Groningen (vereniging)

De vereniging Noaberhof Groningen hanteert de Privaciy Policy van de de Landelijke Stichting Knarrenhof.

November 20202
Onlangs verscheen er een artikel in omroep Groningen, klik hier voor het artikel Ons is door projectbureau Meerstad verzekerd dat er ruimte is gereserveerd voor Knarrenhof. We wachten nu op het signaal van de gemeente om het verdere gesprek aan te gaan de plannen verder te kunnen uitwerken. We verwachten dat dit in het voorjaar van 2021 zal zijn.

September 2020
Klik hier voor de nieuwsbrief.

December 2019
Op onze Algemene Ledenvergadering (klik hier voor het verslag van de Algemene Ledenvergadering) is met algemene stemmen Tea van Walraven als secretaris van het bestuur benoemd. Helaas heeft Tea zich teruggetrokken en zijn we naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe secretaris.

We zijn erg blij dat we een uitstekende vervanging hebben gevonden in Ingrid van Rijn. We hopen dat de leden geen bezwaar hebben en dat we Ingrid van harte welkom kunnen heten als secretaris van de Noaberhof Groningen.

Mochten er wel bezwaren zijn, dan graag een reactie naar ons mailadres noabershof@gmail.com met opgave van reden. Wanneer we eind december geen bezwaren hebben ontvangen, zullen we Ingrid als secretaris aan het bestuur toevoegen

Namens Bestuur Noaberhof Groningen, Ger Koenen

Maart 2019
Per 1 januari 2019 is de gemeente Groningen samengevoegd met de gemeenten Ten Boer en Haren. Dus is er in Groningen een nieuw college van B&W gevormd. Ook dit college is middels een brief en een Knarrenhofboek opnieuw op de hoogte gebracht van ons initiatief in Groningen en elders. Dat bij Garmerwolde de meningen en voorkeuren van de aspirant-bewoners niet heel erg gehoord zijn is daarbij ook aangegeven. Het huidig coalitieakkoord spreekt JUIST om beter te luisteren naar burgers. Dus wij zijn en blijven hoopvol en positief.

Omdat de Vereniging Noaberhof Groningen meer dan 200 leden kent en de gemeente Groningen in afgelopen jaren op 1 hele kleine moeilijke locatie na nog geen locatie heeft kunnen aanbieden, kijken we ook buiten de gemeente Groningen. Er is een enquête uitgegaan om te inventariseren of er ook interesse is voor het wonen in Knarrenhof buiten de gemeente Groningen. Uit de enquête blijkt dat 80% ook wel in een hof wil wonen in een nabij gelegen gemeente als er geen locatie in Groningen gevonden kan worden. De meeste interesse ging daarbij uit naar de gemeente Noordenveld, Westerkwartier en Het Hogeland. Ook daar zijn ons locaties aangeboden. Ook naar het college van deze drie gemeenten hebben wij een brief en een Knarrenhofboek gestuurd met de vraag of wij ons eens kunnen komen voorstellen. Want meerdere mensen in uw gemeente en van daarbuiten zoeken al langer een plek.

Juli 2018
In mei is de eerste ledenvergadering gehouden, met ruim 60 aanwezigen en 35 berichten van verhindering. Het bestuur gaf een overzicht van de verrichte activiteiten, zoals een commissievergadering Ruimte & Wonen met een presentatie van Peter Prak.

Peter deed op de ledenvergadering de stand van zaken in Groningen uit de doeken, en de belangrijkste doelen van Stichting Knarrenhof Nederland: beslissing ligt bij de gebruiker, toekomstbestendig wonen, duurzame bouw, energieneutraal. De Stichting onderzoekt de mogelijkheden om ook vrije sector huur te kunnen aanbieden door een eigen Knarrenhof Huur Fonds.

Verschillende locaties in Groningen werden op de ledenvergadering gepresenteerd. Meerstad biedt de meeste kans om op korte termijn van start te gaan. Het Suikerunie-terrein lijkt op de wat langere termijn mogelijkheden te bieden. Locaties in en rond de binnenstad zijn lastig zowel financieel als qua oppervlakte; we gaan binnenkort in overleg met gemeente en woningbouwcorporaties over mogelijkheden in het kader van de stadsvernieuwing.

In Groningen hebben 76 geïnteresseerden onze enquête naar woonwensen ingevuld, zie hier een paar uitkomsten:

  • de gewenste grootte van een woning is gemiddeld 90m²
  • voorkeur gebied: in en rond het centrum 70%, buitenwijk 50%, buiten de stad 25%
  • gewenste verhuistermijn: 40% zo spoedig mogelijk, 35% over 3-5 jaar.

Wie belangstelling heeft om te gaan wonen in een hof in Groningen, kan zich inschrijven. Algemene vragen kunt u richten aan: info@knarrenhof.nl.

Update januari 2018
De Vereniging Noaberhof Groningen bestaat officieel sinds 1 december 2017 en is onderdeel van Stichting Knarrenhof Nederland. Het bestuur bestaat uit:

Ger Koenen – voorzitter
Klaas Sybrandy – secretaris
Klaaske van Barneveld – penningmeester
Truus Vrijdaghs – algemeen lid
Fred van der Heijden – algemeen lid

Een aantal activiteiten in de afgelopen periode:

– Er is een brief naar de fractievoorzitters van politieke partijen gegaan. We hebben gevraagd toekomstgericht mee te denken om op een passende locatie hofjes voor 50-plussers te realiseren en dit ook op te nemen in het partijprogramma.
– Ook is er een brief naar de wethouders gestuurd met de vraag om een passende locatie, waarbij naast zorg en welzijn voor de bewoners, het financiële belang voor de gemeentelijke begroting duidelijk is gemaakt.
– We hebben als bestuur een gesprek gehad met de heer J. Haks, Ontwikkelmanager gebiedsontwikkeling en grondzaken Gemeente Groningen. Onze belangrijkste vraag was uiteraard: een locatie. De heer Haks geeft aan dat er zowel op langere als kortere termijn mogelijkheden zijn. Te denken valt aan Meerstad en het gebied van de Suikerunie. Ook in te renoveren wijken kunnen de uitgangspunten van hofjes-wonen in de toekomst worden meegenomen. Binnenkort gaan we in gesprek met een ambtenaar van de gemeente om meer helderheid te krijgen wat betreft locaties en planning.
– We hebben een bijeenkomst voorafgaand aan de gemeentelijke Commissie Bouwen en Wonen georganiseerd. Hier heeft Peter Prak een uitstekende uiteenzetting gegeven van het Knarrenhof-concept. Op dit moment proberen we dat ook te realiseren voorafgaand aan de Commissie Zorg en Welzijn.

Stichting Knarrenhof is er niet alleen voor kopers. U kunt zich ook aanmelden voor een (sociale) huurwoning. Na vier intensieve jaren is er helaas nog steeds geen locatie beschikbaar. Het bestuur heeft nu de politieke partijen en de bestuurders van de gemeente Groningen aangeschreven en aandacht gevraagd voor deze problematiek.

Locaties
We kunnen nog niets over de bouwplannen zeggen, want alle ontwikkelingen zijn afhankelijk van de grootte van de locatie waarop gebouwd kan worden. Op 3200 m2 kunnen ongeveer 16 grondgebonden wooneenheden gebouwd worden, en op 1500 m2 moet in de hoogte gebouwd worden. Als het zo ver is, betrekken we alle belangstellenden (voor die locatie) bij de bouwplannen.

Naast Garmerwolde zijn we bezig met een andere locatie een paar kilometer buiten ‘Stad’. We proberen daar – na de periode van exclusiviteit voor eigen dorp – de mogelijkheid voor Groningers te creëren die ‘d’Olle Grieze’ binnen zichtbereik willen houden. Ook zijn we nog steeds bezig met een kleine locatie net buiten de stad. Er wordt onderhandeld over grondposities, maar het duurt allemaal erg lang. Tips voor locaties zijn altijd welkom.