×
search

Krimpen aan den IJsel

Augustus 2022
Een stukje voorgeschiedenis:
Het CDA ontdekt samen met enkele belangstellende inwoners dat er landelijk al initiatieven waren om met name senioren zoveel mogelijk zelfstandig in daartoe passende huizen te laten wonen. Veel oudere mensen wonen in ruime huizen, maar vinden geen goede alternatieven om kleiner te gaan wonen. In veel gemeenten is er geen sprake van een goede doorstroming, waardoor ook jongeren weinig kansen op de woningmarkt hebben. Er wordt contact gezocht met de landelijke Stichting Knarrenhof , die al diverse hoven met levensloopbestendige woningen gebouwd heeft. Zelfstandigheid en privacy staan centraal, maar met alle gelegenheid, indien gewenst, elkaar te kunnen helpen: verzorgen van de gemeenschappelijke tuin, boodschappen voor elkaar doen etc.

“Het gaat er uiteindelijk om dat je als ouderen verbinding zoekt en omkijkt naar elkaar”

In 2020 geeft de gemeente via Zoom uitleg  over een evt. te bouwen Knarrenhof. In januari 2021 wordt er door belangstellende inwoners gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens een gemeenteraadsvergadering met als doel onze wensen en verlangens ten aanzien van “wonen in de toekomst” kenbaar te maken. Sinds een jaar bestaat er een trekkersgroep KNARRENHOF in Krimpen aan den IJssel, bestaande uit 10 personen.

We stellen ons even voor:
-Arend en Yolande Gorter
-Clary en Piet de Vries
-Herma en Bas van Eijk
-Marieke en Wim de Gelder
-Tineke Tegelaar
-Iteke v.d. Vlugt

In de tijd tussen oprichting van de trekkersgroep en nu zijn er vele stappen door ons gezet. We geven een stukje van onze geschiedenis weer:
In april 2021 hadden de ingeschrevenen voor Knarrenhof Krimpen een ontmoeting met de landelijke Stichting Knarrenhof via een ZOOM meeting. Tijdens dat contact is besloten tot het oprichten van de Trekkersgroep. Allereerst hebben we een gezellig uitje op touw gezet om elkaar nader te leren kennen.Dat resulteerde meteen al in een opzetje, hoe we te werk willen gaan: een brief met onze wensen naar de gemeente Krimpen te sturen en een aparte brief per mail aan alle politieke partijen.
In het najaar van 2021 verscheen er een interview in het AD Groene Hart.
In november 2021 hadden een paar leden van onze groep een gesprek met onze wethouder “wonen” en de beleidsmedewerker “wonen” van de gemeente.
Inmiddels is er een locatie in beeld, een voormalig sportterrein “KOAG”, waar we allemaal heel enthousiast over zijn.
In januari 2022 heeft de Stichting een woonwensen enquête uitgezet in Krimpen onder de ingeschrevenen voor Krimpen die door een groot aantal mensen is ingevuld.
In februari 2022 kwamen we als groep bij elkaar ten huize van 1 van de leden voor een hapje en een drankje en besloten we voor de gemeenteraadsverkiezingen alle politieke partijen van Krimpen te benaderen voor een gesprek. Ook kwam er in maart namens onze trekkersgroep een ingezonden brief en een interview in het plaatselijk blad “het Kontakt”.
Op 11 mei kwam er een mooi bericht binnen: het college van B &W heeft ingestemd onder voorwaarden met het realiseren van een Knarrenhofproject op het voormalige KOAG terrein en vragen in een Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad om tijdens de Raadsvergadering in juni daaraan hun fiat te verlenen.
Inmiddels heeft de Raad op 2 juni ingestemd met het stedenbouwkundig kader voor het KOAG-terrein met als invulling de Knarrenhof bestemming.

Een mijlpaal!
Wordt vervolgd.