×
search

Deventer

April 2022
Opnieuw is een bouwlocatie onze neus voorbij gegaan. Wittenstein is aan een andere partij toegewezen.
De volgende locatie waar wij onze pijlen op richten wordt Steenbrugge. De verwachting is dat deze locatie binnenkort in beeld komt.
Hopelijk weet u de moed er nog even in te houden.

December 2021
De in het vorige bericht genoemde informatieavond heeft inmiddels als gevolg van de oplopende coronabesmettingen digitaal via zoom plaatsgevonden. Naast Peter Prak is ook wethouder van Wonen, dhr. Rob de Geest ruimschoots aan het woord geweest.
Opnieuw werd bevestigd dat Knarrenhof als CPO-project erkend wordt. De wethouder noemde een vijftal bouwlocaties die in beeld zijn voor CPO-projecten. Het zijn de locaties Tuinen van Zandweerd,  Wittestein (de v/m Zonnebloemschool), Steenbrugge, Hagenvoorde (in Schalkhaar) en het Sluiskwartier.
De locatie de Tuinen van Zandweerd is al eerder in beeld geweest en biedt voor een Knarrenhof project te weinig ruimte om er een Hof te realiseren. Voor de locatie Wittestein is wel belangstelling getoond maar ook deze locatie is beperkt in omvang. De haalbaarheid voor een Knarrenhofproject wordt op dit moment onderzocht.  Steenbrugge en Hagenvoorde zouden prima mogelijkheden zijn voor ons project. Steenbrugge komt in het voorjaar van 2022 in ontwikkeling, Hagenvoorde zal nog wel wat langer gaan duren. Ook het Sluiskwartier is een locatie die voor een Knarrenhofproject waarschijnlijk niet haalbaar is, een te dure locatie.
Hoewel we optimistisch blijven kan niet ontkend worden dat het al 4,5 jaar uitzien naar een geschikte bouwlocatie voor velen ouderen niet meevalt.

November 2021
Op 23 nov. a.s. zal ‘s avonds in Deventer een informatieavond worden gehouden waarbij o.a. de stand van zaken over de te verwachten bouwlocaties wordt toegelicht. Ook de wethouder van wonen zal die avond aanwezig zijn om ons te informeren.
Alle ingeschrevenen voor Deventer hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Let op; deze avond is alleen voor ingeschrevenen voor gemeente Deventer! Wilt u er ook bij zijn? Schrijf uzelf dan tijdig in als belangstellende voor Knarrenhof Deventer via DEZE link. Als u zichzelf heeft ingeschreven dan ontvangt u uiterlijk 22 november een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Juli 2021
Aanhoudend en doorzetten na ruim 4 jaar zoeken naar een geschikte bouwlocatie waarin twee keer een ambtelijk overleg, hebben we nu toch het idee dat we dichter dan ooit bij een doel zijn gekomen.
We hebben goede contacten met de Gemeente en de wethouder wil Knarrenhof graag de gelegenheid geven één of meerdere projecten in Deventer te realiseren.
Waren we in April al positief, dat zijn we nu nog steeds! Als het goed is komen dit jaar meerdere geschikte bouwlocaties op de markt.
Hopelijk gaat  het financieel lukken om in de overspannen bouwmarkt waarin we beland zijn één of meerdere projecten  van de grond te krijgen waarin zowel sociale huurwoningen, huurwoningen vrije sector als koopwoningen zijn opgenomen.
De belangstelling voor het wonen in een Knarrenhof Project in Deventer groeit nog steeds. Inmiddels zijn er meer dan 500 mensen ingeschreven.

April 2021
In Deventer begint schot te komen, maar dat mag ook wel. We zijn hier al lang bezig maar er is ook een enorme animo in deze mooie stad. In totaal zijn hier bijna 300 huishoudens dus ca 480 personen ingeschreven bij Knarrenhof. Er zijn nu weer meerdere locaties waar we een kans maken of zelfs menen recht te hebben op een positie. Zodra er concreet nieuws is over een passende locatie voor een Knarrenhof-concept in Deventer dan delen we dat met u via deze webpagina.

December 2020
Na het laatste bericht lijkt het nu toch de goede kant op te gaan in Deventer. Wethouders zijn opnieuw benaderd en met alle gemeenteraadsfracties is één of meerdere keren contact geweest. De meeste fracties waren enthousiast over het Knarrenhofconcept als antwoord op het sluiten van de bejaardencomplexen en zien het belang van dit soort nieuwe woonvormen voor senioren zeker in. Woonvorm waar mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven omdat en een zekere mate van geborgenheid wordt ervaren.
Raadsfracties zijn ervan doordrongen dat er grote achterstand is ontstaan bij de bouw van dit soort complexen en de groep ouderen die reikhalzend uitzien naar een levensloop bestendige woning alsmaar groeit.
Het lijkt erop dat het komend jaar ook verschillende bouwlocatie beschikbaar komen. We gaan er dan ook vanuit dat Knarrenhof na 4 jaar zoeken in Deventer daar zeker één of meerdere locaties krijgt toebedeeld.
We zijn bij de Gemeente inmiddels goed in beeld gekomen en hopen dat dit binnen niet al te lange tijd zijn vruchten zal gaan afwerpen.

Oktober 2020
Er zit geen schot in, het wil maar niet lukken om in Deventer een bouwlocatie te vinden. Sinds de vorige update zijn we weer 4 maanden verder! Van het gemeentebestuur hebben we niets meer gehoord.
Vorige maand is de initiatiefgroep weer bij elkaar geweest en hebben we overlegd hoe we verder moeten. We hebben het plan opgevat om de raadsfracties te benaderen, wellicht kunnen we op deze manier meer aandacht van de gemeente verwachten. Je zou toch denken dat de gemeente blij moet zijn met een particulier initiatief dat er o.a. op gericht is om toekomstige (mantel)zorgkosten uit te sparen!

Juni 2020
Het gesprek met de gemeente (wethouder van wonen en een beleidsambtenaar) waar we in de vorige update melding van maakten heeft plaatsgevonden. Enkele dagen daarvoor verscheen  een persbericht in de Stentor waarin vermeld werd dat de gemeente met de Stichting IJssellandschap een grondruil  is overeengekomen waardoor de gemeente in het bezit is gekomen van een stuk bouwgrond ten noorden van Schalkhaar, een locatie waar Knarrenhof een jaar lang over in onderhandeling is geweest met IJssellandschap. Opnieuw visten we weer achter het net.

De wethouder gaf aan de teleurstelling te kunnen begrijpen maar dat de grondruil  hoeft niet te betekenen dat Knarrenhof op deze locatie geen seniorenproject zal kunnen realiseren. Bij de planvorming voor dit gebied zal zeker ook rekening worden gehouden met de wensen/noden van de senioren. Er zijn voor Deventer nu 451 belangstellenden ingeschreven, daarmee heeft Deventer een van de grootste groepen.

De wethouder gaf aan sympathie te hebben voor de plannen van Knarrenhof en  is ervan doordrongen dat de behoefte aan bouwlocaties voor seniorenprojecten groot is. Beschikbaar komende bouwlocaties zullen worden gemeld. Hierna zal de organisatie zelf beoordelen of een locatie voldoet aan de wensen waarna bekeken zal worden of tot overeenstemming kan worden gekomen. De initiatiefgroep komt begin september opnieuw bij elkaar. Ondertussen zullen alle leden van de groep goed in de gaten houden waar een mogelijke bouwlocatie beschikbaar komt. Hiervoor worden trouwens alle belangstellenden eveneens uitgenodigd. Denkt u een locatie te weten, meldt dit dan s.v.p. aan de initiatiefgroep via email adres hofindeventer@gmail.com en/of aan de landelijke organisatie locaties@knarrenhof.nl .

Mei 2020
De oproep voor aanvulling van de initiatiefgroep heeft behoorlijk wat reacties opgeleverd. De groep bestaan nu uit 16 personen. Als dit niet binnen afzienbare tijd tot het vinden van een geschikte bouwlocatie leidt, wat kunnen we dan nog?

Helaas heeft het coronavirus ertoe geleid dat de nieuwe groep elkaar nog niet heeft kunnen ontmoeten. Wel is er email overleg geweest. Ondertussen houdt iedereen nauwlettend in de gaten of er ergens een geschikte bouwlocatie beschikbaar komt. Via een emailbericht aan B en W en aan de Raadsleden heeft de groep opnieuw een beroep gedaan om medewerking en eraan herinnert dat we al drie jaren in Deventer aan het zoeken en overleggen zijn zonder enig resultaat. Ook staat er binnen enkele weken een overleg gepland voor Peter Prak en de wethouder dhr. Rob de Geest waar ook één of meerdere mensen van de initiatiefgroep bij aanwezig zullen zijn.

Ondertussen doen we een beroep op u allen, mocht u een mooie beschikbare locatie weten voor ons gezamenlijke Deventer Knarrenhofproject, laat het ons weten en stuur deze naar locaties@knarrenhof.nl .

Januari 2020
Hoog tijd voor een update! Allereerst de stand van zaken betreffende de onderhandelingen over de bouwlocatie waarover we u eerder berichtten. Opnieuw blijken problemen te zijn ontstaan bij het overleg met de gemeente en moeten we er rekening mee houden dat er de komende anderhalve maand niet veel zal gebeuren!

Als initiatiefgroep voor het Deventer Knarrenhofproject zijn we inmiddels 3 jaar verder en het resultaat is dat er nog steeds geen geschikte bouwlocatie is verkregen. Het wordt hoog tijd voor een andere aanpak! We zullen meer zelf in actie moeten komen om het gemeentebestuur te overtuigen van het nut en de noodzaak van ons project. Steeds frequenter verschijnen in de media berichten over de grote behoefte aan woonprojecten voor senioren waar bewoners bereid zijn om een stukje aandacht en waar nodig zorg aan elkaar te geven om daarmee zelfstandig wonen zolang mogelijk te bevorderen zonder een beroep te hoeven doen op de samenleving, maar ook om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen.

Doordat het allemaal zo traag verloopt zijn er verschillende mensen van de initiatiefgroep afgehaakt en is er behoefte aan aanvulling. Bent u bereid uw schouders onder ons gezamenlijke project te zetten meldt u dan via info@knarrenhof.nl en dan wordt u in contact gebracht met de lokale trekkers. We zullen het nodige organiseren om te zien welke stappen we kunnen nemen om het project nieuw leven in te blazen.

Groeten,

De initiatiefgroep

November 2019
Voordat u denkt dat er niets meer gebeurt in Deventer, even een berichtje om bij te praten. Zoals eerder vermeld kost het verwerven van een bouwlocatie meer tijd dan je wenst. Maar er verschijnt een lichtpuntje aan de horizon. De onderhandelingen maken goede vorderingen, al zijn we er nog niet.

Voor het geval u contacten hebt met plaatselijke politici, het blijft zaak ons project onder hun aandacht te brengen zodat zij doordrongen zijn van het sociale belang van het Deventer Knarrenhof project, een huisvestingsproject voor senioren die zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en elkaar behulpzaam willen zijn.

Graag uw medewerking hierbij!

Mei 2019
Ook al valt er op dit moment niets concreets te melden, we willen u toch doorgeven dat de onderhandelingen met de grondeigenaar waarover we u eerder berichtten positief lijken te verlopen. Ondertussen wordt er ook met de gemeente Deventer overlegd. Zodra er meer te melden valt hoort u van ons.

Maart 2019
Even een berichtje over de ontwikkelingen van de laatste twee maanden. Er valt enige vordering te melden in het overleg met een grondeigenaar van één van de locaties die op dit moment in beeld zijn. Beide partijen buigen zich over de voorwaarden waarover ze het nog eens moeten worden. Hopelijk zal dit leiden tot een positief resultaat. Daarna zal de Gemeente zich er nog over moeten uitspreken. De laatste maanden zijn er zowel door de landelijke organisatie als door de initiatiefgroep contacten met het gemeentebestuur geweest om de urgentie van een Deventer Knarrenhof opnieuw onder de aandacht te brengen. De gemeente zegt toe haar best te doen en mee te denken bij het vinden van een geschikte locatie en waar mogelijk hun medewerking te verlenen. U bent door de Landelijke organisatie benaderd om mee te werken aan een enquête. Van de 235 verstuurde enquêteformulieren zijn er 121 st. terugontvangen. Jammer dat het er niet wat meer waren maar een respons van ruim 50 % mag als representatief worden aangemerkt. Hartelijk dank voor uw medewerking. Het resultaat van de enquête geeft meer duidelijkheid in de wensen voor het Deventer project. Er is ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het maken van opmerkingen en het doen van suggesties. Hieraan zal nadrukkelijk aandacht aan worden geschonken en waar mogelijk bij de planvorming worden meegenomen om een zo aantrekkelijk mogelijk wooncomplex te realiseren Het strekt te ver om de uitslag van de enquête in dit bericht te vermelden. Zodra er een locatie beschikbaar komt zullen alle geïnteresseerden per email worden uitgenodigd en zal ook de uitslag worden besproken.

We houden u weer op de hoogte. De initiatiefgroep

Januari 2019
Beste belangstellenden voor het Deventer Knarrenhofproject, De initiatiefgroep wenst u allen een voorspoedig en gezond Nieuwjaar. Hopelijk gaat het dit jaar lukken een geschikte locatie te verkrijgen en kunnen we verder met de realisering van onze woonwensen. Hoewel het overleg en onderhandelen met zowel de gemeente als met grondeigenaren bezig is valt er op dit moment helaas nog geen zekerheid over een locatie te melden. Mocht u een geschikte locatie weten waarvan u denkt dat deze bij ons nog niet bekend is, laat het ons dan s.v.p. weten. U kunt daarmee bij de Landelijke organisatie  als bij de initiatiefgroep terecht. Het mailadres van de landelijk organisatie is locaties@knarrenhof.nl en het emailadres van de initiatiefgroep is hofindeventer@gmail.com. Let op! Via dit mailadres kunt u zich niet inschrijven, wilt u zich inschrijven? Klik dan hier.

November 2018
“Er zijn weer enkele maanden verstreken en helaas valt er weinig nieuws te melden, er zit nog nauwelijks beweging in de zaak. Maar er wordt nog steeds gewerkt aan het verwerven van een geschikte locatie. Zoals beloofd laten we van ons horen zodra daar aanleiding toe is. -De initiatiefgroep”

Augustus 2018
Opnieuw is de initiatiefgroep bij elkaar geweest om de stand van zaken te bespreken. Al lijkt het erop dat er aan de realisatie van een Deventer Knarrenhof niets gebeurt, de waarheid is anders. Samen met de landelijke organisatie wordt overlegd met grondeigenaren en gemeente over het verwerven van één of meerdere bouwlocaties. Dat valt niet mee, bouwlocaties zijn schaars! Zo’n locatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen ten aanzien van de ligging ect. en dan moet het ook nog financieel haalbaar zijn, immers, sociale aspecten spelen bij een Knarrenhofproject een niet onbelangrijke rol.

Er zijn nu vier geschikte locaties in beeld waar verder op gefocust wordt. Je zou sneller willen maar helaas, in deze fase ben je sterk afhankelijk van andere partijen. De initiatiefgroep houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten Zodra voor een locatie groen ligt komt zullen alle belangstellenden worden uitgenodigd voor overleg. Ondertussen wordt door de initiatiefgroep nagedacht over allerlei aspecten die verder bij de realisering van een project aan de orde zullen komen. We realiseren ons dat er nogal wat tijd is verlopen tussen de laatste update en deze, we hopen u weer wat frequenter op de hoogte te houden op deze site.

Mei 2018
Er wordt op dit moment druk overlegd met de gemeente en verschillende marktpartijen over een geschikte en haalbare locatie. We begrijpen dat u erg nieuwsgierig bent naar de voortgang en  zouden u graag hierover meer willen informeren maar dat is nu niet verstandig omdat dit een negatieve uitwerking zal kunnen hebben op de onderhandelingen met partijen.

Enkele leden van onze groep zijn op 5 april jl. op uitnodiging in Zwolle geweest ter gelegenheid van het op die dag officieel geopende eerste gerealiseerde Knarrenhof project van Nederland, een project van 48 woningen, verdeeld over twee hofjes met een gezamenlijk Hofhuys. Hoewel de tuin nog moet worden aangelegd ziet het complex er nu al prachtig uit. De fraaie variatie in de gevels zorgt voor een warme uitstraling. Verschillende bewoners hadden hun huis opengesteld voor bezichtiging en zijn zeer enthousiast over het bereikte resultaat.

Niet onbelangrijk is te vermelden dat bij de officiële opening van het project die ochtend  o.a. de wethouder van wonen van Deventer, dhr. Jan Jaap Kolkman heeft gesproken over het belang van dergelijke woonprojecten om de zorg voor ouderen  in de toekomst beheersbaar te houden. Het kan niet anders dan dat we mogen rekenen op de volle medewerking van het gemeentebestuur van Deventer bij de realisering van ons project.

Inmiddels is de belangstelling voor een Deventer Knarrenhof toegenomen tot 185 huishoudens, zo’n 300 mensen. De initiatiefgroep en de landelijke organisatie blijven zich inzetten om beweging in het proces te houden.  Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn zullen we u op de hoogte stellen.

Ouder nieuws
Gisteren heeft de initiatiefgroep tezamen met Gert Santema, vertegenwoordiger van de landelijke organisatie, de stand van zaken doorgenomen. Hoewel er vorderingen worden gemaakt zijn er nog geen concrete resultaten te melden, sommige zaken hebben nu eenmaal tijd nodig. 
Op 13 december 2017 hadden we een volle zaal in Deventer! De zaal in het Stadhuis heeft 100 stoelen en die waren allemaal bezet. Zie de foto hieronder. Wethouder Kolkman is deze avond begonnen. Hij is zeer positief en enthousiast over ons concept. Tijdens deze avond is er toegelicht wat het concept inhoudt en wat allemaal mogelijk is. De initiatiefgroep gaat nu, samen met ons, alle mogelijke locaties bekijken. Het initiatief voor Knarrenhof in Deventer is veel in het nieuws geweest. Zie via de volgende link een artikel in de Deventer Post: https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/277035/ouderwets-burenfatsoen-in-de-knarrenhof-

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘inschrijven’