×
search

Dijk en Waard (Langedijk)

Maart 2023

De landelijke stichting is al jaren actief met het opzetten van z.g. Knarrenhofjes: bij voorkeur grondgebonden woningen speciaal gericht op 55-plussers, die bereid zijn elkaar waar nodig een helpende hand toe te steken.

Er zijn inmiddels al diverse Knarrenhofjes gerealiseerd in Nederland, maar nog niet in Dijk en Waard, ondanks de jarenlange inspanningen van de Trekkersgroep. Toch is er veel animo, want in onze gemeente zijn al meer dan 133 huishoudens ingeschreven bij de landelijke stichting. Door omstandigheden hebben enkele leden van de oorspronkelijke trekkersgroep zich moeten terugtrekken, reden waarom wij op zoek zijn naar geïnteresseerden die zich samen met ons actief willen inzetten voor een Knarrenhof in Dijk en Waard.

Juist nú belangrijk, omdat de gemeente bezig is met een nieuw te ontwikkelen Woon-Zorg beleid en zich bewust is van de voordelen van het ontwikkelen van geclusterde woonvormen voor ouderen, zoals vrijkomende gezinswoningen en minder WMO-kosten, omdat de bewoners voor elkaar klaarstaan bij klein ongemak.Er komen in 2023 diverse locaties in beeld die geschikt zouden zijn voor het ontwikkelen van een Knarrenhof, dus het is van belang dat de Trekkersgroep nu al betrokken wordt bij zowel planning als realisatie.

Wij nodigen u van harte uit onze groep te komen versterken! U kunt zich aanmelden bij de landelijke stichting: info@knarrenhof.nl, onder vermelding van Trekker Dijk en Waard. U kunt dan meteen relevante informatie over uzelf doorgeven, zoals naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, achtergrond (werk, netwerk, huidige activiteiten) en of u flexibel bent qua afspraken (avond/overdag). Daarna brengt de stichting u in contact met onze Trekkersgroep.

Wij gaan ervan uit dat u, als u zich aanmeldt, over voldoende tijd, kennis en ambitie beschikt om bij te dragen aan de realisering van een Knarrenhof in Dijk en Waard en zien uw reactie met veel belangstelling tegemoet.

Namens de Trekkersgroep Dijk en Waard:  Cora Soetens en Dick Zuiderbaan

Juni 2022
De trekkersgroep blijft zoeken naar locaties maar op dit moment is het niet eenvoudig om een plek te vinden. Zodra er weer nieuws is melden we dat op deze pagina.

Maart 2021
Locatie Lourens Bogtmanstraat/Voorburggracht in Oudkarspel van de baan
In de raadsvergadering op 16 februari 2021 heeft de gemeenteraad met 18 tegen 2 stemmen (van het CDA) vóór het raadsvoorstel van het College inzake genoemde locatie gestemd. Hoewel  vooral de partij Senioren Dijk en Waard en in mindere mate Groen Links ons steunden, stelden zij zich bij de stemming om verschillende redenen achter het College.
Als reactie hebben wij een persbericht doen uitgaan naar De Alkmaarsche Courant en een bericht gestuurd naar de Raadsleden. Klik hier voor de reactie.
Op 24 februari 2021 verscheen een artikel in De Alkmaarsche Courant. Klik hier voor het artikel.

Op 25 februari 2021 hebben wij de stand van zaken besproken met Sophieke Klaver: we gaan door als groep en houden de vinger aan de pols.
Voortaan als trekkersgroep Dijk en Waard, nu de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard aanstaande is.
Omdat laatstgenoemde gemeente nog geen trekkersgroep heeft, gaan we op zoek naar kandidaten woonachtig in Heerhugowaard die zich hebben ingeschreven bij de Stichting Knarrenhof voor een woning in Heerhugowaard.
Daarna zoeken we contact met de wethouder en/ of juiste ambtenaar in deze gemeente om mogelijkheden voor een geschikte locatie in Heerhugowaard te onderzoeken.

Op zoek naar een nieuwe locatie in Langedijk:
In antwoord op een brief van Sophieke en Max (van Baar) aan wethouder Jongenelen heeft deze op 23 februari 2021 in de laatste alinea het volgende geschreven:
“ Op dit moment vindt er een ambtelijke verkenning plaats naar mogelijkheden binnen Langedijk enHeerhugowaard om een concept als het “Knarrenhof” te faciliteren. Hierover zal u binnenkortgeïnformeerd worden.”

Met deze toezegging gaan we een nieuwe fase in!
We zijn benieuwd.
Namens de trekkersgroep:
Ben Bovenkerk en Cora Soetens

Februari 2021
In tegenstelling tot wat wij dachten bij onze update van juni 2020 heeft de gemeente Langedijk ons niet als een serieuze partner gezien bij de ontwikkeling van de locatie Lourens Bogtmanstraat/ Voorburggracht in Oudkarspel (door ons in juni benoemd als “een stuk grond in Oudkarspel”); zie afbeelding hieronder  van zoals het was vóór de egalisering van noodschoolgebouwen en speelplaats.


Wij hebben nu het gevoel dat de gesprekken tussen ons en de Stichting Knarrenhof enerzijds en de gemeente anderzijds alleen dienden voor de gemeente om informatie te verkrijgen hoe een hofje eruit zou kunnen zien. Wethouder Ad Jongenelen heeft er van meet af aan voor gekozen met een eigen invulling van het gebied te komen.
De gemeente heeft vanaf eind mei vorig jaar diverse bijeenkomsten belegd met de omwonenden van genoemde locatie en naar aanleiding van hun bezwaren een “definitieve” opzet gemaakt. Deze opzet zal in het forum van de gemeenteraad van 9 februari 2021 besproken worden. Ik zal hierbij inspreken en o.a. de vraag stellen waarom wij met de Stichting Knarrenhof geen kans hebben gekregen om eerst met een eigen ontwerp te komen. In het Raadsvoorstel en Collegevoorstel  wordt gemeld dat wij niet voldoen aan een aantal vereisten.
Deze ga ik weerleggen op 9 februari.
Klik hier voor het live-volgen van de forumvergadering.
Kern van de weerstand tegen ons zien wij de opvatting van het College over de stichting Knarrenhof als projectontwikkelaar, terwijl de Stichting steeds maar weer benadrukt dat zij ondersteuner is van CPO-projecten.  En de gemeentes worden zeker van overheidswege geacht mee te werken bij uitvoering van deze projecten.
Wij hebben nu maar weer de publiciteit gezocht met het Langedijker Nieuwsblad en het Noord-Hollands Dagblad, uitgave Alkmaarsche Courant.

Onderstaande tekening geeft het plan weer van de gemeente met de locatie Oudkarspel. Nog vermeld moet worden dat niet alle leden van de kerngroep deze locatie zien zitten. Zij vrezen geluidsoverlast van de scholen en kinderopvang, als de kinderen buiten spelen.

Onze bezwaren tegen het gemeenteplan:
Slechts 3 laagbouw-hofwoningen, teveel woningen/ appartementen bij elkaar (28), geen zicht op hoeveel ouderen en jongeren er komen te wonen, geen sociaal contract, weinig invloed op invulling gezamenlijk groen en andere ruimte)
Bij overige locaties in Langedijk die nu in aanmerking komen of in de nabije toekomst is een Knarrenhof niet in beeld.
Conclusie daarom:
Met dit College en als de Raad in meerderheid instemt met het gemeenteplan zien wij geen toekomst voor een Knarrenhof gedurende deze raadsperiode.

Namens de kerngroep:
Dick Zuiderbaan en opsteller  Ben Bovenkerk

Juni 2020

Serieuze gesprekken met gemeente over stuk grond in Oudkarspel!

Sinds afgelopen mei voeren Knarrenhof en de gemeente gesprekken over een stuk grond in Oudkarspel, dat al geheel in bezit is van de gemeente Langedijk. Knarrenhof is hierbij de exclusieve ontwikkelende partij. Wij vinden dit een hoopvolle zaak, maar kunnen nog lang niet juichen. O.a. over grondprijs en hoeveelheid woningen moet er nog verder onderhandeld worden. De gemeente zal eind juni/ begin juli na afweging van gevoerde gesprekken met een nadere standpuntbepaling komen. Zodra meer bekend is, zal de kerngroep met een volgende update komen.

Namens de kerngroep,

Dick Zuiderbaan en Ben Bovenkerk

Maart 2020
Eind 2018 is ons groepje trekkers gevormd: Theun en Henny Weidema, Hans en Dini Maassen, Cora Soetens, Dick en Reena Zuiderbaan en Ben en Pauline Bovenkerk, allen wonend in het dorp Oudkarspel (gem. Langedijk) en 70+ jaar oud (zie onder deze tekst een afbeelding van de trekkersgroep). We wonen allen prettig, hebben geen grote haast om te verhuizen, maar voorzien het moment dat we de redelijk grote tuinen niet meer zelf kunnen bewerken. Ook zijn de huizen waarin wij wonen eigenlijk te groot om zelf te onderhouden en schoon te maken. We hebben elkaar gevonden in het soort huis voor de nabije toekomst. Dit huis voldoet aan onze voorwaarden en biedt daarnaast andere voordelen:

  • een grondgebonden woning met wonen, slapen en badkamer beneden, met een etage voor extra ruimte
  • een terras
  • met gelijkgestemden het leven op een prettige manier in kunnen richten door zaken gezamenlijk te doen en hulp in voorkomende gevallen te geven of te krijgen
  • het gedachtegoed van de Stichting Knarrenhof uit te dragen
  • met toch voldoende aandacht voor privacy en vrijheid
  • gelegen binnen de gemeente Langedijk

In 2019 zijn de acties van onze groep gericht geweest op kennismaken met Sophieke Klaver van de Stichting Knarrenhof, met contact leggen met de wethouder Wonen, met de wethouder Sociale Zaken en met de directeur van de Woonstichting Langedijk. Hierbij hebben we enkele mogelijke locaties voor een Knarrenhof gepresenteerd. Hoewel we enig enthousiasme zagen (zeker voor levensloopbestendige woningen), heeft dit niet geleid tot een positief vervolg voor één of meer locaties.

In 2020 hebben we een avond bijgewoond waarin deskundigen uitleg gaven over de woningmarkt aan (burger) raadsleden. Wij hebben hieraan actief deelgenomen. We hebben ook gesprekken gevoerd met eigenaren van stukken grond en hebben interviews gegeven aan de Alkmaarsche Courant als onderdeel van het Noordhollands Dagblad (klik hier voor dat artikel) en het Langedijker Nieuwsblad. De artikelen in beide bladen hebben volgens Sophieke geleid tot een groei van het aantal inschrijvers in de gemeente Langedijk bij Stichting Knarrenhof!

Tenslotte: Voor ons is belangrijk dat het streven van de gemeente naar voldoende seniorenwoningen zich vertaalt in een ontwikkeling met de Stichting Knarrenhof als ontwikkelaar volgens de principes van een Knarrenhof. Zo zullen we de plannen van de gemeente beoordelen.

Hopelijk kunnen we in een volgende update hierover en over de zoektocht naar een geschikte locatie meer vertellen. Bent u geïnteresseerd in wonen in een Knarrenhofje, schrijf u dan in. Dat kan door hier te klikken. Zodra een locatie ontwikkeld kan worden, zullen we een informatiebijeenkomst organiseren en kunt u kennismaken met ons en met Sophieke Klaver van de Stichting Knarrenhof.