Zwartewaterland, Hasselt (vereniging)

Maart 2020
B&W hebben besloten dat het bestemmingsplan de procedure ingaat. De publicatie hiervan volgt binnenkort waarna het plan 6 weken ter inzage ligt. Ook is door hen het voorstel van het plan met 16 parkeervakken van 6×2,5 m voor langsparkeren geaccepteerd. Tussen ieder parkeervak komt een stukje groen, zodat de hart op hart maat van de vakken 7 m wordt. Er komen 9 vakken evenwijdig aan de Van der Vechtlaan en 6 aan de kant van Würsten. Indien de inspraakprocedure niet te veel aanpassingen voor het plan gaat vergen, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan deze zomer in een raadsvergadering vaststellen. De gemeente is verder voornemens om nog een voorlichtingsbijeenkomst te beleggen in het kader van dit bestemmingsplan.

Binnenkort zullen ook de tweede gespreksrondes plaatsvinden. Voorstel is om voorafgaand hieraan aannemer Nikkels uit te nodigen om samen met Stichting Knarrnehof de leden uitleg te geven over de werkwijze, toe te passen materialen en met schetsen enkele voorbeeld-indelingen van de woningen te tonen. Wensen van aspirant-bewoners over flexibele indelingen kunnen dan worden meegenomen. We verwachten aan de hand daarvan ook meer concrete prijzen en minder prijsverhogingen voor extra werk. Onze wensen kunnen dan door de aannemer en de architect worden verwerkt tot een definitief bouwplan.

Tenslotte: Om alvast te noteren: De jaarvergadering van onze vereniging Knarrenhof Zwartewaterland is gepland op dinsdag 28 april 20.00 uur in het Teeuwland. Info hierover en over de andere bijeenkomsten volgt.

Oktober 2019
Zoals jullie weten zijn we druk bezig met de plannen voor Knarrenhof aan het Tijlswegje in Hasselt. De laatste informatieavond heeft plaatsgevonden in maart dit jaar en daarom hier een update over de stand van zaken. Na de informatieavond in maart zijn de eerste gesprekken gevoerd met de eerste personen op de wachtlijst die óók lid zijn van de Vereniging Knarrenhof Zwartewaterland. Een klein deel van de belangstellenden is afgehaakt, maar 14 van de 16 woningen zijn mondeling toegewezen. Voor 2 woningen zullen er dus nog gesprekken gevoerd moeten worden en wellicht worden dit er nog iets meer, want de ervaring leert dat er van deze groep nog een (klein) aantal mensen zullen afvallen. Bent u nog geen lid van de Vereniging Knarrenhof Zwartewaterland? Wordt dan snel lid, anders wordt u niet uitgenodigd voor een eventueel gesprek.

Verder zijn we de afgelopen periode druk met de gemeente in overleg, over met name de bestemmingsplanprocedure. Voor dat traject moeten er verschillende onderzoeken gedaan worden en die zijn inmiddels in gang gezet. De planning is om een eerste voorontwerpbestemmingsplan dit jaar in procedure te brengen. Daarnaast is de planning dat begin 2020 de sloop van de bestaand bebouwing plaatsvindt, waarna er vervolgens gesaneerd moet worden en de gronden bouwrijp gemaakt kunnen worden. Nadat er gesaneerd is, de gronden bouwrijp zijn gemaakt, de bestemmingsplanprocedure is afgerond en de bouwvergunning is verleend kan er pas echt gebouwd worden.

Tijdens dit hele traject zullen wij de toekomstig bewoners (u) nog meerdere malen gaan vragen naar de woonwensen. Ook zal er een tweede gesprek plaatsvinden voordat er intentieovereenkomsten worden getekend. Hiervoor wordt men persoonlijk uitgenodigd. Tot slot betrekken wij ook de omwonenden bij de plannen. De groenstrook waar de bewoners van de Doctor H.A.W. van der Vechtlaan tegenaan kijken wordt kleiner en ook kan het zijn dat er een in-/uitrit aan de Doctor H.A.W. van der Vechtlaan richting Knarrenhof komt. Middels een enquête brengen we ook de wensen van de omwonenden in beeld en aan de hand daarvan wordt een keuze gemaakt over de invulling van het groen en de in-/uitrit.
Het idee is om in december dit jaar weer een informatieavond te houden waarin we de stand van zaken verder kunnen toelichten. Dit zal dan wellicht in combinatie zijn met de ledenvergadering van de Vereniging Knarrenhof Zwartewaterland. De eventuele uitnodiging daarvoor zal ter zijne tijd worden verstuurd vanuit de vereniging. Het zal overigens vaker gaan voorkomen dat de informatievoorziening via de vereniging zal lopen, het informeren van de leden over de voortgang Knarrenhof is immers één van hun taken.

Februari 2019
Met de gemeente Zwartewaterland is overeenstemming bereikt over de aankoop van de grond en diverse voorbereidende werkzaamheden. Zo zal de gemeente de sloop van de gebouwen verzorgen en nadat gesaneerd is de grond bouwrijp aan ons overdragen. Dit zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2020 zover zijn en dan kan daarna met de bouw een aanvang worden gemaakt. Ondertussen gaat de gemeente een nieuw bestemmingsplan in procedure brengen en kunnen wij met de toekomstige bewoners de plannen verder uitwerken. In maart is de oprichtingsvergadering voor de gemeentelijke vereniging Knarrenhof Zwartewaterland. Voor meer informatie klik hier.

November 2018
Er komt schot in de zaak! De afgelopen maanden zijn we veel in gesprek geweest met de gemeente. Dat heeft sinds kort geresulteerd in een concrete grondaanbieding door de gemeente! Hierdoor kunnen we concreter zijn over de kosten van de woningen van de Hof van Hasselt. Op eigen initiatief, in afstemming met ons, is een klein aantal betrokkenen bij de burgemeester en wethouder op bezoek geweest. Deze actieve betrokkenheid van bewoners (in overleg met ons) zien we graag. Het helpt in het versnellen van het proces en uiteindelijk gaat het om hun eigen toekomstige woonomgeving.

De geraamde woningprijzen liggen wat hoger dan we verwacht en gehoopt hadden. Dat heeft twee oorzaken. De grondprijs onder de woningen is hoger uitgevallen en de bouwkosten zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. Zoals eerder aangekondigd is dit het moment voor ons om ook een lokale vereniging op te richten. Mensen die graag in deze hof zouden willen wonen worden lid van deze vereniging. Wordt vervolgd!

Ouder nieuws
In april 2018 is er een goed bezochte bijeenkomst geweest in Zwartewaterland over een hof in Hasselt. Op dit moment zijn we met de gemeente en andere grondeigenaren in gesprek. Dit verloopt positief; we komen steeds een stukje verder en het project wordt concreter. Wilt u ook wonen in de hof van Hasselt? Schrijf u hier in