Haarlem

Oktober 2020
Klik hier voor het artikel dat onlangs verscheen in het Haarlems Dagblad. Op onderstaande afbeelding staan onze trekkers Elly Peijs-Stoppelman en Loesje Buijn.

Maart 2019
Trekkersgroep Haarlem
In Haarlem en omsteken is er veel animo voor het concept Knarrenhof, de groep telt al meer dan 300 leden! Vorig jaar is in samenwerking met Stichting Knarrenhof, een ‘trekkersgroep’ geformeerd van een aantal leden van de Haarlemse belangtellenden. Deze groep komt regelmatig bij elkaar. De partijen waarmee de groep in gesprek wil gaan zijn de gemeente Haarlem, de wooncorporaties en de provincie. Beschikbare locaties zijn geïnventariseerd en verschillende taken zijn verdeeld. Daarmee is de groep aan de slag gegaan.

Zelfbouw
Er is contact gezocht met Haarlemse zelfbouwers om te onderzoeken hoe collectieve zelfbouw gestimuleerd en versneld kan worden. Daarnaast zijn wethouders van de gemeente Haarlem zijn zonder uitzondering enthousiast, maar een geschikte locatie vinden is niet eenvoudig. De projectleiders van alle deelgebieden in Haarlem zijn ook op de hoogte van onze plannen en mocht zich een interessante locatie voordoen, dan zal de gemeente zeker aan Knarrenhof denken.

Locaties
De gemeenteraad heeft het college van B&W opdracht gegeven locaties altijd via een tender in de markt te zetten. Daarbij is de Stichting Knarrenhof (collectieve zelfbouwers) een ondergeschikte partij. Knarrenhof kan niet te veel risico nemen en nooit de hoogste prijs bieden voor de grond. Reële opties zijn daarom meedoen met de locaties voor zelfbouw of woningcorporaties in Haarlem. In Haarlem is de Zwemmerslaan 2-4 in Schalkwijk Zuid West als zelfbouwlocatie toegewezen. Het ligt buiten het centrum, maar mogelijk zijn er knarren (jong en oud) die toch in deze locatie geïnteresseerd zijn.

Woningcorporaties
In de Slachthuisbuurt wordt sociale woonruimte omgevormd tot een mix van woningtypes. Aanhaken bij woningcorporaties is een optie, Knarrenhof zou goed in deze omgeving kunnen passen. De buurt is in opkomst, ligt dichter bij de stad en in een meer stedelijke omgeving.

Wat nu?
Wij blijven actief zoeken naar mogelijke nieuwe plekken. Daarbij zullen we de contacten met de politiek blijven onderhouden en zo mogelijk uitbouwen. Het is een kwestie van volhouden, praten met raadsleden over wie wij zijn, wat wij willen en hoe moeilijk het is om in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en omstreken Knarrenhof te realiseren.

Ben je een Haarlemmer of kom je uit de omgeving en spreekt dit je aan? Doe dan met ons mee! Ga naar ‘Inschrijven’ en meld je aan. Misschien heb je zelfs nieuwe ideeën of contacten die ons verder kunnen helpen.

 

Ouder nieuws

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. In april hadden we samen met twee lokale leden een gesprek met wethouders Langeacker en Botter over de kansen voor Knarrenhof in Haarlem. De wethouders zijn enthousiast over het concept en willen meedenken voor het vinden van een locatie. Ze zijn enthousiast over het zorg-voorbereid wonen, het sociale concept (nabuurschap), de duurzame component, het feit dat we woonruimte in het midden-dure segment willen aanbieden, het mixen van inkomenscategorieën en het feit dat Knarrenhof blijvend bij het project betrokken zal zijn. De gemeente wil graag midden-dure woonruimte behouden voor de lange termijn. Woningprijzen stijgen erg hard.

Het vinden van een locatie in Haarlem is helaas niet eenvoudig.
– In het centrum zijn weinig locaties beschikbaar.
– Locaties zijn te klein voor een Knarrenhof van minimaal 16 wooneenheden (zoals de Bakenessergracht, waar maar acht wooneenheden gesitueerd kunnen worden).
– Locaties zijn complex waardoor een ontwikkelaar wordt gezocht die het ontwikkelen voor het hele terrein, en het risico daarvan, op zich wil nemen (bv. het gebouwencomplex De Fietsznfabriek); vaak zijn dure appartementen het resultaat.
– Locaties zijn niet erg gewild bv midden in Schalkwijk of aan een drukke straat.

De projectleiders van alle deelgebieden in Haarlem zijn op de hoogte en mocht zich een interessante locatie voordoen, dan zal de gemeente zeker aan Knarrenhof denken.

Verkoop van locaties kan nooit 1 op 1: de gemeenteraad heeft B&W opdracht gegeven, locaties altijd via een tender in de markt te zetten. Standaard tenders zijn voor een Knarrenhof (collectieve zelfbouwers) moeilijk om aan mee te doen. Wij kunnen nooit de hoogste prijs bieden en willen in het algemeen niet de ontwikkeling van een groot perceel op ons nemen. We zijn sociale ontwikkelaars voor het midden-dure segment woningbouw; we kunnen niet te veel risico nemen.

Eén van de suggesties van de gemeente is meedoen met de locaties voor zelfbouw. De organisatie RBIJ Haarlem is een groep die zelfbouw wil versnellen door het organiseren van bijeenkomsten en het opbouwen van een zelfbouw community: de Zelfbouwzwerm Haarlem. Hier kunnen zelfbouwers, deskundigen en geïnteresseerden kennis halen en brengen over locaties en over het proces van zelfbouw. Een aantal knarren is in oktober naar een bijeenkomst Collectieve zelfbouw geweest en Sophieke Klaver (projectleider West voor de Stichting Knarrenhof) is het gesprek aangegaan met Rogier Tan en Yvonne Haneman van RBIJ om te onderzoeken hoe wij (collectieve) zelfbouw kunnen stimuleren.

Nu is er een locatie in Haarlem, Zwemmerslaan 2-4 in zuid/west Schalkwijk, die als zelfbouwlocatie is toegewezen. Het is ver van het centrum, maar mogelijk zijn er knarren (jong en oud) die toch in deze locatie geïnteresseerd zijn. Als voorbeeld voor deze locatie hebben we het project Geworteld wonen in Rijswijk voor ogen. De doelgroep is daar anders, maar de wens om samen met bewoners het gebied te ontwikkelen tot een duurzaam, sociaal, groen ecologisch gebied past bij veel Knarrenhof-leden. Het plan is om samen met RBIJ Haarlem een traject in te gaan om zelf een voorstel te doen aan de gemeente hoe deze locatie voor (collectieve) zelfbouwers ontwikkeld kan worden. Het is een bijzondere plek die vraagt om een unieke ontwikkeling: burgerplanvorming.

Burgerplanvorming betekent plan- en beleidsvorming waarbij burgers zelf het voortouw nemen bij een ruimtelijk ordeningsvraagstuk. Samen met de gemeente en andere belanghebbenden gaan we op zoek naar een integrale oplossing. Doordat wij zelf het initiatief nemen, werken we vanuit draagvlak en komen er innovatieve oplossingen met een meerwaarde voor iedereen. Het is een uitdagend, nieuw werkveld en het past in de geest van de toekomstige nieuwe Omgevingswet. De gemeente staat open om hieraan mee te werken.

Locatie Zwemmerslaan wordt dan een pilot voor de gemeente en wie weet volgen er meer locaties met grootschalige stedelijke herinrichtingsvraagstukken waar burgerplanvorming een rol kan spelen.

Naast deze ontwikkelingen gaan wij ook het gesprek aan met woningcorporaties in Haarlem om te kijken of samenwerking mogelijk is. In de Slachthuisbuurt wordt sociale woonruimte omgevormd tot een mix van woningtypes. Een Knarrenhof zou goed in deze omgeving kunnen passen. De buurt is in opkomst, dichter bij de stad en in een meer stedelijke omgeving. Het zal wel een Knarrenhof met meer bouwlagen worden, het is tenslotte in het centrum.

Wat kunnen jullie doen?

Wij zoeken mensen die mee willen doen met het project Zwemmerslaan. Wie wil als trekker meedenken en meepraten om een inrichtingsplan te bedenken voor deze locatie? Als je interesse hebt mail dan naar sophieke@knarrenhof.nl

Daarnaast blijft het belangrijk om de politiek te overtuigen van de noodzaak om ruimte voor experimenten met burgerinitiatief toe te staan. Geef ons Knarrenleden de kans om op een locatie een voorstel uit te werken voor een Knarrenhof in samenwerking met de gemeente en/of een corporatie. In het plan nemen we dan de beleidsuitgangspunten van het college mee, en we zijn transparant over de kosten en baten. Een gemeente krijgt daar veel voor terug: een Knarrenhof zorgt voor een sterkere buurt, kwaliteit in wijk en omgeving omdat de bewoners samenwerken, betrokken zijn en actief willen zijn ofwel tevreden burgers zijn. Burgers die gelukkig/tevreden zijn, vragen minder steun en zorg. De maatschappelijke baten voor een gemeente zijn groot.

Voor dit traject hebben we Haarlemmers nodig. Praat met raadsleden over wie jullie zijn, wat jullie willen en hoe moeilijk het is om het in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en omstreken een Knarrenhof te realiseren. Heb je hulp nodig bel of mail gerust: Sophieke Klaver 06-23355665 of sophieke@knarrenhof.nl.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.