Oldenzaal (vereniging)

Update maart 2018

Op 19 februari is er een drukbezochte infoavond geweest. Alle ingeschrevenen voor Oldenzaal hebben naderhand een uitgebreide nieuwsbrief ontvangen. We zijn druk bezig in Oldenzaal! Nieuwsbrief niet ontvangen en wel lid? Stuur een mail naar Noabershof.olnzl@gmail.com

Zie ook het nieuwe artikel onderaan deze pagina.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.

Update december 2017 Oldenzaal

De vereniging is nu opgericht! Als u zich heeft ingeschreven bij Knarrenhof met voorkeursgemeente ‘Oldenzaal’ staat u automatisch op de lijst.
Zie onderaan de pagina een foto van het bestuur; v.l.n.r.: Ron Ensink – Penningmeester, Henk Köiter – Secretaris, Otto Engels – Voorzitter.
Primaire taak van het bestuur is locaties zoeken en draagvlak creëren. We informeren onze ingeschreven leden via een nieuwsbrief en zullen binnenkort ook een bijeenkomst organiseren.

De locatie Carmelstraat
De grond van de gemeente hebben we nu in optie gekregen tot 1 februari 2018. Deze plek is aan de kleine kant, maar we zijn ook in overleg met het Plechelmusbestuur over tuin en pastorie bij de Antoniuskerk. Deze combinatie biedt wat meer mogelijkheden. De landelijke organisatie Knarrenhof gaat nu de haalbaarheid onderzoeken.

We hebben ons oog ook laten vallen op het naastgelegen terrein en gebouw van de Franciscusschool. Er zijn de nodige contacten geweest met besturen en we volgen het Huisvestingplan Onderwijs in Oldenzaal omdat het daarin bij de Franciscusschool gaat over verbouwen of nieuwbouw. Dat duurt nog lang en met veel onzekerheden. Dit betekent dat we er momenteel niet teveel op moeten rekenen. We blijven echter belangstellende voor dit gebied en hebben daarvoor mooie ideeën voor een integrale ontwikkeling. Huisvesting voor ouderen gecombineerd met mogelijkheden voor jongeren en andere doelgroepen. Maatschappelijke kansen met een win-win-situatie. Het zou Oldenzaal een fraaie kleur geven in de tijdgeest van verbinding maken tussen burgerinitiatieven en publieke maatschappelijke belangen.

Verdere locaties in Oldenzaal.We blijven ondertussen kijken naar de mogelijkheid van andere locaties. Meerdere locaties zijn bekeken. Gezien de belangstelling voor het idee van wonen in Noaberhof met gelijkgestemden denken we dat er meerdere noaberhoven wenselijk zijn.

Onze ambitie is: In elke wijk een (soort van) NoabersHof.

Maatschappelijk en politiek draagvlak creëren is door onze voorzitter stevig in gang gezet. Als burgerinitiatief gepresenteerd bij de gemeenteraad van Oldenzaal eind 2016 en ook bij de verschillende raadsfracties. Het wordt alom gewaardeerd. Het is geland bij het College van B. & W. en een ambtenaar van ruimtelijke ordening heeft als taak de besprekingen met ons te coördineren. Wij hebben aangedrongen op een bredere ondersteuning ook vanuit Zorg omdat ons initiatief bijdraagt tot preventie van zorg en welzijn. Dit heeft wel resultaat, maar de inhoudelijke betekenis voor de Gemeente Oldenzaal in haar beleid naar ouderen en de wens van eigen regie voor wonen en zorg moet nog de goede warme toonzetting krijgen. Wie weet leveren de politieke programma’s voor de verkiezingen vuurkracht en wilskracht.

Ook in Oldenzaal wordt nagedacht over beleid t.a.v. de thema’s ouderen-zorg-wonen-duurzaamheid. Reguliere instellingen op dit gebied denken na over hun positie en scenario’s. Voor het onderzoek “Wonen en Zorg” zijn wij ook uitgenodigd en we hebben een alom gewaardeerde bijdrage kunnen leveren. En zo zijn er meer contacten geweest die maken at ons initiatief erkenning en draagvlak krijgt.

Oud Nieuws – juni 2017

Grote bewegingen in Oldenzaal. Eerder had Knarrenhof samen met de lokale trekkers van Noabershof Oln’zl een brief aan het College gedaan, wij stonden klaar voor de onderhandelingen, interesse genoeg!

Inmiddels heeft het college besloten. Het Grote Graves Es (2,1 ha) wat eerder door de gemeente werd aanbevolen als potentiele locatie werd niet meer passend gevonden. Jammer, daar hadden we een landelijke parkvariant in gedachten die de overgang van nieuwbouwwijk naar natuur maakt welke ook mooi passend was geweest.

Wel is een ander locatie aangedragen namelijk die aan de Carmelstraat. Zie ook onderstaand krantenbericht. Deze locatie is op de korte termijn veel klener (maar 2800m2) maar iets verderop in de tijd wordt deze groter. Het voordeel is wel dat deze locatie veel meer centraal ligt. We gaan praten en houden u op de hoogte!

Mensen kunnen zich bij Knarrenhof inschrijven via deze link KLIK HIER. Wij geven dan uw gegevens door aan de trekkers van Oldenzaal.