Lisse

Augustus 2021 – Kansen voor een Knarrenhof aan de Ruishornlaan Lisse
De gemeenteraad van Lisse heeft in 2019 unaniem het PvdA-initiatiefvoorstel gesteund om te gaan werken aan het realiseren van een Knarrenhof in Lisse. Helaas zijn er weinig tot geen eigen grondposities in de gemeente Lisse die groot genoeg zijn voor een Knarrenhof. De locatie Greveling-Zuid van circa 5800 m2 is wel groot genoeg. Momenteel loopt er een onderzoek naar een invulling van dit perceel. Hierin zal de mogelijkheid voor een Knarrenhof als volwaardige variant worden meegenomen. Zodra dit onderzoek is afgerond zullen de uitkomsten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad van Lisse, naar verwachting in het vierde kwartaal. Naar verwachting in december zal de raad een afweging moeten maken welke variant de voorkeur heeft. Het kartrekkersteam is zeer benieuwd wat de gemeenteraad zal gaan besluiten!

April 2021 – Digitale informatiebijeenkomst Knarrenhof Lisse trok veel belangstellenden.
In september 2019 is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel van PVDA Lisse voor Knarrenhof Lisse. Woensdag 31maart jl. vond de digitale bijeenkomst plaats om de animo voor Knarrenhof Lisse te peilen onder de inwoners. Deze stond al een jaar eerder, toen als fysieke bijeenkomst op het gemeentehuis van Lisse op de planning, echter door de Corona maatregelen kon deze bijeenkomst toen geen doorgang vinden. Met de verkregen informatie zal een advies aan de raad voorgelegd worden over de rol die Lisse kan en wil spelen bij de eventuele totstandkoming van Knarrenhof Lisse. Jolanda Langeveld schatte in dat het advies voor de zomer nog aan de raad gepresenteerd wordt.
Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst die door de gemeente Lisse werd georganiseerd. Waarvoor complimenten, zowel voor de voorbereiding als het verloop van de bijeenkomst die door Petra Boom van Bijboom op deskundige wijze werd geleid. Uiteindelijk werd de bijeenkomst door 141 deelnemers  bijgewoond, hieronder bevonden zich ook enkele raadsleden.
Jolanda Langeveld, wethouder van Lisse, Loes Dockheer, secretaris van PVDA Lisse en Marian van ’t Oever kartrekker vanuit Knarrenhof kwamen aan het woord. Er werd een filmpje getoond waar bewoners van Knarrenhof Zwolle, het Aahof lieten zien hoe ze woonden en vertelden hoe dat ervaren werd. Sophieke Klaver van de stichting Knarrenhof vertelde middels een Powerpoint presentatie over de stichting Knarrenhof en deelde informatie over hoe zo’n hof tot stand komt en hoe de rol van de toekomstige bewoners hier leidend in is.
Er waren diverse polls om de mening van de deelnemers te peilen en via zowel de chatfunctie van de Zoom als live konden vragen gesteld worden die indien mogelijk direct beantwoord werden. Daaruit bleek al dat een groot deel van de deelnemers het concept Knarrenhof sympathiek vindt en zich daar graag mee wil verbinden.
Bij het beëindigen van de bijeenkomst kwamen er enthousiaste reacties vanuit de deelnemers. Ruim 90% van de mensen die de enquête invulde ziet wonen in Knarrenhof Lisse als optie. En nu zo’n 14 dagen later is, is de teller van de huishoudens die zich ingeschreven hebben voor Knarrenhof Lisse gestegen van 49 naar 110 huishoudens. Als kartrekkers groep vinden we dit een geweldig signaal naar de gemeente Lisse en hopen dat dit op een positieve manier wordt opgepakt. Op naar een prachtig Knarrenhof Lisse!

Maart 2021
De trekkersgroep Lisse heeft in het Lissernieuws hun woondroom beschreven. Klik hier voor dit artikel.

Loes Dockheer legt de basis voor Knarrenhof Lisse
Loes Dockheer, bestuurslid van de PvdA afdeling Lisse, beschrijft het doorlopen politieke proces.
In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat de PvdA het Knarrenhof concept omarmt. Hoe kan beleid werkelijkheid worden? Vaak stoppen burgerinitiatieven door tegenslag in het gemeentelijke traject. Loes heeft in 3 stappen toegewerkt naar een concreet plan, waarmee de raad heeft in gestemd en waarna het college en de ambtenaren mee aan de slag zijn gegaan. Misschien een trage start, maar wie geduld heeft en de politieke processen kent krijgt wel meer resultaat.

Stap 1: onderzoek naar succesfactoren om het plan haalbaar te maken.
– Het vinden van een potentiële groep bewoners in Lisse die er tijd en energie in willen steken
– Het vinden van een professionele organisatie die de bewoners ondersteunen in het ontwikkeltraject
– Het zoeken naar ”haakjes” in beleidsstukken om Knarrenhof Lisse haalbaar te maken
Zoals:
– Toekomstvisie Lisse 2030: de wens voor nieuwe woonvormen en de wens projecten te stimuleren waar zorgen voor elkaar onderdeel uitmaakt.
– Coalitieakkoord Lisse: inzetten op een divers aanbod met aandacht voor betaalbare woningen en doorstroming stimuleren
Conclusie: Knarrenhof past naadloos in  de visie en coalitieakkoord.

Stap 2: contact met stakeholders
– Contact opgenomen met Stichting Knarrenhof, die de bewoners ondersteunen in het ontwikkeltraject, of zij medewerking willen geven aan het project Knarrenhof Lisse
– De trekkersgroep Knarrenhof Lisse is gestart na een oproep vanuit Stichting Knarrenhof
– Contact opgenomen met de woningcorporatie of zij willen meewerken aan het Knarrenhof plan om ook betaalbaar wonen, sociale huur, mogelijk te maken
– Contact opgenomen met de wethouder over het initiatief en mogelijke haalbare locaties
Conclusie: partijen willen meewerken en de trekkersgroep is opgericht

Stap 3: het raadsvoorstel
Het raadsvoorstel, waarbij het stimuleren van burgerinitiatief als grote meerwaarde werd gezien, is unaniem goedgekeurd in de raad in september 2019. Het college krijgt de opdracht te onderzoeken hoe groot de belangstelling is onder de inwoners van Lisse voor het Knarrenhof concept. Bij voldoende belangstelling gaat het college actief zoeken naar een locatie.
Conclusie: het college organiseert op 31 maart een digitale informatiebijeenkomst over het concept Knarrenhof. Stichting Knarrenhof geeft een toelichting. De trekkers stellen zich voor en de wethouder legt uit hoe het vervolgproces gaat verlopen.

Oproep: Kom allen naar deze digitale bijeenkomst op 31 maart. Hoe meer mensen hier zijn hoe beter duidelijk wordt hoe groot de behoefte is in Lisse voor het Knarrenhof concept. Voor meer informatie klik op de website van gemeente: www.lisse.nl/knarrenhof

Loes Dockheer is zeker ook aanwezig op 31 maart. Haar inzet voor het initiatiefraadvoorstel Knarrenhof Lisse laat zien dat de weg om te komen tot een vernieuwend woonproject tijd kost, maar succesvol kan zijn. Het jaar 2021 wordt het jaar dat er meer zekerheid komt voor Knarrenhof Lisse.

Januari 2021
Najaar 2019 nam de PvdA Lisse het voortouw voor een motie om Knarrenhof mogelijk te maken in Lisse. De motie werd aangenomen en het college ging aan de slag om in maart 2020 een bijeenkomst te organiseren om de belangstelling te peilen voor Knarrenhof.
In maart 2020 sloeg Corona toe en lag alles stil. Hoewel stil – het aantal geïnteresseerden in Knarrenhof groeide gestaag tot ca. 50 huishoudens eind 2020. Het artikel in de krant in september 2020 “Knarrenhof kan bij Ruisdoornlaan” heeft daar mogelijk bijgedragen. Via deze Link vindt u de verschillende artikelen.
Begin dit jaar is het overleg tussen de k(n)artrekkersgroep Lisse, de gemeente en de procesregelaar van Knarrenhof weer opgestart. Deze keer wordt er geen bijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd. De gemeente gaat een digitale bijeenkomst organiseren. Onze ervaring is dat dit best goed werkt. Wanneer is nog onduidelijk.
De digitale bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de gemeente ofwel elke inwoner uit Lisse kan meeluisteren en vragen stellen. We zijn in overleg hoe we dit gaan aanpakken. Daarnaast zal iedereen die staat ingeschreven bij Stichting Knarrenhof automatisch een bericht van ons krijgen. U kunt zich voor € 15 (eenmalig) inschrijven bij Stichting Knarrenhof Lisse via deze link. Dan ontvangt u ook via ons een uitnodiging.
Op welke locatie er gebouwd gaat worden is nog onduidelijk. Het traject om tot besluit te komen over een locatie duurt vaak best lang. Het hele traject tot start bouw duurt vaak nog 3 tot 5 jaar. Echter dit is gebruikelijk bij een traject waar we samen uw Knarrenhof in Lisse gaan realiseren: we staan aan het begin van een traject. Het doel is om samen met de gemeente, met u, met de woningcorporatie en met ondersteuning vanuit Knarrenhof de woondroom Knarrenhof in Lisse voor elkaar te krijgen.

Woont u in Lisse, wilt u wonen in Knarrenhof Lisse en heeft u tijd, geduld en enthousiasme om samen met een aantal trekkers dit proces te doorlopen dan kunt u zich melden om mede-trekker te worden in de k(n)artrekkersgroep Lisse. U kunt zich dan aanmelden bij info@knarrenhof.nl o.v.v. Trekkersgroep Lisse met een toelichting waarom u zich graag wil inzetten.

Oktober 2019
De gemeente Lisse wil ook een Knarrenhof, klik hier om het artikel te lezen. Heeft u ook belangstelling, schrijf u dan in door hier te klikken.