×
search

Noordenveld

December 2023
In ons vorige verslag van juni 2023 vertellen we dat we hopen nog stappen te kunnen maken voordat de vakanties uitbreken. Op 15 juni vindt een eerste overleg plaats. Bij dit overleg zijn aanwezig: Stichting Woonborg, Gemeente Noordenveld, Knarrenhof, de leden van initiatiefgroep Naoberhof Peize en daarnaast afgevaardigden van seniorenhuisvesting Peize en een aantal omwonenden van de Oude Velddijk. Kort wordt het doel van de avond samengevat: de initiatiefgroep Naoberhof Peize wil samen met Woonborg een Hof bouwen volgens het concept zoals dat ook landelijk door Knarrenhof Nederland is en wordt gerealiseerd, binnen de kaders die de gemeente Noordenveld daartoe heeft gesteld. We starten met een voorstelrondje waarin een ieder zijn/haar betrokkenheid bij het Naoberhof Peize benoemt.
De omwonenden gebruiken deze ronde om hun bedenkingen op tafel te leggen. Zo is men o.a. bang voor (geluids)overlast, verkeerstoename, verlies van uitzicht. Ook wordt gevreesd voor wateroverlast. De plaats van het Hofhuis in het plan vinden de omwonenden ongelukkig. Voor dit laatste wordt toegezegd dat er gekeken zal worden naar alternatieven. Verder wordt gesproken over verschillende mogelijkheden in leeftijdsopbouw en eventuele jongerenhuisvesting in de quadrantwoningen.
Er wordt een projectgroep gevormd waar Woonborg en Knarrenhof, de architect van INBO en een lid van de initiatiefgroep zitting in hebben om het bouwplan verder te ontwikkelen. Daarnaast blijft er contact tussen initiatiefgroep en de gemeente. Afgesproken wordt dat de deelnemers van deze vergadering een klankbordgroep vormen, die bij elkaar komen wanneer er resultaten voorgelegd kunnen worden.

Op 19 juni is er een informatieavond in Peize georganiseerd voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.De avond wordt druk bezocht. Er worden inleidingen gehouden door de initiatiefgroep, door Woonborg, door de gemeente en door management en projectmedewerker van Stichting Knarrenhof en de architecte van INBO. De geschiedenis van de initiatiefgroep, uitgangspunten, filosofie en mogelijke doelgroepen van Knarrenhof worden besproken. Bezwaren van bewoners komen aan de orde en ook het ontwerp van het project wordt bekeken en besproken. Op onze vraag naar nieuwe leden van onze initiatiefgroep krijgen we respons: we zijn nu met ons zessen!

En nu is het december. Op het oog is het stil gebleven. Na de zomervakantie is de projectgroep verschillende keren bij elkaar geweest en dat geldt ook voor de initiatiefgroep en het contact met de gemeente. Er wordt gewerkt en verder ontwikkeld. Helaas zijn er wat juridische hobbels die genomen moeten worden waardoor de voortgang wat minder snel gaat dan gepland. Het komt vast goed, maar we moeten even geduld hebben. Zo gauw er meer duidelijkheid is zullen we zorgen voor een nieuwe nieuwsbrief. We hopen dan ook de vorderingen aan de klankgroep te kunnen voorleggen.

Juni 2023
Tussen januari en 15 maart gaan we als initiatiefgroep met professionele hulp van Stichting Knarrenhof (in samenwerking met INBO architecten) aan het werk om onze inzending voor de uitgeschreven tender (wedstrijd) voor een Naoberhof in Peize te realiseren. Op 15 maart, de sluitingsdatum, leveren we onze ideeën en plannen in de vorm van een mooi boekwerk in bij de gemeente.

Hoera!! Op 15 april is de kogel door de kerk en krijgen wij het bericht dat de gemeente ons de “ de ontwikkeling van de locatie Oude Velddijk 26 in Peize”gunt. Het gaat om 14 levensloopbestendige woningen en 4 kwadrantwoningen. De kunnen ook worden bewoond door starters en/of niet-senioren. Onze inzending voor de deze openbare verkoop werd heel positief beoordeeld. Het betekent niet dat we er al zijn. Het betekent vooral werk aan de winkel om concreter gestalte te geven aan onze plannen. En dit gebeurt samen met Stichting Knarrenhof in overleg met gemeente, woningbouwvereniging, seniorenhuisvesting Peize en indien mogelijk met omwonenden. Wij starten met een uitnodiging aan bovengenoemde organisaties om met zijn allen het Aahof in Zwolle te bezoeken om te horen en te zien hoe een Knarrenhof functioneert. Bewoners van het Aahof werken hier fantastisch aan mee. Er is een ontvangst en later een lunch in hun Hofhuis. Bewoners vertellen over de geschiedenis van hun Hof, de voordelen en ervaringen. Daarnaast worden we in de gelegenheid gesteld om de tuin, een koophuis en een sociale huurwoning te bezoeken. Dit alles in een informele sfeer en in kleine groepjes waarbij informatie uitgewisseld wordt door mensen van Stichting Knarrenhof, de architect en de bewoners en vragen kunnen worden beantwoord. Een leerzame, geslaagde dag. En natuurlijk ook een goede gelegenheid om informeel kennis te maken met elkaar.

De zomervakanties staan voor de deur. Daarom hopen we in juni nog stappen te kunnen maken. We hopen een projectteam te kunnen vormen, waarin de verantwoordelijke medewerkers van Woonborg, de Gemeente en Stichting Knarrenhof sturend zijn. Een vertegenwoordiging van de Initiatiefgroep, van omwonenden en seniorenhuisvesting Peize kunnen een klankgroep vormen. Voor het eind van de maand willen we graag een openbare bijeenkomst plannen waarin alle belanghebbenden zich kunnen presenteren en de stand van zaken bekend gemaakt wordt. Hier wordt zo spoedig mogelijk bekendheid aan gegeven.

Vermeldenswaard, maar niet specifiek voor onze initiatiefgroep Naoberhof, is de landelijke coöperatiedag die Stichting Knarrenhof jaarlijks organiseert. Dit jaar in het Hof van Hardenberg, waar we ’s ochtends ontvangen werden door bewoners van dit Hof en in de gelegenheid gesteld werden het Hof en een tweetal woningen te bekijken. In de middag was er een plenaire bijeenkomst (grote opkomst!) waarin volop relevante informatie werd gegeven, zodat iedereen met nieuwe kennis weer naar huis kon gaan. Het was interessante en goed georganiseerde dag!

Januari 2023 – We zijn aan zet!
Eindelijk zijn de stukken van openbare verkoopprocedure van de Oude Velddijk in Peize gepubliceerd. De initiatiefgroep heeft al enkele gesprekken gepland met zowel Knarrenhof.nl als met woningbouwcoöperatie Woonborg. We komen nu in een fase dat we “aan de hand” van Knarrenhof.nl worden meegenomen. De planning van de verkoop procedure gaat, als er geen onverwachte omstandigheden optreden, ruim 4 maanden duren. De officiële inschrijving sluit 15 maart. We gaan ons stinkende best doen om met onze plannen de hoogste score te halen. Op weg naar het eerste Naoberhof in de gemeente Noordenveld. Klik hier voor een artikel in Dagblad van het Noorden.

Juli 2022
Nog steeds niet aan zet. Dat leek er wel op nadat er in april 2021 een motie door de gemeenteraad Noordenveld was aangenomen over de invulling van onze “droomlocatie” Oude Velddijk 26 in Peize. Zoveel mogelijke levensbestendige woningen zo mogelijke in een hofjesvorm samen met woningcorporatie Woonborg. Echter: het zou kunnen getuigen van onbehoorlijk bestuur als de gemeente de exclusiviteit direct aan Naoberhof Noordenveld zou gunnen. In december 2021 werd er in een online voorlichtingsbijeenkomst uitleg gegeven aan mogelijk geïnteresseerde groepen. Half januari 2022 hadden zich 4 groepen gemeld. Werk voor de gemeente om het Pakket van Eisen samen te stellen in samenspraak met omwonenden. 22 juni was dit het geval en konden we PvE bestuderen. Dat gaf ons vertrouwen op een goede afloop. Na de vaststelling van het PvE zou het maximaal 1 maand duren voordat het inschrijfformulier en de gunningseisen bekend zouden zijn. 22 juli kregen we bericht dat deze termijn niet gehaald kon worden . Men hoopt dat het in de maand september wel zo is. En dan zijn we eindelijk aan zet. En hopen we deze tender (zeg maar wedstrijd) te winnen met onze plannen. Wij als initiatiefgroep Naoberhof Noordenveld, weten dat we niet de enigste zijn, die meer dan ons lief is, geduld moeten opbrengen. Maar we houden vol.

September 2021
Zoektocht naar locatie voor een Naoberhof in Norg. Dit voorjaar heeft er in de Norger Courant een stukje gestaan over een mogelijk Knarrenhof (Naoberhof) in Norg. Er waren voldoende positieve reacties n.a.v. dit artikel in de Norger Courant. Hierna hebben we contact gehad met de gemeente (Wethouder Henk Kosters) en met diverse raadsleden.
De stand van zaken is als volgt:
In Norg wordt, vanuit de gemeente Noordenveld, vooral i.s.m. Platform Norg, al geruime tijd gewerkt aan de ontwikkeling van een Dorpsplan voor het centrum van Norg. Diverse partijen is gevraagd om ideeën. Ook wij hebben onze belangstelling getoond. De door ons genoemde locaties zijn:
– Schoolstraat c.a.  Mavo Nassaucollege/Hekakker basis school
– Oosterveld fase III
– Brinkhof weide
– Diverse inbreidingslocaties rond het centrum (om privacy redenen kunnen geen exacte locaties worden genoemd)
Het vinden van een passende locatie is een kwestie van lange adem. Zeker als er sprake zou zijn van herschikking van de schoollocaties in Norg, vraagt dat heel veel overleg en afstemming met diverse partijen (schattenderwijs 5-10 jaar). Binnenkort hebben wij overleg met de woningbouwvereniging Actium. Voor Knarrenhof (ons) is het een “must” om samen te werken met een sociale woningbouwvereniging.
Als er meer concrete ontwikkelingen zijn melden wij dit op deze webpagina.

Juni 2021
Voortgang invulling Oude Velddijk 26 Peize, eerste Naoberhof gemeente Noordenveld. In april steunde de gemeenteraad het Collegevoorstel, om aan de Oude Velddijk 26 in Peize te onderzoeken, of daar levensloopbestendige woningen gebouwd kunnen worden, al dan niet in een Naoberachtige opzet. Hierna is de gemeente in overleg gegaan met Woonborg en de provincie, vooral over het ontwikkelen van een CPO traject. De samenwerking met Woonborg is essentieel. De gemeente zal, mogelijk nog voor het zomerreces, contact hebben met de omwonenden en Dorpsbelangen. Wij zijn als initiatiefgroep en Knarrenhof nog even niet direct aan zet, maar hebben er alle vertrouwen in dat er een voor ons geschikt (CPO) traject voor de Oude Velddijk gevonden wordt.

April 2021
Klik hier voor een artikel over de Naoberhof in Noordenveld op de website van RTV Drenthe.
Klik hier voor een artikel over de Naoberhof in Noordenveld in het Roder journaal.

Maart 2021
In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen is Tjitte geïnterviewd door CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder over de Knarrenhof in Noordenveld. Klik hier voor de video.

Februari 2021
We proberen natuurlijk de overduidelijke uitslag van de raadpleging in te zetten voor een start van ons Naoberhof aan de Oude Velddijk in Peize.
Daarom hebben we de meeste fracties (uiteraard via beeldscherm) gesproken en gevraagd zich in te zetten voor de realisatie van onze droom. Overwegend positieve reacties.
Omdat we gemerkt hebben dat bij de wethouder en ambtenaren enige huiver bestaat om het aan ons te gunnen (= tijd geven om te onderzoeken of het voor ons en Knarrenhof realiseerbaar is) hebben we ook contact met, zeg maar, neutrale partijen in de provincie, die zowel onze wens als de aarzeling van de gemeente begrijpen. En die ook ervaring hebben met de realisatie van een Knarrenhof in andere gemeenten.
In april staat een besluitvormende vergadering over de invulling van de Oude Velddijk gepland.
We hopen natuurlijk dat hier voor ons een besluit uit komt waarna we aan de slag kunnen.

November 2020
Het (positieve) resultaat van de enquête over de gewenste invulling op de locatie Oude Velddijk 26 in Peize is binnen. Klik hier voor een artikel daarover in het Dagblad van het Noorden en klik hier voor een artikel in het Roder Journaal.

September 2020
Eindelijk mogen we een locatie noemen! Oude Velddijk 26 Peize. Wij zijn als initiatiefgroep erg enthousiast over deze locatie. Maar er zijn meer liefhebbers. Deze week gaat de gemeente de bevolking raadplegen via lokale kranten en media over de invulling van de Oude Velddijk. Reageren kan tot en met 30 september 2020 via de site: https://noordenveld.nl/oude-velddijk-26-peize . Naoberhof wordt als keuze 3 genoemd. We hopen natuurlijk op veel stemmen. Dus zegt het voort. De gemeenteraad besluit rond de jaarwisseling 2020/2021 welk plan wordt uitgevoerd.

April 2020
Al jarenlang zijn Agnes, Tjitte en nog enkele enthousiasteling bezig in deze mooie Drentse gemeente. Al meerdere keren zijn we bij de wethouder langs geweest. Maar nu is er een locatie die de gemeente wel vind passen. Samen zijn we hier op aan het inzoomen, hopelijk is er snel duidelijkheid en kunnen we naar buiten.

December 2019
Het laatste half jaar is de initiatiefgroep Noordenveld erg actief geweest. Vooral naar de politiek. Dit heeft tot resultaat gehad dat we in november een goed gesprek hebben gehad met de wethouder en enkele ambtenaren. Zonder dat we concrete toezeggingen hebben gekregen hopen we dat we vanaf begin volgend jaar samen kunnen onderzoeken of een Noaberhof in de gemeente Noordenveld haalbaar is. Aan ons zal het niet liggen. Los hiervan verschijnt er in de december uitgave van Noordenveld Plus een interview met ons waarin we enthousiast vertellen over het concept Knarrenhof. Noordenveld Plus wordt bezorgd gelijk met “de Krant” die een oplage heeft van 39.000 exemplaren. Positieve berichten om het jaar 2019 af te sluiten.

April 2019
In de gemeente Noordenveld zijn wij en een aantal enthousiaste mensen al een poos bezig met de zoektocht naar een geschikte locatie voor Knarrenhof. Ook zijn wij in gesprek met de gemeente. Tot op heden is een locatie nog niet gevonden. Hebt u een geschikte locatie in de gemeente Noordenveld op het oog stuur dan een mail naar locaties@knarrenhof.nl. Wilt u zich actief inzetten voor een hof in deze gemeente? Meldt u dan aan bij Knarrenhof via de pagina inschrijven en/of stuur een mail naar info@knarrenhof.nl.