Ridderkerk

April 2020
Al langer hadden we goed contacten in Ridderkerk, mede dankzij onze trekkers aldaar. Maar onlangs hebben we een verkaveling mogen maken op een behoorlijk mooie plek. Het grote gemeentelijke team waaraan we het plan gepresenteerd hebben was enthousiast, ook de wethouder is positief. Dus we zijn nu druk bezig met een grondbieding, en als die goed valt zullen we – mits Corona het land heeft verlaten – eind juni een informatieavond houden.

Maart 2020
Tussen november 2019 en maart 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Ridderkerk. Dat heeft ertoe geleid dat er nu wellicht een kansrijke locatie is waarover verder overleg plaatsvindt. Zodra daar zekerheid over is hopen we alle inschrijvers nader te informeren. Echter, wat het coronavirus betekent in dit traject is nog ongewis. We houden u op de hoogte.

November 2019
Sinds het voorjaar van 2018 zijn we met een initiatiefgroep bezig om een hof in Ridderkerk van de grond te krijgen. Deze initiatiefgroep bestaat uit vier personen die hun sporen hebben verdiend op hun respectieve vakgebieden en bekend zijn met en in Ridderkerk. Dit initiatief is ontstaan nadat een van de leden door een tv-uitzending van Brandpunt+ in februari 2018 kennis had gemaakt met de stichting Knarrenhof (naam gebaseerd op een uitdrukking van Koot en Bie) en waar Peter Prak een steekhoudend en enthousiasmerend verhaal over hield.

Waarom zijn wij dit initiatief gestart?
Zoals bekend vergrijst Nederland. En die vergrijzing gaat in Ridderkerk nog veel harder. De kosten voor de zorg nemen daardoor toe. De overheid heeft maatregelen genomen om die kosten te beheersen door zich op veel fronten terug te trekken en te bezuinigen. Denk hierbij onder andere aan het overhevelen van haar verantwoordelijkheden via de WMO naar de gemeenten, het sluiten van verzorgingstehuizen en ouderen langer thuis te laten wonen. Onder verwijzing naar de voorgestane participatiesamenleving laat zij dit speelveld nu over aan de ouderen zelf onder het motto “Het is aan uzelf!”

Die handschoen hebben wij opgepakt met als voornaamste doel een bijdrage te leveren aan de bewoners van Ridderkerk én de gemeente in het kader van seniorenhuisvesting/ouderenzorg. En zoals reeds gezegd, het gaat ons om het realiseren van een “Knarrenhof” inclusief CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Citaat: “Een Knarrenhof is een levensloopbestendige hof, waarbij zowel de woning levensloopbestendig is als de sociale samenhang. Mensen kiezen er voor om in een hof te gaan wonen en naar elkaar om te kijken.” Kortom, prettig wonen in een prettige woonomgeving met oog voor elkaar.

In de afgelopen 1,5 jaar hebben we veel werk verzet: er is een startnotitie opgesteld, er is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties en er zijn gesprekken gevoerd met de lokale woningcorporatie(-s) en de gemeente. Ook is een kleine startsubsidie gevraagd en gekregen van de lokale stichting Fonobori, die onder andere maatschappelijke initiatieven ondersteunt om de eerste kosten op te vangen. Tevens door ons contact gezocht met de Stichting Knarrenhof, met name voor hun kennis en expertise opgedaan in eerdere projecten.

Met de gemeente vindt, samen met de procesregelaar van Knarrenhof, overleg plaats op zowel ambtelijk als politiek niveau. Ten eerste om duidelijk te maken wat Knarrenhof nu eigenlijk is en wat we met ons initiatief beogen. Ten tweede hebben we een aantal locaties voorgelegd met de vraag welke in aanmerking zouden kunnen komen om een hof te realiseren en ook welke procedure we daarvoor moeten volgen.

Iedereen die we spraken was zeer enthousiast over ons initiatief en op dit moment zijn we in afwachting van hetgeen de gemeente gaat besluiten over een locatie en over de daarvoor te volgen procedure. Is de gemeentelijke reactie positief, dan kunnen we het traject van het opstellen van een intentieovereenkomst tussen Knarrenhof en de gemeente ingaan. Is de reactie negatief dan zullen we ons moeten beraden over hoe verder. Er vindt dan in elk geval een vertraging plaats.

In november 2019 verschijnt een interview met de initiatiefgroep en de projectregelaar van Knarrenhof in de lokale krant, waarna we hopen (en verwachten) dat daar zoveel reacties op komen dat duidelijk wordt hoe groot de behoefte is voor een Knarrenhof in Ridderkerk.

Ons motto is echter nu al: “Elke wijk een Knarrenhof rijk.” Want gezien de vergrijzing in onze gemeente lijkt een dergelijke woonvorm hard nodig.

Heeft u belangstelling voor dit project, dan kunt u zich aanmelden door hier te klikken.


Arianne Ripmeester, Rob Burgerhout, Wim Kooiman, Hans van Gameren