×
search

Leeuwarden

Augustus 2022
Knarrenhof is samen met de gemeente Leeuwarden aan het studeren op een gestapeld Hof aan de zuidkant van Leeuwarden naast het winkelcentrum. De volgende stap is dat de gemaakte afspraken op hoofdlijnen worden vastgelegd. Daarna volgt een informatiebijeenkomst om met belangstellenden voor Knarrenhof Leeuwarden in gesprek te gaan. Wij hebben goede hoop dat deze informatiebijeenkomst in het najaar/winter van 2022 georganiseerd kan worden, maar dit is afhankelijk van het proces. Zodra er nieuws is dan delen we dit op deze webpagina.
Bent u geïnteresseerd in een woning in Knarrenhof Leeuwarden? Klik dan HIER om u in te schrijven.

April 2021
Knarrenhof en Te Plak hebben een prettige kennismaking gehad met de wethouder Wonen van de gemeente Leeuwarden. Deze is nu met zijn collega‘s aan het zoeken naar een locatie voor ons.

November 2020
Graag willen we jullie een update geven van waar de samenwerking tussen Te Plak en Knarrenhof momenteel staat. Begin zomer dit jaar zijn we door de gemeente Leeuwarden uitgenodigd voor een aanbesteding, maar de locatie waar het bij de aanbesteding om ging bleek voor ons niet haalbaar. Dit konden we direct uit de grondprijs afleiden. We hebben ons naderhand bezonnen, hoe nu verder, waar willen we naartoe, en wat mogen we van de gemeente Leeuwarden verwachten. Bij het hoe nu verder heeft bij ons nooit twijfel bestaan: we gaan verder. We worden gesterkt door het hoge animo dat is getoond voor ons initiatief. Op de site van de Knarrenhof lopen de aanmeldingen zonder actieve campagne binnen. De naam Knarrenhof heeft ook Leeuwarden bereikt. De enquête die door de gemeente zelf is uitgezet voor het projectgebied De Hem, bevestigt de hoge interesse in ons concept.

Dan het concept, waar willen we naartoe. De samenwerking tussen Te Plak (lokale initiatiefnemers) en de Knarrenhof (pioniers in vernieuwende woonvormen) doelt op de realisatie van een nieuw woonconcept, gekenmerkt door de samenstelling van de doelgroep: een kleine groep meervoudig gehandicapten (zonder gedragsproblemen) en senioren die levensloopbestendig willen wonen. We geloven dat deze twee groepen goed samen kunnen wonen zoals het concept van de Knarrenhof dat beoogt: mensen die het leuk vinden elkaar te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Voor gehandicapten betekent dit een stukje saamhorigheid, nabijheid en reuring. Voor senioren biedt deze woonvorm meer aanspraak, minder eenzaamheid en het kunnen opschalen in een zorgvraag wanneer dat nodig is. De zorg is immers voor de kleine groep gehandicapten al aanwezig en flexibel uitbreidbaar naar andere bewoners. Een concept van veilig wonen met veel privacy en alle voordelen van samenwonen als daar behoefte aan is. Elkaar niet alleen helpen met zorg, maar vooral met aandacht.

Wat hebben we dan nog nodig? Sinds twee jaar hebben we ons georganiseerd in een initiatiefgroep die dit nieuwe concept van wonen verder brengt in de gemeente Leeuwarden. Verscheidene gesprekken hebben reeds plaatsgevonden tussen onze initiatiefgroep en de gemeente Leeuwarden. We zijn op het punt dat onze visie uitgekristalliseerd is en we al geruime tijd klaar zijn om dit concept op haalbaarheid te toetsen. Hier hebben we een locatie voor nodig. Het samenspel tussen de locatie, grondkosten, eisen en financiële draagkracht van de doelgroep; bepalen of dit concept haalbaar is. Pas met een locatie kunnen we rekenen. Wat we nodig hebben van de gemeente is in de eerste plaats enthousiasme om samen met ons te pionieren. We krijgen de indruk dat dit er al wel is. Concreet hebben we een locatie nodig. We gaan verder in gesprek met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

April 2020
Samen met stichting Te Plak onderzoeken wij of we een woon- en zorgproject voor (jong)volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking in combinatie met ouderen kunnen realiseren in Leeuwarden. Met de gemeente worden gesprekken gevoerd over mogelijke locaties. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij u hierover informeren.