×
search

Harderwijk

Januari 2024

Het laatse half jaar heeft de initiatief groep niet stilgezeten in Harderwijk.
Er zijn twee gesprekken geweest met de projectleiders van Kranenburg noord.
Eind augustius zaten we, samen met een team dat het participatieproces begeleid, aan tafel over een mogelijke Kanrrenhof in Kranenburg Noord.
Men heeft de oprechte intentie om ons daarin op te nemen, maar we mogen niet rekenen op een een voorangspositie. We zullen moeten wachten op de goedkeuring van het stedenbouwkundig plan en bouwen wordt niet eerder dan 2026. We worden wel gezien als stakeholder. We hebben nadrukkelijk aangegeven nu sneller te willen weten of het wel of niet mogelijk is.
In oktober werden we uitgenodigd op Kranenburg Noord waar een eerste schets van het stedenbouwkundig plan gepresenteerd werd. Er werden veel wensbriefjes opgehangen voor een Knarrenhof. Verder kregen we een interview in de plaatselijke krant.

Onlangs werden we opnieuw benaderd door een projectmanager die gaat over de bouw op de locatie Flora Josina. Een hernieuwde kennismaking met hopelijk nu wel resultaat..

Juni 2023

Op 20 maart heeft de initiatiefgroep Knarrenhof Harderwijk samen met de stichting Knarrenhof gesproken met de nu verantwoordelijk wethouder, de heer Enkelaar en de gemeentelijk projectleider. Daarbij is gebleken, dat de gemeente bij haar mening blijft: er wordt aan geen enkel bouwinitiatief in dit gebied voorrang verleend. We trachten de politiek te overtuigen nu dat het beruchte Didam arrest geen probleem hoeft te zijn.

Op dinsdag 23 mei heeft de IG Knarrenhof gebruik gemaakt van het inspreek recht tijdens de Commissie Ruimte, waar de nieuwe uitgangspunten voor de Woonvisie 2030 werden besproken. We hebben ingehaakt op een aantal punten en nogmaals een vlammend betoog gehouden waarom Knarrenhofjes een plaats verdienen in de woonvisie 2030 in Harderwijk.

Op 8 juni wordt de locatie Kranenburg Noord besproken in de commissie en ook daar zullen we bij aanwezig zijn. Op het krijgen van een plaats op deze locatie richten we nu onze focus. Hierover zijn de laatste twee jaar verschillende gesprekken over gevoerd. We zitten er boven op.

Oktober 2022
Klik HIER voor een nieuwsbericht over Knarrenhof Harderwijk in De Stentor.

Augustus 2022
Samen met de actieve trekkersgroep blijven we zoeken naar een passende locatie voor Knarrenhof in de gemeente Harderwijk. We blijven in contact met de gemeente en grondeigenaren in de hoop dat we een geschikte locatie vinden voor Knarrenhof. Momenteel onderzoeken we 4 verschillende locaties op haalbaarheid voor Knarrenhof. Dit zijn Waterfront fase 3, Kranenburg Noord, Frankrijk en Wijburg. Sommige locaties zijn aangedragen door de wethouder of specifiek bedoeld voor een burgerinitiatief. Dit stemt ons hoopvol! Zodra er meer zekerheid is over een van de genoemde locaties dan delen we dat met u via deze webpagina.

Januari 2022
Begin dit jaar heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden met de gemeente Harderwijk. Hierbij is de afspraak gemaakt, dat de stichting Knarrenhof voor een perceel aan de Mecklenburglaan – momenteel in gebruik als sportterrein – een plan zal ontwikkelen voor Knarrenhof met 20/30 (hoofdzakelijk) grondgebonden woningen in diverse categorieën met de bekende binnentuin en een hofhuis. Uiterlijk in mei van dit jaar zal dit moeten resulteren in een intentieovereenkomst waarin de stedenbouwkundige opzet, de grondprijs en de wijze van aanbieding wordt vastgelegd. Bedoeling is om het plan verder in 2022 uit te ontwikkelen en met voorrang uit te voeren. Het plan wordt als kansrijk gezien, te meer omdat alle gronden in het bezit van de gemeente zijn.

Voor het Waterfront – Stadswerven doet de stichting Knarrenhof via een aanbestedingsprocedure in samenwerking met een bouwpartner mee met 30 woningen. Het betreft hier een serieuze poging ook in het Waterfront voet aan de grond te krijgen. Om diverse redenen zijn de verwachtingen hier echter niet te hooggespannen.
Ook heeft de stichting Knarrenhof nog steeds overleg met een particuliere grondeigenaar in het plan Frankrijk. De kansen op een “landelijke” Knarrenhof zijn hier zeker nog niet verkeken!
Gelet op het grote aantal inschrijvingen voor een Knarrenhofwoning gaan we zo mogelijk proberen meerdere Knarrenhoven in Harderwijk van de grond te krijgen.
Ten aanzien van het plan Nieuw Weiburg is één van de leden van de plaatselijke initiatiefgroep Knarrenhof Harderwijk toegetreden als lid van de klankbordgroep Nieuw Weiburg.
Via deze klankbordgroep wordt geprobeerd Knarrenhof in dit plangebied onder de aandacht te houden. Bedacht moet  worden dat hier pas op langere termijn woningbouw zal worden gepleegd.
Een poging om Knarrenhof te realiseren in de laatste fase van Harderweide in Drielanden is op niets uitgelopen. Dit komt omdat er juridische problemen zijn ten aanzien van het perceel grond waarop volgens de gemeente zou kunnen worden gebouwd.
Ten slotte zullen wij ook (proberen) aan te schuiven bij het door de gemeente opgestarte overleg over een nieuwe invulling van het plan Buitengebied – globaal gelegen tussen het plan Frankrijk en Hierden. Eventuele woningbouw daar zal echter nog jaren op zich laten wachten.

Bent u bij de stichting Knarrenhof al ingeschreven voor een woning in Harderwijk? Zo niet, dan kunt u dat alsnog doen door op DEZE link te klikken!

Juli 2021
Na 2,5 jaar onderzoek, aftasten, mensen enthousiasmeren, fracties benaderen, ziet de initiatiefgroep Knarrenhof Harderwijk een eerste mooie Hof opdoemen in Harderwijk.
Op 15 juli heeft zij  een overleg gehad met wethouder Jeroen de Jong en ambtenaar Henk Maas.
Tijdens dit, in een zeer plezierige sfeer verlopen gesprek, heeft de gemeente een twaalftal locaties aan de orde gesteld waar, mogelijkerwijs, de realisatie van een Knarrenhof tot de mogelijkheden behoort.
Het is nu aan ons uit deze locaties een keuze te maken.  Daarbij moet worden gelet op de afstand tot voorzieningen, de eigendomssituatie, de planologische mogelijkheden en de termijn waarop tot een eventuele realisatie kan worden overgegaan.
Wij hebben inmiddels drie locaties geselecteerd, waaronder Kranenburg-Noord. Vooral deze laatste locatie zien wij als kansrijk. Kansrijk zowel qua realiseringstermijn als qua opzet. Qua opzet denken wij immers aan gemêleerde woningbouw: zowel sociale huurwoningen als vrije sectorhuurwoningen gecombineerd met koopwoningen in diverse prijsklassen. Het is nu aan ons de plannen in overleg met alle betrokken partijen uit te werken en te toetsen op haalbaarheid. Daarbij zullen wij ook aandacht besteden aan de financiële ondersteuningsmogelijkheden die de provincie Gelderland voor zowel sociale huurwoningen als voor koopwoningen inmiddels biedt. Op langere termijn zien wij Knarrenhof in Nieuw Weiburg als een reële mogelijkheid.
Wij gaan met goede moed verder met de ontwikkeling en realisatie van tenminste één Knarrenhof® in Harderwijk! Wij houden u via deze webpagina op de hoogte van het verdere verloop.

Februari 2021
Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad bericht, dat het door de stichting Knarrenhof in overleg met onze initiatiefgroep Knarrenhof Harderwijk ontwikkelde plan voor een Knarrenhof in het Waterfront om diverse redenen niet zo goed lijkt te passen.
De gemeente maakt zich in dit verband zorgen over een financieel tekort, een tekort aan parkeerplaatsen en strijdigheid met de stedenbouwkundige opzet.
De gemeente is momenteel bezig de Stadswerven verder uit te werken in een betaalbaar programma. Deze uitwerking zal in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd, Na de besluitvorming daarover wil de gemeente de mogelijkheden van de ontwikkeling van een Knarrenhof in het Waterfront verder onderzoeken.
We gaan er, met de ontwikkelaars van de stichting Knarrenhof®, echter vanuit dat er een ontwerp mogelijk is, dat naadloos kan worden ingepast in Waterfront en dat recht doet aan de ontwikkelprincipes van de Knarrenhof®.

Wij hebben ons daarom schriftelijk tot de gemeenteraadsfracties gewend om een pleidooi te houden voor een Knarrenhof in het Waterfront met het verzoek ons plan hiervoor te ondersteunen. In deze brief hebben wij onder meer op het volgende gewezen:

  • Een Knarrenhof is een bijzondere wijze van samenleven, waarin ‘noaberschap’ en sociaal wonen zijn gewaarborgd.
  • Inmiddels staan voor een Knarrenhof in Harderwijk 240 huishoudens ingeschreven.
  • In de verkiezingsprogramma’s voor de komende verkiezingen hebben veel politieke partijen aan deze clustervorm van wonen en leven prioriteit gegeven hetgeen een beroep op de plaatselijke politiek rechtvaardigt hiervoor ook in Harderwijk de nodige inspanningen te verrichten.

In de brief zijn wij ook ingegaan op een mogelijk financieel tekort. Op zich is een dergelijk tekort niet opmerkelijk omdat een Knarrenhof in Harderwijk – naast de nodige koopwoningen  – ook de bouw sociale huurwoningen inhoudt. Omdat Harderwijk voor betaalbare woningbouw in het Waterfront 7 miljoen euro extra van het rijk krijgt is een kleine toedeling van dat bedrag aan een Knarrenhof zeer op zijn plaats. Bovendien mag ook worden gerekend op een financiële bijdrage van de provincie. Vanwege een grote mate van zelfredzaamheid van de bewoners van een Knarrenhof moet bovendien niet alleen worden gekeken naar de grondexploitatie (momentopname) maar ook naar de besparingen op langere termijn. Zo zal alleen al op de WMO bezuinigd worden doordat een beroep daarop, in de vorm van trapliften en thuiszorg, uitgesteld wordt. Op dit moment loopt een onderzoek naar de besparing daarop. Zo kan alleen al op de WMO voor een gemeente sprake zijn van een besparing van minimaal € 750,– per Knarrenhofbewoner per jaar!Ook hebben wij in deze brief er op gewezen dat de door de gemeente gehanteerde parkeernorm voor een Knarrenhof in Harderwijk veel lager ligt, hetgeen is gebleken uit de recent gehouden enquête onder de ingeschreven gegadigden.

Verder mag niet onvermeld blijven, dat wij naarstig op zoek zijn naar mogelijke andere locaties voor een Knarrenhof in Harderwijk. Inmiddels hebben wij een drietal andere gebiedjes op het oog. De ontwikkelingen zullen wij goed in het oog houden om zo nodig tijdig onze wensen voor een Knarrenhof daar onder de aandacht te brengen.Dan nog een opmerking over de communicatie met onze 240 ingeschreven leden. Deze communicatie verloopt in principe via de website van de Knarrenhof en we gebruiken de Facebookgroep Krasse Knarren Harderwijk (153 leden). Als je opmerkingen wilt delen kan dat via deze kanalen. Zo lang er geen locatie bekend is richten we nog geen vereniging op. Als er een locatie is zal er een vereniging komen voor degenen, die daar komen te wonen. Zij hebben ook inspraak in de inrichting van de hof. Op de website van Knarrenhof kun je ook meer informatie hierover vinden, bijvoorbeeld onder het kopje ‘Hoe”.De initiatief goep Knarrenhof Harderwijk

Oktober 2020
Zoals u weet zijn wij in de gemeente Harderwijk druk bezig om een locatie voor Knarrenhof onder contract te krijgen. Er zijn inmiddels al 132 belangstellende huishoudens. De Harderwijker Courant kopte op 13 oktober met “Komst Knarrenhof nog niet zeker”, klik hier voor het artikel. Dit klopt, want zeker is het pas op het moment dat er een definitieve omgevingsvergunning is. Zover zijn we nog lang niet. Dan hadden wij het uiteraard allang aan u gemeld.
Echter is het zo dat wij positief in gesprek zijn met de gemeente over de locatie Stadswerven in het Waterfront. Afgesproken is dat de stedenbouwkundige van de gemeente zijn ideeën voor de locatie waar een hof staat ingetekend verduidelijkt. Als dit past binnen de principes van Knarrenhof zullen wij gaan onderhandelen over de grondprijs. Als we daar uitkomen dan hebben we de belangrijkste hordes genomen en lijkt het dat we een locatie hebben gevonden.

Dit is dus inderdaad nog niet zeker en daarom richten wij ons op meerdere locaties in Harderwijk. Ook op andere plekken voeren wij gesprekken. Deze locaties vindt u in de enquête horende bij dit bericht. Mocht u ook nog interessante locaties weten stuur deze dan naar locaties@knarrenhof.nl en dan gaan wij daar achteraan.

Daarnaast zouden wij op de werkconferentie/ informatieavond Noordwest-Veluwe op 25 maart een presentatie geven aan u als belangstellende. Vanwege Corona kon dit toen niet doorgaan. Momenteel is de situatie helaas nog steeds zo dat we een dergelijke avond niet kunnen organiseren. Wij houden u op de hoogte via deze webpagina en bij echt belangrijke zaken mailen wij u persoonlijk. Daarnaast heeft ook de lokale initiatiefgroep een eigen Facebookpagina, klik hier voor die pagina.

Augustus 2020
Wat jammer dat de info avond niet door kon gaan. Ook nu durven nog geen info avond te organiseren. Zo gauw het kan wordt u geïnformeerd via de stichting. Maar we zitten niet stil. Komende weken zorgt de stichting dat er een verkavelingsplan bij de gemeente Harderwijk ligt, waarin een Knarrenhof ingetekend staat in Waterfront lll. De hele raad en college heeft zich deze zomer achter dit initiatief gesteld om dit te onderzoeken, dus zal men dit voorstel met bijbehorende maatregelen in de Raad gaan bespreken. Daar zullen echter stappen gezet moeten worden wat betreft de grondprijs.

Ook bij een particuliere locatie ligt een verkavelingsplan. We hopen dat daar snel een reactie opkomt. Verder zijn we benaderd door bewoners van een bepaald stadsdeel die graag een Knarrenhof met laagbouw in hun wijk zien en geen hoogbouw.

Verder staat de woningbouwstichting Uwoon  klaar om in te stappen zo gauw er een locatie is om te bouwen. Heel fijn.

De initiatiefgroep gaat naar een informatieavond op 7 september over een nieuw te starten woongebied rondom het station in Harderwijk, de Weiburg. Ook daar zou juist heel goed een Knarrenhof in passen.

We zien dus mogelijkheden! En dat geeft energie. Want er zijn inmiddels vele inschrijvingen bijgekomen de laatste maanden. Daarmee staat de teller op 127 huishoudens. Dat schept verplichtingen om alle mogelijkheden te onderzoeken.

April 2020
Helaas, maar volkomen begrijpelijk kon de informatieavond op 25 maart niet doorgaan wegens Corona. Echter is er wel ander positief nieuws. Op advies van onze trekkers zijn we met een grondeigenaar gaan praten die erg enthousiast is. We zijn nu met de stappen naar contractvorming bezig. Als dat goed gaat en de gemeente blijft net zo positief dan kunnen we ook daar – als Corona het land verlaten heeft – eind juni een informatieavond organiseren

Maart 2020
Op woensdag 25 maart aanstaande organiseert de Werkgroep Wonen van de PvdA NW-Veluwe een werkconferentie met als titel “Samen Wonen – Samen leven”. Knarrenhof zal ook aanwezig zijn op deze avond om een presentatie te geven en wij willen u daarvoor uitnodigen. Klikt u hier voor de uitnodiging: https://knarrenhof.nl/wp-content/uploads/2020/03/Programma-Werkconferentie-Wonen-25-maart-2020.pdf .

Wij hopen op een grote opkomst om onze/jullie woonwensen en de bijhorende urgentie politiek onder de aandacht te brengen. In alle gemeenten in de regio Noordwest-Veluwe staan er al mensen bij ons als belangstellende geregistreerd. We hebben alleen nog nergens een locatie gevonden om te kunnen bouwen voor Knarrenhof. Wel praten we met verschillende partijen over mogelijke locaties in met name de gemeente Harderwijk. Ook hier kunnen wij op deze avond het één en ander over vertellen.

Graag zien we wel dat u zich van te voren aanmeld voor deze avond, zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn. Aanmelden kan via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/7ZD69JB .

Alle geïnteresseerden zijn welkom op deze avond en als u dus mensen in uw omgeving kent die mogelijk geïnteresseerd zijn, nodig hen dan ook vooral uit. Iedereen die ingeschreven staat in de gemeenten Harderwijk, Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Ermelo en/of Putten krijgen ook een persoonlijke uitnodiging via de mail.

Wij zien u graag op woensdag 25 maart aanstaande!

December 2019
Sinds maart 2019 is er een trekkersgroep om Knarrenhof in Harderwijk op te zetten. Dit uiteraard in nauw overleg met Stichting de Knarrenhof. Zo is er een presentatie geweest bij de Commissie Ruimte in het voorjaar 2019 en een artikel in de plaatselijke krant. Er zijn nu 54 potentiële Knarren die zich hebben ingeschreven voor Harderwijk. Inmiddels hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met ambtenaren en met een andere projectontwikkelaar. Twee mogelijke locaties werden door andere projectontwikkelaars weggekaapt. Ook een mogelijk interactie tussen een ontwikkelaar en de Knarrenhof is daardoor vervallen. Wel heeft Peter Prak een presentatie gehouden voor een projectgroep die verantwoordelijk is voor nieuwbouw in een bepaalde wijk in Harderwijk.

De inspanningen hebben tot nu toe nog geen concrete locatie opgeleverd. Het Knarrenhof concept wordt wel omarmd en er zijn gesprekken over een locatie. Zolang deze niet zeker is kunnen we daar (uiteraard) nog niets over zeggen.
We hadden in eerste aanleg gedacht aan Waterfront, waarin ook ruimte was voor een ‘Begijnenhofje’, maar dat zit er niet in. De grond zal daar te duur blijven.

Toch hebben we goede hoop op voortgang. Woningtekort voor oudere jongeren en oudere senioren zijn schaars, ook in Harderwijk. De winst die in het woonconcept opgesloten zit, moet nog wat meer tot het bewustzijn doordringen. Dus, houdt deze pagina in de gaten en wellicht ook het plaatselijke nieuws. Wilt u zich actief inzetten voor een hof in deze gemeente? Laat dit dan weten en wij brengen u in contact met de lokale initiatiefnemers.

Juli 2019
In de gemeente Harderwijk zijn wij en een aantal enthousiaste mensen al een poos bezig met de zoektocht naar een geschikte locatie voor Knarrenhof. Ook zijn wij in gesprek met de gemeente. Tot op heden is een locatie nog niet gevonden. Hebt u een geschikte locatie in de gemeente Harderwijk op het oog, stuur dan een mail naar locaties@knarrenhof.nl. Bent u geïnteresseerd en wilt ook zich inschrijven, klik dan hier. Wilt u zich actief inzetten voor een hof in deze gemeente? Stuur dan een mail naar info@knarrenhof.nl en wij brengen u in contact met de lokale initiatiefnemers.