×
search

Heemskerk

September 2023
Inmiddels is duidelijk geworden dat de inzending van de landelijke stichting Knarrenhof© voor een Knarren- of Meergeneratiehof op Eikenhof 2 het helaas niet gehaald heeft. Dat is een grote teleurstelling en doet absoluut geen recht aan het burgerinitiatief dat in Mei 2020 aan de gemeente Heemskerk is gepresenteerd. Een Knarrenhof of Meergeneratiehof volgens het Knarrenhofconcept gaat er op Eikenhof 2 niet komen dus. Wat er dan wel gerealiseerd gaat worden is nog onduidelijk. De tender is gewonnen door de projectontwikkelaar Trebbe, zij gaan 100 woningen realiseren op Eikenhof 2. Uiteraard moeten zij zich wel houden aan de NUR (Nota Uitgangspunten Realisatie) Eikenhof 2. In deze NUR is ook expliciet een meergeneratiehof opgenomen. We kunnen ons jullie teleurstelling levendig voorstellen. Dat betekent niet dat een Knarrenhof in Heemskerk helemaal van de baan is maar wel dat we overnieuw kunnen beginnen. Voor degenen die mee willen denken en ideeën hebben over hoe en vooral waar we een Knarrenhof kunnen realiseren, kom er mee! Houdt altijd moed hoewel dat nu best wel even lastig is

Juni 2022
De stedenbouwkundige van Heemskerk heeft zijn visie gegeven over hoe hij ziet dat het perceel ingericht zou kunnen worden. De verwachting is dat de voorkeur uitgaat naar gestapeld wonen in het groen, waarbij het groen een belangrijk verbindend element moet worden tussen de verschillende woonblokjes. Samen verantwoordelijk zijn voor je omgeving past goed bij het burgerinitiatief, zoals de ambitie is bij ons Heemskerkerhof. Gestapeld wonen wijkt wel af van het grondgebonden Aahof dat in Zwolle is gerealiseerd. Onze verwachting is dat in het plan veel kansen zijn om onze ambitie voor het Heemskerkerhof te verwezenlijken. De gemeente Heemskerk wil dit najaar de kaders vaststellen voor het project en de te doorlopen procedure,  zodat in 2023 weer nieuwe stappen genomen kunnen worden. De kansen voor het Heemskerkerhof zijn dan ook volop aanwezig.

We gaan dóóóóóŕ

Maart 2022
De gemeente onderzoekt de randvoorwaarden voor de ontwikkelrichting voor Eikenhof 2, waarin randvoorwaarden over woningaantallen en woningtypes worden vastgelegd. Ook het besluit van de raad om een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor 32 woningen op te nemen maakt onderdeel uit van deze uitgangspunten. Een initiatief voor en door inwoners van Heemskerk, waarbij gemeenschapsvorming, burenhulp en samen verantwoordelijk zijn voor het hof, het hofhuis en de gezamenlijke tuin belangrijke elementen zijn. Ook het behoud van het groene karakter en natuur inclusief bouwen  zijn belangrijke elementen.

Dec 2021
Duidelijk is geworden dat er op Eikenhof 2 woningen gebouwd mogen gaan worden. Nog niet duidelijk is hoeveel en in welke opstelling. Er is een klankbord opgericht waar omwonenden, woningzoekenden, de gemeente Heemskerk en het Heemskerkerhof vertegenwoordigd zijn. Daar kwam een voorzet uit voor de opzet van woningen op Eikenhof. Deze opzet is ook gepresenteerd aan de gemeenteraad en een aantal ambtenaren. Het begint er op te lijken dat Knarrenhof Heemskerk op deze plek een reële mogelijkheid gaat worden. Hoeveel woningen in totaal en voor Knarrenhof is ook nog onderdeel van de discussie.
Klik HIER voor een artikel in het Noord Hollands Dagblad

Mei 2021
Op 30 april 2021 hebben we een digitale bijeenkomst gehad met de gemeente Heemskerk. Drie personen van de gemeente Heemskerk, 2 van de lokale initiatiefgroep en Sophieke van de landelijke stichting.
Dit is de eerste van 3 bijeenkomsten waarbij de gemeente met alle belanghebbenden wil komen tot een gezamenlijke visie van wat op Eikenhof 2 mogelijk en wenselijk is.
De gemeente heeft een externe adviseur aangetrokken om de klankbordgroep te begeleiden. Eind mei waarschijnlijk de 1e bijeenkomst van de klankbordgroep. Mogelijk voor de zomervakantie een 1e uitwerking.
Sophieke heeft vooral CPO verder toegelicht en de projectleider van de gemeente een aantal voorbeelden gestuurd.
De stedenbouwkundige van de gemeente zag vooral een spanningsveld met het aantal te realiseren woningen en het knarrenhof concept.

We zijn in ieder geval weer een stapje verder.

Februari 2021
In Heemskerk is een gedeelte van de lokale begraafplaats overbodig geworden omdat meer en meer mensen zich laten cremeren in plaats van begraven. De grond is in eigendom van de gemeente zij het met een claim van de provincie. Het gaat om een perceel van ruim 26.000 m2. In het burgerinitiatief dat we begin 2020 hebben ingediend vroegen we om ons een perceel toe te kennen met een optie zodat we een plan onder CPO konden ontwikkelen. 24 november 2020 presenteerde de gemeente Heemskerk een haalbaarheidsstudie met als voorkeursvariant een 7-tal compacte woontorens van maximaal 5 verdiepingen hoog. Omwonenden zijn hiertegen massaal in protest gekomen.
Dit perceel was ca 10 jaar gelden nog gewoon bos. Het perceel ligt aan de Marquettelaan dat dé mooiste entree voor Heemskerk is. Mijn schoonmoeder die 60 jaar geleden verhuisde uit Friesland om dat schoonvader bij de Hoogovens aan de slag kon, stond perplex toen ze via de Marquettelaan Heemskerk binnen reden. Wat mooi! En dat beeld zou flink verstoord worden door een aantal woontorens. De insteek van de gemeente was maximaal behoud van groen. Omdat het perceel zolang onbeheerd is gebleven heeft de flora en fauna zich daar vanzelf weer ontwikkeld en dat is ook wat waard.
In de raadsvergadering op donderdag 18 februari 2021 is besloten dat woningbouw op die locatie mogelijk is. Het plan met de woontorens is onder druk van vrijwel alle raadsleden teruggetrokken. De toezegging door de wethouder is gedaan dat hij met een blanco tekening start met de participatie. Dus krijgt een Knarrenhof-concept in Heemskerk weer een kans. We prijzen ons gelukkig met de ondersteuning en hulp van de politieke partijen in Heemskerk en dan met name Heemskerk Lokaal en D66. Hulde!
We zijn zeer benieuwd naar het vervolgtraject met de hoop dat we onder CPO een plan kunnen ontwikkelen. Zou 2021 dan toch het jaar worden voor het Heemskerkerhof? Of verdient het, als het op deze plek gerealiseerd wordt, wellicht de naam Marquettehof.

December 2020
Dinsdag 24 november werd door de gemeente Heemskerk een eerste digitale informatie sessie gehouden over het perceel waar we graag een of meer knarrenhoven willen realiseren. Wethouders en raadsleden zijn allemaal diverse malen voorzien van allerlei relevante informatie mbt wat een Knarrenhof kan betekenen voor Heemskerk en de Heemskerkers.

Tot onze verbazing en ook die van de raadsleden die aanwezig waren, presenteerde het college een hoogbouw variant van max 5 verdiepingen, door hen compacte woontorens genoemd, na kort ook een laagbouwvariant te tonen. Duidelijk was dat een aantal compacte woontorens de voorkeursvariant van de gemeente is. Niets in het plan over een Knarrenhof of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daarmee werd het burgerinitiatief dat we begin dit jaar hebben ingediend compleet genegeerd. Dat burgerinitiatief waarin we vroegen om ons een perceel toe te wijzen zodat we een plan konden ontwikkelen is ondersteund door de voltallige gemeenteraad.

Gelukkig hebben we een aantal alerte gemeenteraadsleden die enthousiast zijn om een knarrenhof te realiseren en het college op de huid zitten om mee te gaan werken. Hulde! We hopen op een opening door de gemeente en de durf om van de gebaande paden af te wijken en CPO als serieuze mogelijkheid te overwegen om het plan te ontwikkelen maar dat zal nog de nodige inspanning vergen. We hopen dat we samen met de gemeenteraad voldoende duidelijk kunnen maken dat het college deze mooie kans moet aangrijpen en met ons in gesprek gaat om onder CPO een plan uit te werken. Duidelijk is al wel dat de omwonenden het plan van 5-hoog woontorens absoluut niet zien zitten.

Kom op Heemskerk!!! ga het gesprek met ons aan en geef ons de kans om te laten zien dat ontwikkelen onder CPO een prachtige manier is om de woonwensen van de inschrijvers re realiseren? Februari volgend jaar wordt de gemeenteraad officieel op de hoogte gebracht. Het zou mooi zijn als voor die tijd de gemeente met ons in gesprek gaat.

Augustus 2020
Bevriende architecten hebben een redelijke uitgebreide schets gemaakt van hoe het Heemskerkerhof er uit zou kunnen zien voor het perceel dat we op het oog hebben. Een dikke meerderheid in de gemeenteraad is voorstander van ons initiatief. We gaan de schets presenteren aan de politieke fracties in Heemskerk en de wethouders en hopen op die manier het kip-ei probleem op te lossen.

  • kip: De gemeente geeft pas een optie op grond als zij een goed inzicht in het plan hebben.
  • ei: De landelijke stichting gaat en kan pas serieus aan het werk met het plan voor realisatie als er reëel zicht is op een bruikbaar bouwperceel.

Er is een stappenplan gemaakt door de gemeente voor het onderzoek naar de mogelijkheid van woningen op bedoeld bouwperceel. In dat plan wordt de landelijke stichting Knarrenhof niet genoemd als mogelijke partij die mag ontwikkelen. Ook de term CPO (collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is nergens te vinden. Dat proberen we met deze schets te veranderen.

Het coalitie akkoord vermeld al deze termen wel. Het past ook prachtig in dit akkoord. Als de gemeente daadwerkelijk ernst wil maken voor de bouw van betaalbare levensloop bestendige woningen voor senioren, sociale huur mogelijk wil maken én mogelijk betaalbare woningen voor starters, dan wordt het tijd voor echte actie en aanpassing van het plan zoals dat er nu ligt.

April 2020
Het burgerinitiatief zou eerst 9 april behandeld worden. Door Corona zijn raadsvergaderingen opgeschort en worden voorlopig digitaal gedaan. Er lijkt zich wel een meerderheid in de gemeenteraad af te tekenen die mee willen werken aan de realisatie van een Knarrenhof in Heemskerk. Het burgerinitiatief wordt nu in de vorm van een videopresentatie gedaan en kan dan hopelijk op 14 mei worden gepresenteerd. De concrete vraag in het burgerinitiatief is om een perceel aan te wijzen waarvoor we een plan kunnen ontwikkelen.

Er hebben zich 76 personen voor de publieke tribune aangemeld als het burgerinitiatief in de raadszaal gepresenteerd zou worden. Vanwege Corona kon dat helaas geen doorgang vinden. We hebben de vraag uitgezet of iedereen een pasfoto wilde opsturen. Alle pasfoto’s tezamen op een A4’tje met als titel “Tribune” wordt dan onderdeel van de presentatie. Dan moet het maar zo.

Het aantal inschrijvingen voor een wooneenheid in het Heemskerkerhof stand begin april is 157 wooneenheden en 270 personen. Genoeg voor 6 hoven als iedereen meedoet. We houden de moed er in want de aanhouder wint. Bij deze de “Tribune”.

Februari 2020
24 januari 2020 hebben we een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Heemskerk waarin we de gemeente vragen ons een optie op een perceel te geven zodat we een aantal maanden de tijd krijgen om het plan voor de realisatie rond te krijgen.

Bij de landelijke stichting staan er nu 121 ingeschreven voor een wooneenheid in een hof in Heemskerk. Heemskerk is bezig met de nieuwe woonvisie voor de komende 5 jaar en heeft een behoorlijk budget vrijgemaakt om een aantal plekken te bekijken voor omzetting naar de bestemming wonen. 4 februari wordt besloten of aan het burgerinitiatief door de gemeente vervolg wordt gegeven.

Als het burgerinitiatief behandeld wordt dan gaan we daar met meer dan 60 knarren bijzitten op de publieke tribune. Alles om te benadrukken dat er een grote wens is om voortgang te maken met de realisatie van een of meer knarrenhoven in Heemskerk. Het aantal personen ouder dan 65 in Heemskerk bedraagt 8500. Als 10% daarvan zou inschrijven voor een hof dan kunnen we er wel 25 oprichten. Laten we het voorlopig maar even houden op één of meer hoven zodat de 121 die zich nu hebben ingeschreven aan een woning geholpen kunnen worden.

Heemskerk is onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam. Dat maakt veel zaken moeilijk waaronder woningbouw buiten de bebouwde kom. Als je het nieuws een beetje volgt dan staat wonen voor krasse senioren behoorlijk in de belangstelling. Denk aan het recent uitgebracht rapport van de commissie Wouter Bos “Advies Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies”. De noodzaak voor levensloopbestendige woningbouw voor senioren komt daar een aantal malen in terug.

De tijd is meer dan rijp en dat schreeuwt om daadwerkelijk stappen door gemeentes om dit soort initiatieven te faciliteren en vooruit te helpen door het ter beschikking stellen van grond en de initiatiefgroepen te ondersteunen in hun streven. Zoals Peter Prak terecht aangeeft “in beleid kun je niet wonen!!” De lokale krant heeft er een aardig artikel aan gewijd.
Zie onder, staat er niet helemaal foutloos in maar de strekking is goed.

November 2019
De grootste partij in Heemskerk is Heemskerk Lokaal. Deze partij organiseert 3 bijeenkomsten over wonen in Heemskerk. Gisteravond was de tweede waarbij Sophieke Klaver uitgenodigd was om een presentatie over het concept Knarrenhof te geven. Er waren ca 30 gegadigden voor een woning in het Heemskerkhof aanwezig en twee wethouders. De avond was georganiseerd door Heemskerk Lokaal, waardoor Stichting Knarrenhof geen uitnodiging kon sturen naar iedereen.

De presentatie van Sophieke ging er in als koek. Het andere thema van deze avond was duurzaamheid. Er waren voor beide onderwerpen ook jongeren aanwezig. Deze stelden de vraag of de inschrijvers voor een woning in het hof het prima zouden vinden als er ook jongeren zouden komen wonen. Het antwoord van de aanwezige knarren was een volmondig ja.

Het ziet er naar uit dat er ruimte voor dit initiatief gaat komen. We hebben nog geen concreet zicht op een locatie maar gaan binnenkort wel weer om de tafel met de gemeente om te bespreken waar er mogelijkheden zijn. Dat wordt dan het derde gesprek.

We hebben inmiddels ook contact gelegd met lokale woningbouwverenigingen en zelfs een lokale bouwonderneming met grondposities.

Als je al de berichtgeving over wonen, ouderenzorg en seniorenwoningen leest dan is de tijd rijp voor het maken van concrete stappen.

We houden goede hoop en jullie op de hoogte.

Mei 2019
Heemskerk is een fijn dorp om in te wonen, alles dichtbij. Duinen, zee, strand, vliegveld, Amsterdam, Haarlem en faciliteiten genoeg. Heemskerk heeft net als heel Nederland te maken met toenemende vergrijzing en afnemende mogelijkheden voor verzorgd wonen als je wat ouder wordt. Het concept Knarrenhof staat als een huis en was aanleiding om een actie te starten om ook in Heemskerk een Knarrenhof te realiseren. Gestart in oktober 2018 en na een artikel in het Noord-Hollands Dagblad (lees hier) liep het aantal mensen dat zich aanmeldde storm. Bij de landelijke stichting hebben zich inmiddels meer dan 125 gegadigden ingeschreven voor een wooneenheid in Heemskerk. Als iedereen meedoet is dat genoeg voor wel 5 knarrenhoven. Heemskerk is bovengemiddeld dicht bebouwd en er zijn binnen de bebouwde kom weinig mogelijkheden om op redelijke termijn te kunnen starten.

We hebben als initiatiefgroep inmiddels tweemaal gesproken met de twee wethouders van Heemskerk voor wonen en ruimtelijke ordening. Vanuit de regering en de gemeente is er alle medewerking. Voor de provincie is dat nog even afwachten, omdat de coalitie nog gevormd moet worden. Duidelijk is dat er medewerking gevraagd wordt en ook wel geboden wordt om dit soort initiatieven vooruit te helpen. De provincie Noord-Holland heeft inmiddels een versnellingsambtenaar aangesteld om de stroop uit de diverse procedures te halen. We hopen dat dat helpt voor het realiseren van een Knarrenhof.

Met bijna 40.000 inwoners in Heemskerk zijn er 20.000 al ouder dan 45 en 8000 ouder dan 65. Dat is een behoorlijke doelgroep. De gemeente is in overleg met de provincie Noord-Holland om de bruikbaarheid van een aantal locaties af te stemmen. We verwachten daar over niet al te lange tijd iets over te horen. Deze fase kan nog de nodige tijd en moeite kosten maar we hebben goede hoop! Met een bruikbare locatie kunnen we los!

Initiatiefgroep voor Heemskerk bestaat voorlopig uit: Ellen van der Ende, Jan van der Fluit en Jos van Hout

Volg ons ook op Facebook, klik hier voor de Facebookpagina.