×
search

Alphen aan den Rijn

April 2021Voortgang realisatie van een Knarrenhof-concept
Vrijdag 9 april was er een video-overleg met de Kartrekkers van Alphen stad, Benthuizen en Boskoop, georganiseerd door twee procesregelaars Sophieke Klaver en Nel Sangers van Stichting Knarrenhof.
In dit overleg hebben wij teruggekeken naar het verslag van het overleg d.d. 11 maart 2021 met de Wethouders Gerard van As en Han de Jager en hun ambtenaren. De afspraak is dat wij als Kartrekkers komen met mogelijke locaties en de Gemeente deze locaties zal beoordelen op haalbaarheid.
Wethouder van As zegt toe te inventariseren welke locaties in de kern Alphen, nabij voorzieningen, en Boskoop geschikt zijn voor hofjeswonen/senioren huisvesting.
Wethouder de Jager bied aan om positief mee te denken met de Knarrenhof-formule naar aanleiding van zijn deelname aan de commissie Bos.
De expertise van Nel kunnen wij zeer goed gebruiken omdat zij betrokken is bij het hele proces van planvorming tot realisatie van het Knarrenhofproject in Gouda waar de bouw al is gestart.
De kartrekkers van Alphen Stad en Benthuizen benoemen voor hen een paar mogelijke locaties die Sophieke en Nel zullen meenemen in hun verder overleg met de ambtenaren bij de gemeente.
Nel is in Boskoop in overleg met grondeigenaren van locaties die in aanmerking zouden kunnen komen voor het realiseren van een Knarrenhof.
Wij als Kartrekkers van Hofwonen Boskoop kijken hoopvol uit naar deze ontwikkelingen alleen kunnen wij er in dit stadium hier niet meer informatie over geven.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft uiteindelijk het laatste woord of onze plannen worden goedgekeurd c.q. passen in het bestemmingsplan
Waarom wij in dit stadium geen locaties noemen heeft te maken met dat het verwachtingen kan oproepen die uiteindelijk om allerlei redenen niet te realiseren zijn.
Daarnaast vestig je de aandacht op locaties waardoor het prijsopdrijvend kan werken wat niet ten goede komt aan een betaalbare prijs voor de grond.
Uiteindelijk is dit voor jullie als belangstellende misschien niet zoveel  nieuws maar achter de schermen wordt doorgewerkt om onze droom te realiseren.

Wordt vervolgd!
Kees Slingerland en Pieter Verkade (Alphen stad)
Leo Hunink en Ton de Ruijter (Boskoop)
Joke en Bernard de Vries (Benthuizen)

December 2020
In 2020 hebben Kees Slingerland en Pieter Verkade van OSO Wonen (“Overleg Samenwerkende  Ouderenorganisatie”) hard getrokken om potentiële locaties te vinden in de stad Alphen voor een Knarrenhof-project met meerdere bouwlagen. Veel locaties zijn al vergeven of moeten door ontwikkelaars ontwikkeld worden. Een CPO project zoals Knarrenhof komt dan niet in aanmerking, terwijl Knarrenhof in bv Zutphen laat zien dat een meer grootstedelijk hof zeker ook haalbaar is als Knarrenhof. De bijeenkomst om de belangstelling te peilen voor Knarrenhof is door Covid niet doorgegaan.
De kartrekkersgroep in Boskoop en Alphen hebben eind 2020  de handen ineen geslagen om gezamenlijk op te trekken om Knarrenhoven haalbaar te maken. Ton de Ruijter is na dit overleg lid geworden van het OSO-wonen. Door deze samenwerking kunnen zij meer druk uitoefenen op de gemeente Alphen aan den Rijn zodat meer kansen komen Knarrenhof in meerdere dorpen binnen de gemeente te realiseren. Door samen te werken wordt expertise opgebouwd, waarvan andere initiatiefgroepen gebruik van kunnen maken.
De Boskoopse kartrekkersgroep heeft begin december een brief gestuurd aan Burgemeester en Wethouders met het verzoek met ons mee te denken en ondersteuning te geven voor de oprichting en realisatie van Knarrenhof Boskoop. Daarna is met waardering op dit initiatief gereageerd door het college, met de mededeling dat zij in het Huisvestingsplan Senioren ook “hofjeswonen” zullen stimuleren en opnemen als vorm voor vernieuwende woonconcepten.
Deze mededeling van het college heeft dus niets concreets opgeleverd, dus nog veel werk te verzetten!
In december is ook een online-overleg geweest met ambtenaren van de gemeente waarin de Boskoopse kartrekkers hun ideeën over mogelijke locaties in Boskoop hebben toegelicht en besproken. Dit overleg heeft veel inzicht gegeven in de contouren waarbinnen de gemeente moet opereren en waar er kansen mogelijk liggen om bestaande dogma’s te doorbreken. Ook hier veel werk aan de winkel om het college, de gemeenteraad en Greenport Regio Boskoop tot andere inzichten te brengen. Begin 2021 wordt verwacht bericht te krijgen over de kans op een Knarrenhof in Boskoop op gemeentegrond.Ouder nieuws

November 2019
In november 2019 was de raad enthousiast over mogelijkheden voor Knarrenhof in de gemeente Alphen aan de Rijn. Het geeft hoop. De gemeente heeft helaas capaciteit tekort om de randvoorwaarden voor de potentiële locatie in Boskoop vast te leggen.
Lees hier een artikel uit Alphens.nl

Voorjaar 2019
Begin 2019 zijn de Boskoopse kartrekkers gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid van deze woonvorm in Boskoop. Samen met de Procesregelaar van Knarrenhof, Sophieke Klaver, is onderzocht welke mogelijkheden er zijn in Boskoop voor een Knarrenhof. Gesprekken zijn geweest met Woonforte, de gemeente en een potentiële locatie in Boskoop kwam naar boven. Voor deze locatie moest de gemeente eerst vastleggen of het haalbaar was en onder welke voorwaarden een Knarrenhof mogelijk was.
Hofwonen Boskoop: Leuk veilig en zelfstandig wonen
Ton de Ruijter en Leo Hunink omarmen het Knarrenhof concept: een uniek concept van veilig en levensloopbestendig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen””. Zij starten met Hofwonen Boskoop. Een woonvorm voor mensen die het leuk vinden elkaar te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het is wel een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis, kunde en gezelschap profiteert. Hofwonen Boskoop is een “Meergeneratiehof” en bedoeld voor mensen van 19 tot 109 jaar. Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & senioren onder elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Hier helpt men aardige buren waar nodig. Niet met zorg, maar met aandacht.
Levensloopbestendig wonen in Hofwonen Boskoop betekent de mogelijkheid gelijkvloers te slapen en te douchen, een verpleegbare badkamer, een sociaal netwerk en bereikbare voorzieningen.
Als eerste stap hebben wij enkele overlegmomenten gehad met woningbouwvereniging Woonforte. Het is nl. de bedoeling volgens de filosofie van Knarrenhof, die wij geheel omarmen, woonmogelijkheden te creëren in de vorm van een hofje voor zowel koopwoningen, vrije sectorhuur- en sociale huurwoningen.