Heemskerk

Augustus 2020
Bevriende architecten hebben een redelijke uitgebreide schets gemaakt van hoe het Heemskerkerhof er uit zou kunnen zien voor het perceel dat we op het oog hebben. Een dikke meerderheid in de gemeenteraad is voorstander van ons initiatief. We gaan de schets presenteren aan de politieke fracties in Heemskerk en de wethouders en hopen op die manier het kip-ei probleem op te lossen.

  • kip: De gemeente geeft pas een optie op grond als zij een goed inzicht in het plan hebben.
  • ei: De landelijke stichting gaat en kan pas serieus aan het werk met het plan voor realisatie als er reëel zicht is op een bruikbaar bouwperceel.

Er is een stappenplan gemaakt door de gemeente voor het onderzoek naar de mogelijkheid van woningen op bedoeld bouwperceel. In dat plan wordt de landelijke stichting Knarrenhof niet genoemd als mogelijke partij die mag ontwikkelen. Ook de term CPO (collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is nergens te vinden. Dat proberen we met deze schets te veranderen.

Het coalitie akkoord vermeld al deze termen wel. Het past ook prachtig in dit akkoord. Als de gemeente daadwerkelijk ernst wil maken voor de bouw van betaalbare levensloop bestendige woningen voor senioren, sociale huur mogelijk wil maken én mogelijk betaalbare woningen voor starters, dan wordt het tijd voor echte actie en aanpassing van het plan zoals dat er nu ligt.

April 2020
Het burgerinitiatief zou eerst 9 april behandeld worden. Door Corona zijn raadsvergaderingen opgeschort en worden voorlopig digitaal gedaan. Er lijkt zich wel een meerderheid in de gemeenteraad af te tekenen die mee willen werken aan de realisatie van een Knarrenhof in Heemskerk. Het burgerinitiatief wordt nu in de vorm van een videopresentatie gedaan en kan dan hopelijk op 14 mei worden gepresenteerd. De concrete vraag in het burgerinitiatief is om een perceel aan te wijzen waarvoor we een plan kunnen ontwikkelen.

Er hebben zich 76 personen voor de publieke tribune aangemeld als het burgerinitiatief in de raadszaal gepresenteerd zou worden. Vanwege Corona kon dat helaas geen doorgang vinden. We hebben de vraag uitgezet of iedereen een pasfoto wilde opsturen. Alle pasfoto’s tezamen op een A4’tje met als titel “Tribune” wordt dan onderdeel van de presentatie. Dan moet het maar zo.

Het aantal inschrijvingen voor een wooneenheid in het Heemskerkerhof stand begin april is 157 wooneenheden en 270 personen. Genoeg voor 6 hoven als iedereen meedoet. We houden de moed er in want de aanhouder wint. Bij deze de “Tribune”.

Februari 2020
24 januari 2020 hebben we een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Heemskerk waarin we de gemeente vragen ons een optie op een perceel te geven zodat we een aantal maanden de tijd krijgen om het plan voor de realisatie rond te krijgen.

Bij de landelijke stichting staan er nu 121 ingeschreven voor een wooneenheid in een hof in Heemskerk. Heemskerk is bezig met de nieuwe woonvisie voor de komende 5 jaar en heeft een behoorlijk budget vrijgemaakt om een aantal plekken te bekijken voor omzetting naar de bestemming wonen. 4 februari wordt besloten of aan het burgerinitiatief door de gemeente vervolg wordt gegeven.

Als het burgerinitiatief behandeld wordt dan gaan we daar met meer dan 60 knarren bijzitten op de publieke tribune. Alles om te benadrukken dat er een grote wens is om voortgang te maken met de realisatie van een of meer knarrenhoven in Heemskerk. Het aantal personen ouder dan 65 in Heemskerk bedraagt 8500. Als 10% daarvan zou inschrijven voor een hof dan kunnen we er wel 25 oprichten. Laten we het voorlopig maar even houden op één of meer hoven zodat de 121 die zich nu hebben ingeschreven aan een woning geholpen kunnen worden.

Heemskerk is onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam. Dat maakt veel zaken moeilijk waaronder woningbouw buiten de bebouwde kom. Als je het nieuws een beetje volgt dan staat wonen voor krasse senioren behoorlijk in de belangstelling. Denk aan het recent uitgebracht rapport van de commissie Wouter Bos “Advies Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies”. De noodzaak voor levensloopbestendige woningbouw voor senioren komt daar een aantal malen in terug.

De tijd is meer dan rijp en dat schreeuwt om daadwerkelijk stappen door gemeentes om dit soort initiatieven te faciliteren en vooruit te helpen door het ter beschikking stellen van grond en de initiatiefgroepen te ondersteunen in hun streven. Zoals Peter Prak terecht aangeeft “in beleid kun je niet wonen!!” De lokale krant heeft er een aardig artikel aan gewijd.
Zie onder, staat er niet helemaal foutloos in maar de strekking is goed.

November 2019
De grootste partij in Heemskerk is Heemskerk Lokaal. Deze partij organiseert 3 bijeenkomsten over wonen in Heemskerk. Gisteravond was de tweede waarbij Sophieke Klaver uitgenodigd was om een presentatie over het concept Knarrenhof te geven. Er waren ca 30 gegadigden voor een woning in het Heemskerkhof aanwezig en twee wethouders. De avond was georganiseerd door Heemskerk Lokaal, waardoor Stichting Knarrenhof geen uitnodiging kon sturen naar iedereen.

De presentatie van Sophieke ging er in als koek. Het andere thema van deze avond was duurzaamheid. Er waren voor beide onderwerpen ook jongeren aanwezig. Deze stelden de vraag of de inschrijvers voor een woning in het hof het prima zouden vinden als er ook jongeren zouden komen wonen. Het antwoord van de aanwezige knarren was een volmondig ja.

Het ziet er naar uit dat er ruimte voor dit initiatief gaat komen. We hebben nog geen concreet zicht op een locatie maar gaan binnenkort wel weer om de tafel met de gemeente om te bespreken waar er mogelijkheden zijn. Dat wordt dan het derde gesprek.

We hebben inmiddels ook contact gelegd met lokale woningbouwverenigingen en zelfs een lokale bouwonderneming met grondposities.

Als je al de berichtgeving over wonen, ouderenzorg en seniorenwoningen leest dan is de tijd rijp voor het maken van concrete stappen.

We houden goede hoop en jullie op de hoogte.

Mei 2019
Heemskerk is een fijn dorp om in te wonen, alles dichtbij. Duinen, zee, strand, vliegveld, Amsterdam, Haarlem en faciliteiten genoeg. Heemskerk heeft net als heel Nederland te maken met toenemende vergrijzing en afnemende mogelijkheden voor verzorgd wonen als je wat ouder wordt. Het concept Knarrenhof staat als een huis en was aanleiding om een actie te starten om ook in Heemskerk een Knarrenhof te realiseren. Gestart in oktober 2018 en na een artikel in het Noord-Hollands Dagblad (lees hier) liep het aantal mensen dat zich aanmeldde storm. Bij de landelijke stichting hebben zich inmiddels meer dan 125 gegadigden ingeschreven voor een wooneenheid in Heemskerk. Als iedereen meedoet is dat genoeg voor wel 5 knarrenhoven. Heemskerk is bovengemiddeld dicht bebouwd en er zijn binnen de bebouwde kom weinig mogelijkheden om op redelijke termijn te kunnen starten.

We hebben als initiatiefgroep inmiddels tweemaal gesproken met de twee wethouders van Heemskerk voor wonen en ruimtelijke ordening. Vanuit de regering en de gemeente is er alle medewerking. Voor de provincie is dat nog even afwachten, omdat de coalitie nog gevormd moet worden. Duidelijk is dat er medewerking gevraagd wordt en ook wel geboden wordt om dit soort initiatieven vooruit te helpen. De provincie Noord-Holland heeft inmiddels een versnellingsambtenaar aangesteld om de stroop uit de diverse procedures te halen. We hopen dat dat helpt voor het realiseren van een Knarrenhof.

Met bijna 40.000 inwoners in Heemskerk zijn er 20.000 al ouder dan 45 en 8000 ouder dan 65. Dat is een behoorlijke doelgroep. De gemeente is in overleg met de provincie Noord-Holland om de bruikbaarheid van een aantal locaties af te stemmen. We verwachten daar over niet al te lange tijd iets over te horen. Deze fase kan nog de nodige tijd en moeite kosten maar we hebben goede hoop! Met een bruikbare locatie kunnen we los!

Initiatiefgroep voor Heemskerk bestaat voorlopig uit: Ellen van der Ende, Jan van der Fluit en Jos van Hout

Volg ons ook op Facebook, klik hier voor de Facebookpagina.