×
search

Nissewaard

Februari 2022
Op 3 februari hebben Max en Perry Kerklaan (nieuw in de trekkersgroep) gesproken met de directeur van woonstichting ‘De Zes Kernen’. Dit bedrijf is de enige woningcorporatie in Abbenbroek, Biert, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven en Zuidland, de zes dorpen die sinds 1 januari 2015 tezamen met Spijkenisse de gemeente Nissewaard vormen. In deze kernen, en met name in Abbenbroek, Heenvliet en Zuidland, is volgens de gemeente meer kans van slagen een geschikt stukje (particuliere) bouwgrond te vinden.
Om die kans te vergroten is een nauwe samenwerking met genoemde corporatie van belang. De directeur heeft zich hierover positief uitgesproken.
Op 7 februari hebben Mario en Max in het provinciehuis van Zuid-Holland een informatief gesprek gevoerd met de twee statenleden van 50plus. Doel van dit overleg was een beeld te krijgen van de invloed en werkwijze van de provincie bij het verkrijgen van grond dat net buiten het stedelijk gebied ligt (de zogenaamde ‘BSD-grens’) en waarover de provincie beslist. We zijn niet veel wijzer uit dit overleg gekomen, maar het aangeboden diner was heerlijk. De beide 50plus statenleden staan overigens zeer positief tegenover de Knarrenhofjes en hebben toegezegd binnen de provincie hierop de nodige aandacht te vestigen.
Op 22 februari is ten huize van Max van der Does uit de 18 belangstellenden, de uit 6 leden bestaande ‘Trekkersgroep Nissewaard’, officieel samengesteld. Dit zijn Carla Burger, Max van der Does, Rob van Es, Mario van Gelderen Ingrid en Perry Kerklaan. Op deze avond hebben wij de verkiezingsprogramma`s besproken van de 12 lokale partijen op het gebied van seniorenhuisvesting. Ons hierbij de vraag gesteld of er in hun programma specifieke aandacht wordt geschonken aan het in de komende jaren realiseren van meer levensloopbestendige woningen voor senioren, gezien de enorme vergrijzing van onze doelgroep.
Vijf partijen blijken hieraan geen aandacht te schenken. Zeven dus wel waarvan twee veel aandacht (CDA en VOORNissewaard). Wij hebben onze bevindingen op 23 februari in een persbericht naar buiten gebracht. Dit is letterlijk geplaatst in Groot-Nissewaard en in Linqmedia. Klik HIER voor het persbericht.
Het AD plaatste n.a.v. ons persbericht een uitgebreid artikel in de krant. Klik HIER om het artikel te lezen.
Op 23 februari heeft Max de gemeenteraad toegesproken en aandacht gevraagd om meer seniorenwoningen in een gevarieerd aanbod te gaan bouwen.

Januari 2022
Op 25 januari hebben Mario van Gelderen, Max van der Does en Sophieke Klaver overlegd met vertegenwoordigers van de gemeente (een planoloog, een beleidsmedewerker wonen en een financieel medewerker van het grondbedrijf). Een vervolg op het gesprek van 21 oktober 2021 waarbij toen ook de wethouder wonen aanwezig was. Wederom is overleg gevoerd over het ter beschikking stellen van bouwgrond.
Dit heeft nog geen resultaat opgeleverd.
Op 27 januari vond een kennismakings- en informatieavond plaats in wijkgebouw ‘De Kreek’ dat ons belangeloos ter beschikking werd gesteld.
Hiervoor waren de 18 mensen uitgenodigd die zich bij de landelijke stichting hadden ingeschreven voor een woning in een Knarrenhof én tevens belangstelling hadden getoond zitting te willen nemen (of hiervoor hand- en spandiensten te willen verrichten) in een nog op te richten ‘Trekkersgroep Nissewaard’.
Naast de kennismaking met Mario en Max was ook Sophieke Klaver aanwezig die een uitgebreide presentatie gaf over de doelstellingen en werkwijze van een Knarrenhof.

November 2021
Op 10 november is door de oppositiepartijen CDA, LOB (Lokaal Bernisse) en Nissewaard-Lokaal een motie ingediend om het college aan te sporen daadwerkelijk de realisatie van een Knarrenhof te gaan faciliteren en verzocht het college het volgende:

  1. Op korte termijn met de stichting Knarrenhof en de initiatiefnemers van een Knarrenhof te overleggen om een bouwperceel van 5.000 m2 (gelegen nabij voorzieningen) toe te kennen om zo concreet uit te zoeken of realisatie van een Knarrenhof mogelijk is;
  2. Dat het college de stichting Knarrenhof faciliteert ter realisering van dit woonconcept waar mensen naar elkaar omkijken; waarbij we graag in overweging geven om dit te doen via een exclusief recht op een bouwperceel of het aanbieden tegen een gunstige kostprijs;
  3. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren zodat initiatiefnemers weten dat er serieus gezocht wordt naar geschikte locaties om zo`n initiatief te realiseren.

De motie is te vinden op motie Knarrenhof : agendapunt 8
De motie is echter ingetrokken door de indieners van de motie omdat de coalitiepartijen ONS, VVD en PvdA deze motie voor nu te zwaarwegend vonden. Wethouder Mijnans zegde wel in de raad toe de initiatiefnemers voor Knarrenhof Nissewaard te ondersteunen als er een perceel door een particulier zou worden aangeboden en Knarrenhof op dit perceel mogelijk is.
Enthousiast is vrijwel iedereen, maar nu nog een geschikt bouwperceel.

Op 25 november hebben Mario en Max (Initiatiefgroep Knarrenhof Nissewaard) gebrainstormd met de wethouder ruimtelijke ordening Igor Bal en twee planologen over het vinden van een geschikte gemeentelijke locatie. We komen helaas niet veel verder. Veel grond is al verkocht aan projectontwikkelaars. De planologen zullen bij de ontwikkeling van een nieuwbouwplan ook Knarrenhof naar voren brengen bij de ontwikkelaar. Misschien is een samenwerking met de ontwikkelaar mogelijk. Kortom, er is wél veel aandacht voor Knarrenhof binnen de gemeente, maar dit zal alleen gerealiseerd kunnen worden bij het vinden van een grondpositie.

Oktober 2021
Op 5 oktober is in de Oud Rotterdammer een artikel geplaatst over de hofjes van vroeger en nu.
De Oud Rotterdammer (doelgroep 50+; 120.000 exemplaren die in de regio Rotterdam via o.a. boekwinkels gratis worden verspreid).

Op 6 oktober organiseerde de griffie voor de raadsleden een themabijeenkomst ‘passende woonzorgvormen’. Martin Bleijenburg van adviesbureau Companen nam de raadsleden mee in de ontwikkeling van de woonzorgvisie voor Nissewaard. Hierbij is specifieke aandacht besteed aan de verschillende woonzorgvormen die in Nissewaard ontwikkeld zouden kunnen worden en is ruime aandacht geschonken aan Knarrenhof.

Op 12 oktober hebben Mario en Max met de directeur vastgoed van woningcorporatie Maas-Delta gesproken. De corporatie heeft belangstelling om te participeren in het Knarrenhofproject v.w.b. het aandeel sociale huurwoningen, mits natuurlijk er een geschikt bouwperceel kan worden gevonden en sociale huur haalbaar is.

Op 21 oktober hebben Sophieke Klaver – procesregelaar van de stichting Knarrenhof – en Max gesproken met de wethouder wonen, Jan-Willem Mijnans, en een drietal ambtenaren van de gemeente. Op dit overleg zijn verschillende mogelijke locaties besproken die door Max sinds maart 2021 naar voren zijn gebracht. Geen van deze tien locaties was geschikt voor woningbouw.
De gemeente Nissewaard heeft weinig grondposities, maar neemt in projecten wel de optie mee voor een mogelijk Knarrenhof-project. Helaas zijn dit vaak opties voor de langere termijn. Bij monde van wethouder Mijnans staat de gemeente positief tegenover het Knarrenhof-concept. Met wethouder en ambtenaren is in het nieuwe jaar een vervolgafspraak gepland.
De Initiatiefgroep Nissewaard blijft zoeken naar locaties en hoopt ook met particuliere grondeigenaren of een ontwikkelaar in gesprek te komen. Het voortraject kan lang zijn.
Een ding is zeker. Interesse in Knarrenhof is groot in Nissewaard. In oktober hadden 205 huishoudens zich voor Knarrenhof Nissewaard ingeschreven. Een enorme toename sinds september (132 huishoudens).

September 2021
Op 9 september is naar aanleiding van een persbericht van Max een artikel geplaatst in het AD Voorne-Putten. Hierin is een oproep gedaan om samen met hem een initiatiefgroepje op te starten. Klik HIER om het artikel te lezen. Een zestal enthousiaste senioren hebben zich bij hem aangemeld. Ook in Nissewaard is de belangstelling onder senioren voor een Knarrenhof groot. Binnen enkele dagen na verschijning van het artikel (de eerste keer dat de publiciteit is opgezocht) hebben 52 huishoudens zich voor een woning in een Knarrenhof ingeschreven op de landelijke website van de stichting Knarrenhof. Heeft u zich nog niet ingeschreven maar bent u wel geïnteresseerd in Knarrenhof Nissewaard? Schrijf u dan in via DEZE link.
Op 17 september had Max een prettige kennismaking met Mario. In oktober gaan zij de andere senioren uitnodigen, om de definitieve groep samen te kunnen stellen.

Augustus 2021
Max staat er binnenkort niet alleen meer voor. Mario van Gelderen heeft zich aangemeld met hem samen te gaan werken. In september gaan ze kennismaken.

Update April 2019/juli 2021
In april 2019 schreef Max van der Does een brief naar de fracties van de gemeenteraad waarin hij aandacht vroeg voor het bouwen van meer seniorenwoningen. En niet alleen (hoge) appartementgebouwen, maar ook patio- en levensloopbestendige woningen, die tot op heden nauwelijks worden gebouwd.
In mei 2019 is zijn brief in de commissie leefomgeving van de raad besproken en stond men hier positief tegenover.
Hierna bleef het ruim een jaar stil totdat de gemeenteraad in september 2020 de nieuwe Woonvisie 2020-2030 vaststelde. Met de slogan ‘Nissewaard een plek voor iedereen’ richt deze nota zich met name op differentiatie en doorstroming. Aanleiding voor Max om in december 2020 weer eens contact met de gemeente op te nemen en het concept Knarrenhof onder de aandacht te brengen.
De wethouder wonen, Jan Willem Mijnans, stond hier positief tegenover en gaf het Team Wonen de ruimte en gelegenheid om te onderzoeken of een Knarrenhof in Nissewaard gerealiseerd zou kunnen worden. Een eerste aanzet hiertoe was een zoommeeting (corona!) op 15 maart 2021. Deelnemers: een drietal ambtelijke deskundigen op het gebied van wonen, Sophieke Klaver, procesregelaar Knarrenhof en initiatiefnemer Knarrenhof Nissewaard, Max van der Does.
Sophieke verzorgde een presentatie over opzet en werkwijze van de stichting Knarrenhof en Max bracht een aantal locaties naar voren die mogelijk geschikt kunnen zijn voor een Knarrenhof.
Dit proces is hij alleen ingegaan omdat bij een flink aantal gemeenten enthousiaste initiatiefgroepen vastliepen op de gemeentelijke organisatie met betrekking tot het met name beschikbaar stellen van bouwgrond. En deze teleurstelling en de vele groepsbijeenkomsten zonder resultaat wilde hij voorkomen. Hij zou pas een oproep in de pers doen samen met hem een trekkersgroepje op te richten, als de gemeente een bouwperceel beschikbaar zou stellen. Na de zoommeeting op 15 maart 2021 bleef het 4 maanden stil, reden voor Max om wederom een pleidooibrief naar de raadsfracties te sturen en hierbij te verwijzen naar de beleidsuitgangspunten in de Woonvisie.
Hierop is positief gereageerd door de ChristenUnie-SGP, NissewaardLokaal, PVV, ONS, VVD, PvdA en in het bijzonder het CDA. De fractievoorzitter Pieter Verhoog heeft met Max een goede relatie opgebouwd en diverse malen in de ‘politieke arena’ aandacht gevraagd voor het Knarrenhofconcept.