Oldenzaal (vereniging)

Januari 2020
In november 2019 is door de Vereniging Noabershof.Olnzl in een breed overleg met gemeentelijke ambtenaren en buren een overeenstemming bereikt over de inrichting van de locatie Thijsniederweg.(toegangsweg, parkeerplaatsen, groen, etc). Dit is de basis voor de bouw van woningen in het Noabershof.

De vereniging onderzoekt ook mogelijkheden van Duurzaam bouwen als vernieuwend project. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met de gemeente Oldenzaal over het vervolg.

Oktober 2019
Twente TV was op bezoek in het Aahof in Zwolle en ging in gesprek met belangstellenden voor Knarrenhof Noabershof Oldenzaal. Klik hier voor de link naar het filmpje.

Februari 2019
Op de locatie Thijsniedersweg is een archeologisch onderzoek geweest. Er hoeft geen vervolgonderzoek plaats te vinden, dus gaat de gemeente verder werken aan het bestemmingsplan en een inrichtingsplan. Om de behoefte nog beter te kunnen onderbouwen is een enquête gehouden onder de belangstellenden die graag in een hof in Oldenzaal willen wonen. Er zijn hiervoor 110 enquêtes verstuurd, die met een hoge respons zijn teruggekomen. Ook is een groot aantal suggesties gedaan. We hopen snel met de gemeente tot overeenstemming te komen over de zakelijke kant. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt en hopelijk kunnen we snel met mooie berichten komen.

November 2018
Op de bijeenkomst van 15 oktober zijn de leden van vereniging Noabershof Olnzl bijgepraat over de verschillende locaties. Allereerst heeft Otto Engels wegens ziekte afscheid moeten nemen van het bestuur. Met veel passie en persoonlijke contacten heeft hij in Oldenzaal het draagvlak voor een nieuwe vorm van wonen onderbouwd. Ben Siemerink is het bestuur komen versterken.

Locatie Thijsniederweg
Op deze voormalige schoollocatie verwachten we een Noabershof te realiseren! Met de gemeente wordt overlegd over de grondprijs en voorwaarden voor de inrichting. Met de woningbouwvereniging WBO worden ook positieve gesprekken gevoerd, zij hebben een positieve grondhouding. Wordt vervolgd op de website en door middel van een enquête onder de geïnteresseerden.

Verder zijn nog wat andere locaties waar kansen voor een Noabershof onderzocht worden. Ook dit wordt vervolgd. Bent u ook geïnteresseerd in een hof in Oldenzaal? U kunt zich hier inschrijven.

Juli 2018

In maart 2018 zijn de bij Knarrenhof ingeschreven wooneenheden gevraagd lid te worden van de lokale vereniging Noabershof Olnzl. Op 23 april was de eerste algemene ledenvergadering. De Oldenzaalse vereniging volgt met grote interesse het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezing “omdat we willen weten hoe nieuwe bestuurders anticiperen op de vraag naar nieuwe leef- en woonvormen. Gemeenten worden door de minister aangesproken om creatief in te gaan op deze behoefte aan wonen.”

Noabershof Olnzl ondertekent binnenkort een intentieverklaring voor de samenwerking met een woningbouwvereniging. Met vier zorg- en welzijnsorganisaties is in een intentieverklaring vastgesteld dat ze de leef- en woonvorm Knarrenhof ondersteunen. Zo zijn onze lokale trekkers in Oldenzaal druk bezig om het draagvlak voor woonconcept Knarrenhof bij plaatselijke partijen te verankeren. Hulde aan Otto, Ron en Henk voor hun inspanningen!

  

Ondertussen groeit en bloeit de vereniging. Vier enthousiaste leden organiseren een picknick op de Thijsniederweg. Deze vroegere schoollocatie is één van de plekken die de gemeente heeft aangeboden voor een te bouwen hof. Naast de verenigingsleden zijn ook de buren uitgenodigd, die daarop positief hebben gereageerd. We zijn benieuwd naar de verhalen en de foto’s.

In Berghuizen bekijken we ook verschillende locaties. Er wonen in deze wijk relatief veel ouderen in niet goed passende woningen. Samen met de wijkstichting (Stichting Kansrijk Berghuizen SKB) hebben we een extra informatieavond georganiseerd. Wij willen in Berghuizen graag verbinding maken met meer generaties.

We blijven alert op de ontwikkelingsmogelijkheden van andere locaties, zo ook in de binnenstad. We houden u via deze pagina op de hoogte.

Bent u ook geinteresseerd in een hof in Oldenzaal? U kunt zich hier inschrijven

 

Maart 2018

Op 19 februari is er een drukbezochte infoavond geweest. Alle ingeschrevenen voor Oldenzaal hebben naderhand een uitgebreide nieuwsbrief ontvangen. We zijn druk bezig in Oldenzaal! Nieuwsbrief niet ontvangen en wel lid? Stuur een mail naar Noabershof.olnzl@gmail.com.

December 2017

De vereniging is opgericht. Als u zich heeft ingeschreven bij Knarrenhof met voorkeursgemeente ‘Oldenzaal’ staat u automatisch op de lijst.
Op de foto van het bestuur; v.l.n.r. Ron Ensink – penningmeester, Henk Köiter – secretaris, Otto Engels – voorzitter.
Primaire taak van het bestuur is locaties zoeken en draagvlak creëren. We informeren onze ingeschreven leden via een nieuwsbrief en organiseren bijeenkomsten.

Locatie Carmelstraat
De grond van de gemeente hadden we in optie tot februari 2018. Deze plek is aan de kleine kant, maar we waren ook in overleg met het Plechelmus-bestuur over tuin en pastorie bij de Antoniuskerk en met het naastgelegen terrein en de Franciscusschool. Er zijn contacten geweest met besturen in relatie tot het Huisvestingplan Onderwijs in Oldenzaal. Maar dit traject duurt lang en is onzeker. Dit betekent dat we er niet teveel op moeten rekenen. We blijven echter belangstellende voor dit gebied en hebben daarvoor mooie ideeën voor een integrale ontwikkeling. Het zou Oldenzaal een fraaie kleur geven in de tijdgeest van verbinding maken tussen burgerinitiatieven en publieke maatschappelijke belangen.

Andere locaties in Oldenzaal

Meerdere locaties zijn bekeken. Gezien de belangstelling voor het idee van wonen in Noaberhof met gelijkgestemden denken we dat er meerdere hoven wenselijk zijn in Oldenzaal. Onze ambitie is: in elke wijk een (soort van) NoabersHof.