Ridderkerk

Oktober 2021
Stichting Knarrenhof en Initiatiefgroep Hof van Ridderkerk organiseren op 23 oktober de eerste échte bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd over de laatste stand van zaken voor het Hof van Ridderkerk, de uitslag van de laatste enquête, de laatste tekeningen van de architect, de vervolgstappen en de planning. Uiteraard is er ook ruimte voor ontmoeting en het stellen van vragen.
Alle deelnemers, die ingeschreven staan voor Knarrenhof Ridderkerk, ontvangen deze mail om zich op te geven voor deze bijeenkomst. Wegens de corona-regels is er geen vrije inloop mogelijk.
Staat u wel ingeschreven, maar heeft u nog nooit een mail van ons ontvangen dan adviseren wij u in ieder geval om uw spam-box te controleren of een mail te sturen naar inschrijving@knarrenhof.nl met het verzoek te controleren of u goed staat ingeschreven.

September 2021
Het ontwerpproces voor het Hof van Ridderkerk is in volle gang. De afgelopen weken zijn 3 enquêtes de deur uitgegaan met vragen over de ruimtelijke opzet (de verkaveling) van het plan, de locatie van het hofhuis en over de architectuurstijl.

De laatste enquête is eind september verstuurd. Mocht u eind september geen enquête hebben ontvangen en stond u wel al ingeschreven bij Stichting Knarrenhof locatie gemeente Ridderkerk dan adviseren wij u het volgende te doen:
1. Controleer uw spam box
2. Stuur een mail naar inschrijving@knarrenhof.nl met uw naam, e-mail adres en verzoek na te gaan of uw gegevens juist in ons systeem staan.
In overleg met het bestuur i.o. van het Hof van Ridderkerk wordt binnenkort een bijeenkomst georganiseerd om het ontwerp te bespreken en elkaar te ontmoeten. U ontvangt hierover een separate mail, zodra de locatie en datum bekend is.

Wij kijken er in ieder geval naar uit om u life te ontmoeten!

Juni 2021
De eerste online bijeenkomst voor alle belangstellende heeft 10 juni via zoom plaatsgevonden.
Het was mooi om te zien hoe alle deelnemers heel makkelijk zoom hebben kunnen installeren en mee kunnen doen met de bijeenkomst.
Alle mensen die staan ingeschreven voor Knarrrenhof Ridderkerk ontvangen in de week van 14 juni een mail met een link naar de opname van deze bijeenkomst en de bijbehorende sheets.
Op deze manier kan men rustig thuis nog een keer de presentatie bekijken.
Over 3 à 4 weken wordt de volgende enquête verstuurd met als doel een keuze te maken voor de definitieve verkaveling (opzet woonhof).

Het ontwerptraject is gestart!

Mei 2021
Knarrenhof organiseert een online bijeenkomst voor alle belangstellenden die staan ingeschreven voor Knarrenhof Ridderkerk. Tijdens deze avond vindt een eerste online kennismaking plaats.
Daarnaast worden op deze avond de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken van de planontwikkeling en worden de eerste verkavelingsstudies besproken. Na deze avond wordt via een digitale enquête de mening van de deelnemers gevraagd over verschillende onderwerpen. Het resultaat wordt verwerkt in de definitief gewenste verkaveling. Deze verkaveling wordt besproken met de gemeente.

April 2021
In Ridderkerk gaat het als een speer. We hebben een intentie-overeenkomst met de corporatie, de grondovereenkomst met de gemeente komt eraan en we hebben ook een bouwteampartner op het oog. We kunnen hier hopelijk nog in het voorjaar van 2021 beginnen met de ontwikkeling samen met de mensen en de corporatie. In het begin van 2022 zou de bouw dan al kunnen beginnen.

Maart 2021
In februari heeft een woonwensen enquête onder de belangstellende deelnemers plaatsgevonden. Het gaat daarbij om de lokatie in polder Het Zand, fase 7 op de hoek van de Donkerslootweg en de Vlietlaan, waar maximaal 27 woningen  gebouwd kunnen worden met een hofhuis.
Zie onderstaande situatietekening en de foto van de voorlopige maquette die één van de trekkers gemaakt heeft van de eerste situatieschets is gemaakt. Op de foto is de noordpijl te zien.De enquête is verzonden naar de ongeveer 110 inschrijvers. Inmiddels is gebleken dat, na de publiciteit over ons plan in december en februari, het aantal inschrijvers is opgelopen naar meer dan 170!
Er is dus veel belangstelling voor deze manier van wonen. In Ridderkerk is dit het eerste project van Knarrenhof, maar gezien de behoefte streeft de initiatiefgroep ernaar om meer hofjes te ontwikkelen onder het motto: “Elke wijk een Knarrenhof rijk.”
De woonwensen enquête heeft tot doel inzicht te krijgen welke basis wensen er leven bij de aspirantbewoners. Alle 170 deelnemers bij Stichting Knarrenhof ontvangen het verslag van de woonwensen enquête en beantwoording van de door u gestelde vragen. Hieronder staan een aantal resultaten.

  • Veel aspirant bewoners komen uit Ridderkerk (75%) of anders uit de regio.
  • Uw gemiddelde leeftijd is 68 jaar met een uitschieters naar boven en beneden (29 en 92 jaar)
  • Bijna 74% heeft aangegeven graag op locatie ’t Zand te gaan wonen en binnen 2 jaar te willen verhuizen.

Dit resultaat betekent dat er voldoende belangstelling is voor locatie ’t Zand en Knarrenhof heeft aangegeven door te gaan.
Vervolgtraject
Op dit moment werkt het Knarrenhof-team aan het vastleggen van afspraken met de corporatie, de architect, aannemer en de gemeente. Naar verwachting zal in mei van dit jaar begonnen worden met het ontwerptraject, uiteraard met de toekomstige bewoners, zodat eind van dit jaar de omgevingsvergunning en de definitieve koopcontracten gereed zullen zijn. En als alles verloopt volgens plan kunnen eind 2022 de woningen zijn opgeleverd.

Januari 2021
Belangrijk nieuws!
Op 16 december heeft het College van Burgemeester en Wethouders in Ridderkerk ingestemd met de intentieovereenkomst tussen gemeente en Stichting Knarrenhof. Dit betekent dat we nu een jaar de tijd krijgen om samen met de toekomstige bewoners een plan te ontwikkelen voor 27 woningen. Deze woningen komen in het uitbreidingsplan ’t Zand, fase 7 op de hoek van de Donkerslootweg en de Vlietlaan. Klik hier voor het artikel in De Combinatie.

Knarrenhof heeft een eerste verkavelingsschets gemaakt om te onderzoeken of 27 grondgebonden woningen haalbaar zijn op deze locatie. Deze schets is de basis geweest voor de overeenkomst met de gemeente. Komend jaar wordt onderzocht welk plan definitief haalbaar wordt op deze locatie binnen de randvoorwaarden van de gemeente en welke wensen er bij u individueel en gezamenlijk leven. Het doel is eind dit jaar een definitief ontwerp te realiseren, waar u en de gemeente akkoord mee zijn. Wat betekent dit voor de komende tijd? De Initiatiefgroep Hof van Ridderkerk en Stichting Knarrenhof sturen alle belangstellenden die ingeschreven staan bij Stichting Knarrenhof informatie en een woonwensenenquête om verder te gaan met de planontwikkeling. Helaas is een fysieke bijeenkomst op dit moment niet haalbaar.
Doel van de informatie is dat men kennis maakt met de initiatiefgroep Hof van Ridderkerk en Knarrenhof, en iedereen te informeren over het plan en de werkwijze van Stichting Knarrenhof. In de digitale enquête is ook ruimte voor het stellen van vragen. Bent u ook geïnteresseerd, maar nog niet ingeschreven? Via deze link kunt u zich inschrijven voor het Hof in Ridderkerk.

Team Knarrenhof
Initiatiefgroep Hof van Ridderkerk

NB: Klinkt u op hier dan vindt u een amateur filmpje van het moment van overdracht van de intentieovereenkomst door de wethouder op de locatie fase 7 ’t Zand.

 

November 2020
Op 2 maart heeft er een grote bijeenkomst plaatsgevonden met ambtenaren van de gemeente Ridderkerk, vertegenwoordigers van Stichting Knarrenhof en de initiatiefgroep Hof van Ridderkerk. In die vergadering zijn afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Belangrijke onderdelen daarin zijn het maken van een proefverkaveling, het uitbrengen van een grondbod voor een locatie in de polder ‘t Zand én de totstandkoming van een intentieovereenkomst tussen deze twee partijen. Daarna moet een collegevoorstel worden opgesteld door de projectleider van de gemeente, waarna het College en de raad een besluit nemen.

Inmiddels is het grondbod in april uitgebracht door Knarrenhof, waarna de onderhandelingen zijn gestart over de intentieovereenkomst. Deze onderhandelingen over de randvoorwaarden waaronder de grondaankoop plaats gaan vinden lopen nog steeds. Voor Knarrenhof is het belangrijk dat we de tijd krijgen om samen met de toekomstige bewoners het hof vorm te kunnen geven binnen de randvoorwaarden van de gemeente en de eigen wensen. Belangrijk is dat de grond pas wordt afgenomen als de groep aspirant bewoners, gemeente en de Knarrenhofgroep akkoord gaan met het plan en de bouwvergunning is afgegeven.

In de commissievergadering van de gemeente Ridderkerk d.d. 30 september jongstleden is door de daar aanwezige wethouder wel gesproken over besluitvorming in het eerste kwartaal van 2021 of zoveel eerder als mogelijk.

Hieronder is de locatie weergegeven voor het Hof van Ridderkerk: fase 7 van de ontwikkeling ’t Zand.
Het terrein is bouwrijp gemaakt en is gesitueerd op de hoek Donkerslootweg en Vlietlaan. In de plannen van de gemeente waren hier eerst gezinswoningen gepland. De initiatiefgroep Hof van Ridderkerk heeft zich hard gemaakt om op deze locatie het Knarrenhof mogelijk te maken. Op genoemde plek kunnen maximaal 27 grondgebonden woningen met gezamenlijk hofhuis en tuin komen. In het hof komen koopwoningen in de vrije sector en sociale huurwoningen in samenwerking met de woningcorporatie.

Na het definitief ondertekenen van de intentieoverkomst met de gemeente zijn de randvoorwaarden, waaronder het hof gerealiseerd kan worden, bekend. Wij hopen daarna zo spoedig mogelijk de bijeenkomst met alle Knarrenhof belangstellenden op te starten en in 2021 de contouren van het project samen met u allen rond te krijgen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Initiatiefgroep Hof van Ridderkerk

April 2020
Al langer hadden we goed contacten in Ridderkerk, mede dankzij onze trekkers aldaar. Maar onlangs hebben we een verkaveling mogen maken op een behoorlijk mooie plek. Het grote gemeentelijke team waaraan we het plan gepresenteerd hebben was enthousiast, ook de wethouder is positief. Dus we zijn nu druk bezig met een grondbieding, en als die goed valt zullen we – mits Corona het land heeft verlaten – eind juni een informatieavond houden.

Maart 2020
Tussen november 2019 en maart 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Ridderkerk. Dat heeft ertoe geleid dat er nu wellicht een kansrijke locatie is waarover verder overleg plaatsvindt. Zodra daar zekerheid over is hopen we alle inschrijvers nader te informeren. Echter, wat het coronavirus betekent in dit traject is nog ongewis. We houden u op de hoogte.

November 2019
Sinds het voorjaar van 2018 zijn we met een initiatiefgroep bezig om een hof in Ridderkerk van de grond te krijgen. Deze initiatiefgroep bestaat uit vier personen die hun sporen hebben verdiend op hun respectieve vakgebieden en bekend zijn met en in Ridderkerk. Dit initiatief is ontstaan nadat een van de leden door een tv-uitzending van Brandpunt+ in februari 2018 kennis had gemaakt met de stichting Knarrenhof (naam gebaseerd op een uitdrukking van Koot en Bie) en waar Peter Prak een steekhoudend en enthousiasmerend verhaal over hield.

Waarom zijn wij dit initiatief gestart?
Zoals bekend vergrijst Nederland. En die vergrijzing gaat in Ridderkerk nog veel harder. De kosten voor de zorg nemen daardoor toe. De overheid heeft maatregelen genomen om die kosten te beheersen door zich op veel fronten terug te trekken en te bezuinigen. Denk hierbij onder andere aan het overhevelen van haar verantwoordelijkheden via de WMO naar de gemeenten, het sluiten van verzorgingstehuizen en ouderen langer thuis te laten wonen. Onder verwijzing naar de voorgestane participatiesamenleving laat zij dit speelveld nu over aan de ouderen zelf onder het motto “Het is aan uzelf!”

Die handschoen hebben wij opgepakt met als voornaamste doel een bijdrage te leveren aan de bewoners van Ridderkerk én de gemeente in het kader van seniorenhuisvesting/ouderenzorg. En zoals reeds gezegd, het gaat ons om het realiseren van een “Knarrenhof” inclusief CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Citaat: “Een Knarrenhof is een levensloopbestendige hof, waarbij zowel de woning levensloopbestendig is als de sociale samenhang. Mensen kiezen er voor om in een hof te gaan wonen en naar elkaar om te kijken.” Kortom, prettig wonen in een prettige woonomgeving met oog voor elkaar.

In de afgelopen 1,5 jaar hebben we veel werk verzet: er is een startnotitie opgesteld, er is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties en er zijn gesprekken gevoerd met de lokale woningcorporatie(-s) en de gemeente. Ook is een kleine startsubsidie gevraagd en gekregen van de lokale stichting Fonobori, die onder andere maatschappelijke initiatieven ondersteunt om de eerste kosten op te vangen. Tevens door ons contact gezocht met de Stichting Knarrenhof, met name voor hun kennis en expertise opgedaan in eerdere projecten.

Met de gemeente vindt, samen met de procesregelaar van Knarrenhof, overleg plaats op zowel ambtelijk als politiek niveau. Ten eerste om duidelijk te maken wat Knarrenhof nu eigenlijk is en wat we met ons initiatief beogen. Ten tweede hebben we een aantal locaties voorgelegd met de vraag welke in aanmerking zouden kunnen komen om een hof te realiseren en ook welke procedure we daarvoor moeten volgen.

Iedereen die we spraken was zeer enthousiast over ons initiatief en op dit moment zijn we in afwachting van hetgeen de gemeente gaat besluiten over een locatie en over de daarvoor te volgen procedure. Is de gemeentelijke reactie positief, dan kunnen we het traject van het opstellen van een intentieovereenkomst tussen Knarrenhof en de gemeente ingaan. Is de reactie negatief dan zullen we ons moeten beraden over hoe verder. Er vindt dan in elk geval een vertraging plaats.

In november 2019 verschijnt een interview met de initiatiefgroep en de projectregelaar van Knarrenhof in de lokale krant, waarna we hopen (en verwachten) dat daar zoveel reacties op komen dat duidelijk wordt hoe groot de behoefte is voor een Knarrenhof in Ridderkerk.

Ons motto is echter nu al: “Elke wijk een Knarrenhof rijk.” Want gezien de vergrijzing in onze gemeente lijkt een dergelijke woonvorm hard nodig.

Heeft u belangstelling voor dit project, dan kunt u zich aanmelden door hier te klikken.


Arianne Ripmeester, Rob Burgerhout, Wim Kooiman, Hans van Gameren