  We zijn enthousiast over de verschillende geschikte mogelijkheden op het eiland, o.a.  aan de rand van de Zierikzeese binnenstad. Nog deze zomer gaan we met  de gemeente om de tafel  omin goed overleg tot een locatie te komen. Als er zicht is op een concrete locatie en we hier meer informatie over kunnen geven willen we graag een informatiebijeenkomst voor belangstellenden organiseren.

Net als overal is het onze (zowel vanuit de initiatiefgroep als vanuit Knarrenhof) insteek om zowel koop als huur te realiseren, waaronder mogelijk ook sociale huurwoningen. Mocht u geïnteresseerd zijn om samen een Knarrenhof op Schouwen-Duiveland te realiseren, meldt u zich dan snel aan. Wij zoeken actieve mensen, die open staan voor burenhulp, een deel-economie en eigen verantwoordelijkheid nemen. Uitgangspunt bij Knarrenhof is dat de sterkste schouders, de minder sterke schouders ondersteunen.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op de pagina ‘Contact en inschrijven’.