×
search

Groningen Meerstad

De vereniging Noaberhof Groningen hanteert de Privacy Policy van de de Landelijke Stichting Knarrenhof.

Oktober 2021 – oproep van trekker Ineke van Dam
Beste mede-enthousiastelingen voor Knarrenhof. Zoals jullie al hebben gelezen heb ik me tot nu toe als enige aangemeld om na de ontstane situatie te proberen ons thema opgenomen te krijgen in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen.
Ik kan dit natuurlijk niet alleen doen, dus bij deze minimaal twee medestanders gevraagd om deze klus te klaren.

Laat ik mezelf even voorstellen.
Ik ben Ineke van Dam, 74 jaar, 2 dochters, 2 schoonzoons en 5 kleinkinderen. Mij werd gevraagd of ik bestuurlijke ervaring heb. Nou, die heb ik dus niet. Wel heb ik met veel plezier 7 jaar in het project Centraal Wonen gewoond. Dat lijkt heel veel op ons projekt. Alleen is dat voor alle leeftijden. In die ervaring zit ook mijn motivatie voor Knarrenhof. Wel heb ik veel gesprekservaring na 23 jaar maatschappelijk werkster te zijn geweest.
Ik vind het te gek voor woorden, dat ons prachtige project, wat zo past in deze tijd en wat zo goed in elkaar zit en door zoveel mensen wordt gedragen, zomaar ter ziele zou gaan.
Aan jullie dus de dringende vraag om mee te helpen om met mij de politieke partijen te gaan benaderen.

Bij interesse graag een mailtje aan info@knarrenhof.nl

Hartelijke groet,
Ineke van Dam

September 2021 – nieuwe bestuursleden gezocht!
Beste leden en belangstellenden van Noaberhof Groningen,
Klik HIER voor het verslag van de Algemene Ledevergadering van de vereniging Noabershof Groningen van 09 september 2021.
We vragen in deze update uw aandacht voor twee zaken.

– Nieuwe bestuursleden.
Omdat wij als bestuur vier jaar hard gewerkt hebben zonder uitzicht op de verwezenlijking van Knarrenhof®, leggen wij onze functies neer. Vanuit de vergadering was mevrouw Ineke van Dam bereid om het stokje over te nemen. Maar zij zoekt nog minimaal twee bestuursleden om met haar de kar te trekken. Als u enthousiast bent over het Knarrenhof-concept en doorzettingsvermogen hebt, bent u de persoon die we zoeken. Mocht u ook nog een beetje bestuurservaring hebben of durven lobbyen bij politieke kopstukken van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, dan is dat helemaal geweldig. Het bestuur zal natuurlijk alle medewerking verlenen om de overdracht zo prettig mogelijk te maken.
Meldt u zich zo snel mogelijk aan, want de partijprogramma’s zijn al in de maak. Bij interesse kunt u een mailtje sturen aan info@knarrenhof.nl
Als er geen nieuw bestuur gevormd kan worden zal de vereniging Noaberhof opgeheven worden.

Seniorenwoningen in Meerstad
De gemeente Groningen reserveert in Meerstad bouwgrond voor seniorenwoningen, maar zonder samenwerking met Knarrenhof®. Als u geïnteresseerd bent in deze ontwikkeling en mee wilt denken over de invulling van het seniorenproject, dan kunt u een mail schrijven naar info@meerstad.eu, onder vermelding van ‘Belangstelling voor seniorenhof’.

Met vriendelijke groeten, mede namens het aftredende bestuur, Ger Koenen

April 2021
De Vereniging Noabershof heeft een succesvolle en veilige demonstratie georganiseerd op 31 maart op de Grote Markt. Dit omdat na jaren wachten (38 maanden na de toezegging in de gemeenteraad dat de knarren naar de nieuwbouwwijk Meerstad mochten) een locatie van 14 woningen werd aangeboden ipv het minimum van 28. Er waren ruim 70 60+ers die – ondanks corona – toch waren gekomen. Dat geeft wel aan dat er iets aan de hand is. Naast de Groninger Knarren waren er ook trekkers en bestuursleden van Knarrenhof Garmerheerd, Tynaarlo, Stadskanaal, Alkmaar (!), Zwolle, Eelde-Paterswolde, Noordenveld, Assen en Westerkwartier aanwezig. Deze Eerste Knarrenhof Demonstratie van Nederland verliep veilig en geolied. Een tv- team van KRO-NCRV was erbij aanwezig voor een uitzending van kruispunt op 12 april 2021. Na diverse bijdragen van de voorzitter Noabershof Groningen, landelijk oprichter Peter Prak, hoogleraar Preventieve Gezondheid Academisch Ziekenhuis Groningen, bestuurslid ANBO en de voorzitter Vereniging Knarrenhof Zwolle werd aan wethouder van der Schaaf een paar symbolische geraniums aangeboden.

Maart 2021
Onlangs hebben we bericht gekregen van de projectleider van de Zeilen II van Meerstad, dat in hun plan ruimte is voor slechts 14 woningen voor Noaberhof. Acht jaar praten en onderhandelen over een locatie voor een Knarrenhof en dan is dit het resultaat! We zijn daarover zeer teleurgesteld en hebben brieven geschreven naar alle politieke partijen in de gemeente Groningen en naar de wethouders van Wonen en Zorg.
Bijgaand informeren we u nader met de brief aan de fracties.
Inmiddels hebben we enkele (positieve) reacties uit de fracties gekregen. Toch hebben we besloten om door te gaan met aandacht vragen voor ons ideaal en gaan we over tot actie. Binnenkort plaatsen we een belangrijke oproep aan leden en belangstellenden waarin we steun vragen voor onze actie.

Aan de fractievoorzitters van de Politieke Partijen en de wethouders van Wonen en Zorg van de gemeente Groningen
Als bestuur van de Vereniging Noaberhof Groningen, onderdeel van de landelijke Stichting Knarrenhof®, hebben we afgelopen jaren uw belangstelling en steun voor onze activiteiten voor een bouwlocatie in de gemeente Groningen altijd gewaardeerd.
In 2013 kregen we ooit een locatie aangeboden door de gemeente in Beijum, maar deze was met 11 woningen helaas echt veel te klein voor ons concept. Daarom hebben we in 2017 gevraagd of we dan naar Meerstad konden, omdat daar ruimte was en we wel een hof van 30 of 40 woningen zouden kunnen realiseren voor onze ruim 350 deelnemers.
In 2018 kwam de uitspraak in de raad dat er ruimte was voor ons in Meerstad.
We waren dan ook verheugd over de aanwijzing in 2020 voor een plaats in de Zeilen II in Meerstad. Eind 2021 zou dit bouwrijp zijn. Eindelijk, na jaren, een Knarrenhof in Groningen. Maar tot onze teleurstelling kunnen op die locatie maar 14 wooneenheden gebouwd worden (mail projectleider Meerstad) en dat zijn er te weinig om het project financieel haalbaar te maken. Bij de formule van Knarrenhof gaan we uit van 30% sociale woningbouw en ook een extra leefruimte voor algemeen gebruik. Deze ruimte is eveneens beschikbaar voor de huurders van de sociale woningen. Het moet allemaal betaald worden door de eigenaren van de koopwoningen. Daarom zijn minimaal 20, maar liever meer wooneenheden nodig voor de betaalbaarheid van het project, zoals ook altijd is aangegeven.
In de meeste landelijke verkiezingsprogramma’s wordt aandacht besteed aan het wonen voor ouderen. In sommige – PvdA, CU – wordt Knarrenhof letterlijk genoemd, maar ook CDA, D’66, Groen Links en SP willen meer seniorenwoningen of ‘wonen in moderne hofjes’. We lezen mooie begrippen als: zelfstandigheid, levensloopbestendig, bouwen voor woonbehoeften, particuliere collectieven, kleinschalig wonen, doorstromen. Met deze landelijke steun in de rug en de eigen Woonvisie van de gemeente Groningen waarin dit benoemd staat, vragen we u nogmaals om hulp voor de realisatie van een betaalbare Knarrenhof in de gemeente Groningen, waar minstens 20 wooneenheden of een veelvoud hiervan gebouwd kunnen worden.
WE WACHTEN AL ZO LANG

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Vereniging Noaberhof Groningen
Ger Koenen, voorzitter
Ingrid van Rijn, secretaris
Klaaske van Barneveld, penningmeester

November 20202
Onlangs verscheen er een artikel in omroep Groningen, klik hier voor het artikel Ons is door projectbureau Meerstad verzekerd dat er ruimte is gereserveerd voor Knarrenhof. We wachten nu op het signaal van de gemeente om het verdere gesprek aan te gaan de plannen verder te kunnen uitwerken. We verwachten dat dit in het voorjaar van 2021 zal zijn.

September 2020
Klik hier voor de nieuwsbrief.

December 2019
Op onze Algemene Ledenvergadering (klik hier voor het verslag van de Algemene Ledenvergadering) is met algemene stemmen Tea van Walraven als secretaris van het bestuur benoemd. Helaas heeft Tea zich teruggetrokken en zijn we naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe secretaris.

We zijn erg blij dat we een uitstekende vervanging hebben gevonden in Ingrid van Rijn. We hopen dat de leden geen bezwaar hebben en dat we Ingrid van harte welkom kunnen heten als secretaris van de Noaberhof Groningen.

Mochten er wel bezwaren zijn, dan graag een reactie naar ons mailadres noabershof@gmail.com met opgave van reden. Wanneer we eind december geen bezwaren hebben ontvangen, zullen we Ingrid als secretaris aan het bestuur toevoegen

Namens Bestuur Noaberhof Groningen, Ger Koenen

Maart 2019
Per 1 januari 2019 is de gemeente Groningen samengevoegd met de gemeenten Ten Boer en Haren. Dus is er in Groningen een nieuw college van B&W gevormd. Ook dit college is middels een brief en een Knarrenhofboek opnieuw op de hoogte gebracht van ons initiatief in Groningen en elders. Dat bij Garmerwolde de meningen en voorkeuren van de aspirant-bewoners niet heel erg gehoord zijn is daarbij ook aangegeven. Het huidig coalitieakkoord spreekt JUIST om beter te luisteren naar burgers. Dus wij zijn en blijven hoopvol en positief.

Omdat de Vereniging Noaberhof Groningen meer dan 200 leden kent en de gemeente Groningen in afgelopen jaren op 1 hele kleine moeilijke locatie na nog geen locatie heeft kunnen aanbieden, kijken we ook buiten de gemeente Groningen. Er is een enquête uitgegaan om te inventariseren of er ook interesse is voor het wonen in Knarrenhof buiten de gemeente Groningen. Uit de enquête blijkt dat 80% ook wel in een hof wil wonen in een nabij gelegen gemeente als er geen locatie in Groningen gevonden kan worden. De meeste interesse ging daarbij uit naar de gemeente Noordenveld, Westerkwartier en Het Hogeland. Ook daar zijn ons locaties aangeboden. Ook naar het college van deze drie gemeenten hebben wij een brief en een Knarrenhofboek gestuurd met de vraag of wij ons eens kunnen komen voorstellen. Want meerdere mensen in uw gemeente en van daarbuiten zoeken al langer een plek.

Juli 2018
In mei is de eerste ledenvergadering gehouden, met ruim 60 aanwezigen en 35 berichten van verhindering. Het bestuur gaf een overzicht van de verrichte activiteiten, zoals een commissievergadering Ruimte & Wonen met een presentatie van Peter Prak.

Peter deed op de ledenvergadering de stand van zaken in Groningen uit de doeken, en de belangrijkste doelen van Stichting Knarrenhof Nederland: beslissing ligt bij de gebruiker, toekomstbestendig wonen, duurzame bouw, energieneutraal. De Stichting onderzoekt de mogelijkheden om ook vrije sector huur te kunnen aanbieden door een eigen Knarrenhof Huur Fonds.

Verschillende locaties in Groningen werden op de ledenvergadering gepresenteerd. Meerstad biedt de meeste kans om op korte termijn van start te gaan. Het Suikerunie-terrein lijkt op de wat langere termijn mogelijkheden te bieden. Locaties in en rond de binnenstad zijn lastig zowel financieel als qua oppervlakte; we gaan binnenkort in overleg met gemeente en woningbouwcorporaties over mogelijkheden in het kader van de stadsvernieuwing.

In Groningen hebben 76 geïnteresseerden onze enquête naar woonwensen ingevuld, zie hier een paar uitkomsten:

  • de gewenste grootte van een woning is gemiddeld 90m²
  • voorkeur gebied: in en rond het centrum 70%, buitenwijk 50%, buiten de stad 25%
  • gewenste verhuistermijn: 40% zo spoedig mogelijk, 35% over 3-5 jaar.

Wie belangstelling heeft om te gaan wonen in een hof in Groningen, kan zich inschrijven. Algemene vragen kunt u richten aan: info@knarrenhof.nl.

Update januari 2018
De Vereniging Noaberhof Groningen bestaat officieel sinds 1 december 2017 en is onderdeel van Stichting Knarrenhof Nederland. Het bestuur bestaat uit:

Ger Koenen – voorzitter
Klaas Sybrandy – secretaris
Klaaske van Barneveld – penningmeester
Truus Vrijdaghs – algemeen lid
Fred van der Heijden – algemeen lid

Een aantal activiteiten in de afgelopen periode:

– Er is een brief naar de fractievoorzitters van politieke partijen gegaan. We hebben gevraagd toekomstgericht mee te denken om op een passende locatie hofjes voor 50-plussers te realiseren en dit ook op te nemen in het partijprogramma.
– Ook is er een brief naar de wethouders gestuurd met de vraag om een passende locatie, waarbij naast zorg en welzijn voor de bewoners, het financiële belang voor de gemeentelijke begroting duidelijk is gemaakt.
– We hebben als bestuur een gesprek gehad met de heer J. Haks, Ontwikkelmanager gebiedsontwikkeling en grondzaken Gemeente Groningen. Onze belangrijkste vraag was uiteraard: een locatie. De heer Haks geeft aan dat er zowel op langere als kortere termijn mogelijkheden zijn. Te denken valt aan Meerstad en het gebied van de Suikerunie. Ook in te renoveren wijken kunnen de uitgangspunten van hofjes-wonen in de toekomst worden meegenomen. Binnenkort gaan we in gesprek met een ambtenaar van de gemeente om meer helderheid te krijgen wat betreft locaties en planning.
– We hebben een bijeenkomst voorafgaand aan de gemeentelijke Commissie Bouwen en Wonen georganiseerd. Hier heeft Peter Prak een uitstekende uiteenzetting gegeven van het Knarrenhof-concept. Op dit moment proberen we dat ook te realiseren voorafgaand aan de Commissie Zorg en Welzijn.

Stichting Knarrenhof is er niet alleen voor kopers. U kunt zich ook aanmelden voor een (sociale) huurwoning. Na vier intensieve jaren is er helaas nog steeds geen locatie beschikbaar. Het bestuur heeft nu de politieke partijen en de bestuurders van de gemeente Groningen aangeschreven en aandacht gevraagd voor deze problematiek.

Locaties
We kunnen nog niets over de bouwplannen zeggen, want alle ontwikkelingen zijn afhankelijk van de grootte van de locatie waarop gebouwd kan worden. Op 3200 m2 kunnen ongeveer 16 grondgebonden wooneenheden gebouwd worden, en op 1500 m2 moet in de hoogte gebouwd worden. Als het zo ver is, betrekken we alle belangstellenden (voor die locatie) bij de bouwplannen.

Naast Garmerwolde zijn we bezig met een andere locatie een paar kilometer buiten ‘Stad’. We proberen daar – na de periode van exclusiviteit voor eigen dorp – de mogelijkheid voor Groningers te creëren die ‘d’Olle Grieze’ binnen zichtbereik willen houden. Ook zijn we nog steeds bezig met een kleine locatie net buiten de stad. Er wordt onderhandeld over grondposities, maar het duurt allemaal erg lang. Tips voor locaties zijn altijd welkom.