×
search

Drechterland

April 2022
Afgelopen periode zijn diverse gesprekken geweest tussen Knarrenhof, bestuur Hof van Drechtje, de gemeente en de door hun ingehuurde stedenbouwkundige.
De gemeente leek de voorkeur te hebben voor gestapeld wonen. Uit de enquête bleek een grote voorkeur van de deelnemers bij Stichting Knarrenhof voor grondgebonden.
In de stedenbouwkundige studie is dan ook onderzocht hoe het grondgebonden hof goed zou kunnen worden ingepast. Het parkeren, de toegangsweg, groen, biodiversiteit, wateroppervlak, aantal woningen, positie van het hof op het terrein en de relatie van het hof met het water en de directe omgeving zijn onderwerpen die aan de orde zijn geweest. Doel van deze studie is om de meest optimale verkaveling vast te leggen.
Ondertussen zal de gemeente haar voornemen om samen met ons dit traject in te gaan nogmaals publiceren.
Wij gebruiken de tijd om ook met omwonenden af te stemmen wat voor hen van belang is.
Na deze inventarisatie zal er weer een moment komen om een informatieavond samen met u te organiseren.
Het exacte moment is nog niet bekend. U ontvangt van ons een uitnodiging per mail als het moment daar is.

Maart 2022
De voortgang voor realisatie van een Hof van Drechtje gaat gestaag door. De procedures rondom het totstandkomen vergen helaas veel tijd. Momenteel loopt het Didam arrest wat ongeveer 4 maanden gaat duren voordat de volgende stap gezet kan worden. Eind maart is er een overleg met de projectleider van de gemeente Drechterland, Stichting Knarrenhof en Hof van Drechtje geweest waarbij meerdere situatieschetsen van het toekomstige hof besproken zijn. Nieuw huiswerk was nodig om om de schetsen verder te optimaliseren en tot 1 plan te komen. Deze zullen met de wethouder besproken worden. We kunnen zeggen dat we blijven streven naar een grondgebonden hof van maximaal 20 woningen.
Ondertussen is de lokale politiek ook geïnteresseerd in de voortgang. Zie de verkiezingskrant van het CDA waarin een interview met 2 van de bestuursleden van het Hof van Drechtje is geplaatst. Ook zijn we in afwachting van een afspraak met de Seniorenpartij Drechterland die als winnaar van de verkiezingen uit de bus is gekomen om over het Hof van Drechtje te mogen praten. Klik hier voor een recent artikel uit de dorpskrant.

19 november 2021
Vrijdag 19 november vindt de definitieve overdracht plaats van de intentieovereenkomst tussen de Gemeente, Knarrenhof en het bestuur van het Hof van Drechtje. Een feestelijk moment samen met de twee wethouders Yvonne Roos-Bakker en Simone Visser-Botman en de start van het uitwerken van de plannen. Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de subsidie van de provincie Noord-Holland voor CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)Vrijdag 19 november vindt de definitieve overdracht plaats van de intentieovereenkomst tussen de Gemeente, Knarrenhof en het bestuur van het Hof van Drechtje. Een feestelijk moment samen met de twee wethouders Yvonne Roos-Bakker en Simone Visser-Botman en de start van het uitwerken van de plannen. Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de subsidie van de provincie Noord-Holland voor CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

November 2021
Op 11 november 2021 wordt de intentieovereenkomst tussen Knarrenhof en de Gemeente Drechterland ondertekend. Deze intentieovereenkomst legt vast dat Knarrenhof samen met de deelnemers onderzoekt hoe het Hof van Drechtje mogelijk is op de locatie Anjerstraat.
Via verschillende enquêtes inventariseren wij de woonwensen van de mensen.
De november enquête wordt in week 45 verstuurd. Mocht u geen enquête hebben ontvangen en stond u wel al ingeschreven bij Stichting Knarrenhof locatie gemeente Drechterland dan adviseren wij u het volgende te doen:

  • Controleer uw spam – box
  • Stuur een mail naar inschrijving@knarrenhof.nl met uw naam, e-mail adres en verzoek na te gaan of uw gegevens juist in ons systeem staan.

September 2021
Voor de zomer 2021 heeft een woonwensen enquête plaatsgevonden. Het resultaat is kort samengevat:
– 53 huishoudens hebben de enquête ingevuld
– 90% van de huishoudens is geïnteresseerd om op de locatie Anjerstraat te gaan wonen
– Uw leeftijd ligt tussen 50-86 jaar (gemiddeld 69 jaar)
– 66% komt uit Hoogkarspel en 30% komt uit de omgeving.
– 81% neemt 1 auto mee
– Bijna 70% staat open voor autodelen, waardoor mogelijk nog minder eigen auto’s op de parkeerplaats komen te staan.
Het Hofhuis is voor u een mooie ontmoetingsplek voor muziek, een kaartje leggen, samen koken, klussen of een feestje te bouwen, zo blijkt uit onderstaande woordwolk.

Februari  2021
Klik hier voor het jaarverslag van het bestuur ‘Hof van Drechtje’

Knarrenhof heeft met de gemeente en het bestuur Hof van Drechtje de randvoorwaarden voor de locatie aan de Anjerstraat besproken. Een plan met circa 20 grondgebondenwoningen lijkt op deze locatie in Hoogkarspel haalbaar.
Komend jaar onderzoekt Knarrenhof hoe het plan past binnen de randvoorwaarden van de gemeente en uw wensen.
Wat betekent dit voor de komende tijd?
Wij sturen alle belangstellenden die ingeschreven staan bij Stichting Knarrenhof de woonwensen-enquête. Het resultaat wordt besproken met de gemeente.
Bent u ook geïnteresseerd, maar nog niet ingeschreven? Via deze link kunt u zich inschrijven voor het Hof in Drechtje.

Team Knarrenhof
Bestuur Hof van Drechtje

September 2020 – Situatie in Hoogkarspel over de plannen tot de bouw van het Knarrenhof “Hof van Drechtje”.
Na de bijeenkomst van de trekkers groep met Sophieke Klaver – project regelaar van de stichting Knarrenhof – op 16 september j.l. is besproken hoe de stand van zaken op dit moment is. Er worden gesprekken gevoerd met de gemeente over de contouren van de locatie. Er zullen een aantal zaken moeten worden geregeld in bestemmingsplan procedures. Die procedures nemen altijd veel tijd in beslag. We zullen nog waarschijnlijk een jaar moeten wachten, voordat er een volgende stap kan worden gezet. Op het moment, dat er actie kan worden ondernomen nemen we contact op met de geïnteresseerden. Degene, die lid zijn geworden van het Knarrenhof – inschrijven kan via Knarrenhof.nl- zullen dan een uitnodiging voor een voorlichtingsavond ontvangen.

Bestuur van het “Hof van Drechtje”

April 2020
Geïnteresseerden voor het Hof van Drechtje in Hoogkarspel, er is weer een stap gezet in het tot stand komen van het project. B&W hebben een positief advies over de locatie afgegeven. Nu is er een raadsbesluit naar de gemeenteraad gestuurd. In het bijgevoegde artikel kunt u lezen wat de inhoud van dat besluit is (klik hier voor een beter leesbaar bericht). Wij zouden blij zijn, als de situatie al zou zijn, als in dit artikel beschreven. Het sein staat nog niet op groen, maar er is een grote stap gezet in de door gewenste richting.

Maart 2020
Het is raar, bijna surrealistisch om in deze tijd, waarin het coranavirus om zich heen grijpt een verslag te schrijven over de voortgang in Hoogkarspel. Hoewel voortgang? Anderhalf jaar geleden, in september 2018 kwam de trekkersgroep in een eerste vergadering bijeen. Voordat Het Knarrenhof werd ingeseind over ons bestaan waren de eerste contacten al gelegd met de woningbouw corporatie en de gemeente wethouders. Van het begin af aan werd er gebrainstormd over mogelijke locaties, die altijd weer afvielen – andere bestemmingsplannen, projectontwikkelaars, die de gemeente interessanter vonden en eigenaren van stukken grond, die erg schimmig deden over hun plannen. Tenslotte kwam de gemeente met een stuk grond wat aan de omvang om te bouwen voldeed. Alleen ! Het had geen bouwbestemming! De gemeenteraad moest zich er over uitspreken om een bouwvergunning voor die grond af te geven. Ondertussen hebben we een subsidie aanvraag ingediend, die is goed gekeurd door de provincie. Alle lichten staan nu op groen, maar we wachten al een tijd op de reactie van de gemeente en nu gooit het corana virus roet in het eten. Er zijn nu andere zaken die belangrijker zijn om te regelen. Onze voortgang gestopt door een virus; dat had niemand kunnen denken. Het wachten is op de gemeente, dus gemeente ik hoop dat jullie dit spoedig op de rol kunnen plaatsen, zodat de gemeenteraad zich erover kan uitspreken. Dan weten we hoe het ervoor staat en kan ik jullie in een volgend schrijven duidelijker tekst en uitleg geven over de situatie in Hoogkarspel.

Klik hier voor het artikel in het Noordhollands Dagblad.

Namens de secretaris van Hof van Drechtje, Wim de Boone

November 2019
In september 2018 is in Hoogkarspel een trekkersgroep opgestart. Deze groep van zes mensen zoekt naar een goede locatie om een Knarrenhof te realiseren. Deze woonvorm zal bestaan uit levensloopbestendige woningen met een mix van koop, sociale- en vrije sector huur.
De meest ideale locatie moet dicht bij station en winkelcentrum liggen. Zo’n plek te vinden is niet eenvoudig. Als er al iets beschikbaar is, zijn er planologische bezwaren of projectontwikkelaars die het plan in de weg zitten. Maar de trekkersgroep gaf niet op. En nu begint het er naar uit ziet dat er toch een kans ligt. Er zullen nog heel wat hobbels moeten worden genomen, maar de gemeentepolitiek steunt ons en ook de Woningstichting en de Stichting Knarrenhof zijn positief.

Na onze eerste oproep meldden zich meer dan 100 belangstellenden. Voor hen, maar ook voor iedereen die meer wil weten over het concept Knarrenhof, komt er een informatieavond.
Op deze avond zal Sophieke Klaver van de Stichting Knarrenhof alles vertellen over het realiseren van- en wonen in een Knarrenhof.
Dick Visser van Woningstichting Het Grootslag kan vragen beantwoorden over de huurmogelijkheden. Zowel sociaal als vrije sector.
Dirk te Grotenhuis en Yvonne Roos vertegenwoordigen het college en Marja Raven zal aanwezig zijn als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Datum : dinsdag 12 november 2019
Plaats : Gemeentehuis Drechterland (raadszaal)
Tijd : 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur.)

Mei 2019
In september 2018 is in Hoogkarspel door 6 mensen een trekkersgroep (zie foto) opgestart. Wij zijn op zoek naar een goede locatie, om een Knarrenhof te realiseren. Dit hof zal bestaan uit gelijkvloerse appartementen en woningen met een mix van koop, sociale- en vrije sector huur en niet te ver van het station en het winkelcentrum.

Zo’n locatie is in Hoogkarspel lastig te vinden en als er al iets is dan zijn er of claims, juridische bezwaren, of projectontwikkelaars, die de realisatie van ons plan tot nu toe in de weg staan. Maar we blijven zoeken en voelen ons gesteund door de woningstichting, die ook enthousiast meedenkt, ook de gemeente staat positief tegenover ons plan.

Via een bericht in de krant over ons project hebben we ongeveer 120 reacties gehad; dat maakt duidelijk, dat er in Hoogkarspel grote behoefte is aan deze woonvorm.

Afbeelding: Trekkersgroep (van links naar rechts) Greet Hekelaar, Trees Seijs, Piet Ooteman, Wim de Boone en Dilly Koetsier Resultaat enquete maart 2021