×
search

Hoorn

April 2022
Knarrenhof Hoorn gaat traag, maar wel met stapjes vooruit. Veel tijd zit in het onderzoek naar een planopzet met betaalbare appartementen.
In de huidige tijd is betaalbaar bouwen niet makkelijk. De bouwprijzen stijgen en een aannemer vinden die een eerste inschatting van de prijs durft te geven is niet eenvoudig. We proberen daarom zoveel mogelijk in een gezamenlijk traject een haalbaar plan te maken. In deze ontwikkelingsfase staat soms het project even stil en soms gaat het opeens wel snel. Het vraagt van iedereen veel geduld.

Het bestuur van de Vereniging Knarrenhof Hoorn heeft op dit moment nog geen zware taak, behalve dat wij vinger aan de pols houden hoe de ontwikkelingen gaan. We hebben wel besloten om het bestuur uit te breiden, zodat altijd iemand beschikbaar kan zijn en we voldoende oren en ogen hebben om in onze gemeente de ontwikkelingen te volgen.
Alle leden van de Vereniging Knarrenhof Hoorn hebben een e-mail ontvangen met de vraag of zij het bestuur mede willen ondersteunen. Bent u geen lid, maar wel ingeschreven bij Stichting Knarrenhof, dan adviseren wij u om ook lid te worden van de vereniging. Zie hieronder hoe.

Februari 2022
Hierbij een korte update. De planontwikkeling vraagt de nodige aandacht.
Knelpunt is hoe een betaalbaar hof mogelijk kan worden op de locatie Dovenetel in Hoorn.
Dit vraagt om diverse gesprekken om in de oververhitte bouwmarkt inzicht te krijgen wat mogelijk is.
Doel is en blijft een hof in het betaalbare segment.
Helaas kost het meer tijd dan verwacht.

Oktober 2021
De resultaten van de woonwensen enquête zijn binnen. Alle deelnemers ontvangen een verslag van het resultaat. Kort samengevat maakt het resultaat duidelijk dat er voldoende belangstelling is voor de Hof in Hoorn. De leeftijd van de mensen ligt tussen de 50 en 81 jaar en 80% komt uit Hoorn of de omgeving van Hoorn. Onderdeel van de vragen is hoe men het Hofhuis zou willen gebruiken.

Hoe nu verder?
Het vervolgtraject vraagt nog vele stappen. De plannen worden komende periode een stukje verder uitgewerkt, doorgerekend, besproken met de corporatie, een bouwpartner en natuurlijk ook met de buurt. In dit traject zullen weer diverse nieuwe vragen via digitale enquêtes aan de mensen worden voorgelegd. Onderdeel daarvan is een bijeenkomst waar we elkaar mogen ontmoeten.
We gaan in ieder geval samen doorrrr!

September 2021
De woonwensen enquete is inmiddels verzonden aan alle mensen die staan ingeschreven bij Stichting Knarrenhof voor de gemeente Hoorn. Bent u wel ingeschreven maar heeft u geen enquete ontvangen? Controleer dan eerst uw spambox. Ziet u ook geen enquete in uw spambox? Stuur dan een mail naar inschrijving@knarrenhof.nl om na te vragen of u goed bent ingeschreven.
Het doel van de enquête is om gezamenlijk de uitgangspunten te kunnen bepalen voor de ruimtelijke opzet van de Hof. De vragen bouwen voort op de informatieavond van 13 juli, gegeven door Stichting Knarrenhof.
Het resultaat wordt ook besproken met de gemeente en omwonenden in de buurt. Stap voor stap wordt gewerkt aan een definitieve verkaveling.

Augustus 2021
Op dinsdagavond 13 juli heeft de digitale informatibijeenkomst plaatsgevonden. Het was een goede bijeenkomst waar naast de presentatie van het concept ook ruimte was voor het stellen van vragen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de enquêtevragen. Begin september verwachten we de vragen en de opname van die avond te versturen. Fijne vakantie!

Juli 2021
Knarrenhof organiseert een online bijeenkomst voor alle belangstellenden voor het Knarrenhof Hoorn op dinsdagavond 13 juli. Iedereen die is ingeschreven bij Knarrenhof Hoorn krijgt hiervan automatisch bericht. Op de avond worden de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken van de planontwikkeling en worden de eerste verkavelingsstudies besproken. Na deze avond wordt via een digitale enquête de mening van de deelnemers gevraagd over verschillende onderwerpen. Het resultaat zal worden gebruikt om een definitieve verkaveling uit te werken, die met de gemeente besproken zal worden.

Mei 2021
Op 19 mei 2021 is de intentieverklaring voor het haalbaarheidsonderzoek getekend! Wethouder Arthur Helling heeft in digitale bijzijn van het bestuur Vereniging Knarrrenhof Hoorn en het team Knarrenhof de overeenkomst ondertekenen. Daarna heeft de wethouder samen met Henk Coersen (rechts op de foto), voorzitter van de vereniging Hof in Hoorn, de locatie bezocht en de overeenkomst overhandigd.

De overeenkomst met de gemeente heeft tot doel de haalbaarheid van het Hof in Hoorn op deze locatie te onderzoeken: is het plan ruimtelijk inpasbaar en is een economisch haalbaar plan mogelijk. In 2020 heeft de vereniging subsidie ontvangen van de provincie Noord Holland voor dit haalbaarheidsonderzoek.

De locatie
De locatie betreft het terrein van school De Spinaker in Risdam-Noord. In onderstaande kaart is het beschikbare terrein in geel weergegeven. De bestaande gebouwen zijn met rood getekend, zoals de bestaande school in het geel gearceerde gebied.

Wat is de huidige stand van de planvorming?
Omdat de locatie niet groot is wordt de mogelijkheid van dit Knarrenhof in de vorm van een appartementengebouw onderzocht. Het huidige idee is een hoogte van 3 bouwlagen aan de oost- en noordzijde. Dit is hierboven in het blauw weergegeven. De blauwe bebouwing wordt dan ongeveer even hoog als de woningen die er tegenover liggen. Aan de westzijde komen 2 bouwlagen zoals hierboven in bruin staat weergegeven.

Hoe verder?
Knarrenhof werkt op dit moment aan de eerste financiële doorrekening van het plan. Doel is en blijft betaalbaar wonen te realiseren in het sociale (i.s.m. woningcorporatie Het Grootslag) tot middendure koopsegment. In de maand juni onderzoekt Knarrenhof hoe een haalbaar en betaalbaar hof mogelijk kan zijn binnen de randvoorwaarden van de gemeente. Begin juli vindt een bijeenkomst plaats met aspirant bewoners en zal de woonwensen-enquête aan de belangstellenden, ingeschreven bij Stichting Knarrenhof Hoorn, verstuurd worden. Het resultaat van deze financiële doorrekening en de woonwensen worden samen met de Knarrenhof-leden verder uitgewerkt. Wat vinden zij hiervan? Kan of moet het anders? Als duidelijk is wat men wil zal het plan weer besproken worden met de gemeente en natuurlijk ook de omwonenden. Het plan moet ook goed passen in de wijk en directe omgeving. Naar verwachting zal dit na de zomervakantie plaatshebben. Het streven is om in september dit jaar inzicht te hebben in de gewenste indeling van de locatie, de financiële haalbaarheid van het plan en is de groep aspirant-bewoners bekend.

April 2021
In de commissievergadering van 2 maart jl. waren alle gemeenteraadsfracties positief over het Knarrenhof-initiatief.
Bij de gemeenteraadsvergadering van 23 maart was het besluit om de een Knarrenhof-concept mogelijk te maken in Hoorn dan ook slechts een hamerstuk.
Het college van B&W gaat binnenkort de intentieverklaring voor een haalbaarheidsonderzoek met ons ondertekenen.
Voor Knarrenhof komt het moment nu naderbij dat we via een enquête de leden gaan raadplegen. Ook de bewoners in de directie omgeving zullen per brief op de hoogte worden gebracht over de plannen.
Kortom, het wordt nu menens. Stichting Knarrenhof, wooncorporatie Het Grootslag en de gemeente Hoorn gaan aan de slag!

Februari 2021
De gemeente zet er vaart in. Het college is akkoord dat het Knarrenhof-initiatief in Hoorn een kans krijgt om samen met woningcorporatie Het Grootslag een woonhof op de locatie Dovenetel 78 Zwaag in Hoorn te realiseren. De buurt is al geïnformeerd dat Knarrenhof deze ontwikkeling oppakt.
De vervolgstap is dat ook de gemeenteraad in de commissievergadering van 2 maart en in de raadsvergadering Hoorn van 23 maart akkoord gaat met het voorstel. Daarna wordt er een overeenkomst, met de spelregels voor de vervolgfase, gesloten tussen de gemeente en Knarrenhof.
Na 23 maart kunnen wij aan de slag. Via een enquête worden de woonwensen opgevraagd bij alle mensen die ingeschreven staan bij Stichting Knarrenhof Hoorn. Bent u ook geïnteresseerd dan kunt u zich hier inschrijven.
In Hoorn is de Vereniging Knarrenhof Hoorn opgericht. Wilt u actief meedoen met het ontwikkeltraject dan is het belangrijk dat u zich inschrijft bij deze vereniging..
Pas als u lid bent van de Vereniging Knarrenhof Hoorn en ingeschreven staat bij Stichting Knarrenhof, komt u in aanmerking voor de volgende fase van het ontwerpproces. Op volgorde van inschrijving gaan wij in gesprek met de ingeschreven mensen voor het Hof in Hoorn. Op onze website onder het blokje Hoe? en Wat? kunt u meer over onze werkwijze lezen.

Aanmelden als lid van de Vereniging Knarrenhof Hoorn gaat als volgt:
–          Maak € 15,- (per huishouden/per jaar) over op IBAN-bankrekeningnummer: NL21 SNSB 0787 7503 60 t.n.v. Vereniging Knarrenhof Hoorn onder vermelding van uw voor- en achternaam/namen.
–          Stuur ALTIJD ook een mail met uw voor- en achternaam/namen naar e-mail adres Hofinhoorn.secretaris@gmail.com

Heeft u vragen: mail naar info@knarrenhof.nl onder vermelding van Knarrenhof Hoorn.

Team Knarrenhof
Bestuur Vereniging Knarrenhof Hoorn

Januari 2021
De gemeente Hoorn heeft de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie Dovenetel 78 in Zwaag opgesteld. Eind 2020 zijn deze randvoorwaarden besproken. Het voorstel van de gemeente is een woonhof met circa 26 appartementen, waarbij rekening is gehouden met het gezamenlijke hofhuis en tuin. De verkavelingsopzet is mooi gesitueerd op het zuiden.
De gemeente heeft ons gevraagd of het concept Knarrenhof binnen deze randvoorwaarden past en heeft een projectteam klaar staan om het vervolgtraject te ondersteunen. De eerstvolgende stap is het krijgen van groen licht van de gemeente (college en raad moeten akkoord gaan) zodat wij hun visie op de locatie met u allen kunnen delen.

Aan de slag in 2021! 
De verkavelingsopzet van de gemeente wordt aangepast aan het Knarrenhof-concept en een eerste doorrekening wordt gemaakt. Iedereen die staat ingeschreven voor Knarrenhof Hoorn ontvangt daarna een mail met de eerste aanzet van de plannen en via een enquête wordt uw reactie gevraagd.
Samen met het bestuur van de Vereniging Knarrenhof Hoorn, de woningcorporatie Het Grootslag, de gemeente Hoorn en u wordt 2021 een jaar waar we met elkaar aan de slag kunnen gaan.

September 2020
Klik hier voor het nieuwbericht

Januari 2020
In de loop van deze maand kunnen de ingeschreven belangstellenden een uitnodiging verwachten om lid te worden van de Vereniging Knarrenhof Hoorn.

December 2019
Op 9 december is er in Hoorn een bijeenkomst geweest voor de belangstellenden voor een Knarrenhof in Hoorn. Aan ongeveer 50 belangstellenden heeft de Vereniging Knarrenhof Hoorn zich kunnen presenteren en heeft Sophieke Klaver uitleg gegevens over de stand van zaken, de samenwerking met de gemeente Hoorn en welke stappen we in 2020 hopen te kunnen zetten.

Een deel van de woningen in het Knarrenhof worden sociale huurwoningen. Hiervoor is de samenwerking gezocht met woonstichting Het Grootslag. Het was dan ook fijn dat de (enthousiaste) directeur van Het Grootslag, Hans Kröger, zelf aanwezig was bij deze avond.

November 2019
De Vereniging Knarrenhof Hoorn organiseert op maandag 9 december 2019 een informatieavond in Hoorn. Het bestuur van de vereniging zal zich dan voorstellen en de Stichting Knarrenhof zal een toelichting geven over de plannen en vervolgstappen. Woningcorporatie Het Grootslag is aanwezig om haar rol toe te lichten. Neemt u € 3,00 mee om de kosten van de avond te dekken.

Locatie: Wijkcentrum De Huesmolen
Adres: De Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn
Inloop: vanaf 19.00 uur
Start: 19.30 uur tot circa 21.00 uur

Oktober 2019
In oktober is de Vereniging Knarrenhof Hoorn opgericht. Deze vereniging heeft vervolgens een subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Holland gedaan voor de voorbereidingen van een Knarrenhof.

April 2019
De gemeente Hoorn heeft besloten een stuk grond aan de Dovenetel in Zwaag te herontwikkelen om vrij te geven als woningbouwlocatie voor Knarrenhof in samenwerking met wooncoöperatie Intermaris. Op deze grond staat nu nog een niet meer in gebruik zijnde schoolgebouw.

De gemeente besloot verder:

  • In te stemmen met het voorstel om met de stichting Knarrenhof een intentieovereenkomst aan te gaan;
  • In te stemmen met een bestuurlijk overleg met Stichting Knarrenhof;
  • De voorbereidingen voor de benodigde bouwplannen te starten.

Februari 2019
De bijeenkomst in november was een mooi succes. Bijna 150 senioren zaten in de zaal. Wethouder Marjon van der Ven vertelde dat in Noord Hoorn een locatie mogelijk geschikt is voor een Hof in Hoorn. Op dit moment wordt gewerkt aan het maken van afspraken met de gemeente.

Het hof in Hoorn krijgt geen eigen grondwoningen, maar wordt waarschijnlijk een hof met 24 wooneenheden in 2 bouwlagen. Eind januari komt de trekkersgroep Hoorn bij elkaar met een aantal nieuwe mensen die komende periode de kar gaan trekken. Positieve energie met hopelijk in 2019 een mooi resultaat.

Update november 2018 
Het is een tijd stil geweest in Hoorn. Verkiezingen, vakanties en een nieuw college kosten tijd. Recent is er opnieuw gesproken met de gemeente over een mogelijke locatie. Het wordt dan ook tijd om verder met elkaar kennis te maken.

Stichting Ouderenraad Hoorn organiseert op 9 november een bijeenkomst en heeft Stichting Knarrenhof gevraagd over het Knarrenhof te vertellen. Hierbij nodig ik u allen uit om ook bij deze bijeenkomst te zijn (Cultureel Centrum De Plataan, Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag). De bijeenkomst begint om 10 uur en Stichting Knarrenhof zal rond 13.00 uur spreken. We zien u allen graag op deze bijeenkomst!

December 2017

De gemeente neemt het Knarrenhof-concept mee bij het uitwerken van de wijk- en locatievisies rondom station Hoorn. De planvorming in de wijken Venenlaankwartier en Hoorn Noord en bijvoorbeeld de Prisma-locatie bij het station kost echter tijd. Partijen willen het traject zorgvuldig doorlopen, de wijk en de bewoners betrekken bij het uitwerken van de wijk- en locatievisies. Sommige locaties zijn complex. Dit traject zal snel 5 tot 10 jaar duren.

Een locatie in Hoorn Noord biedt wel een kans om op korte termijn het eerste Knarrenhof in Hoorn te realiseren (rond 24 wooneenheden in twee bouwlagen). Hier zou een mooi mix van woningtypes kunnen komen: misschien geen Knarrenhof, maar een meergeneratiehof (jong en oud door elkaar).

Onze enquête laat zien dat er nu al 20 knarren geïnteresseerd zijn in deze locatie. Wij gaan graag verder onderzoeken onder welke voorwaarden deze plek een Knarrenhof kan worden.

Wie van de ingeschreven knarren is geïnteresseerd in het wonen in het noorden van Hoorn en wil mede-trekker zijn voor deze locatie? U kunt dat melden via info@knarrenhof.nl. Of u als nieuwe geïnteresseerde inschrijven

Ouder nieuws

De trekkers van een Knarrenhof in Hoorn zijn in gesprek geweest met wethouder Van Eijk en ambtenaren van de gemeente Hoorn. In de wijken Hoorn Noord en Venenlaankwartier zijn ontwikkelingen gaande, maar deze zullen nog wel een aantal jaren op zich laten wachten. In het noorden van Hoorn is wel een potentiële locatie die op korte termijn kansen biedt.