×
search

Alkmaar

April 2021
Helaas, in Alkmaar begon voor ons de Victorie niet. Met letterlijk honderden geinteresseerden en een taxatie-rapport die aan onze kant stond dachten we dat we de locatie konden kopen. Niets was minder waar ook al boden we ver boven de taxatie-waarde die de beeidigd taxateur als maximum voor onze type woningen aangaf. Helaas besloot de gemeente anders en wilde een grondprijs die past bij commerciële woningen zonder gemeenschappelijke ruimtes en met allerlei bouwkosten verhogende ingrepen die nodig zijn om ze echt levensloopbestendig te maken. En dat met meer dan 300 huishoudens dus bijna 500 ingeschrevenen. Een diepe zucht, maar dan maar weer zoeken naar een andere plek en hopen op een andere gemeentelijke wind.

Augustus 2020
Eindelijk is er duidelijkheid over de locatie Elgerweg. Twee jaar lang is overleg met de gemeente Alkmaar geweest over de locatie Elgerweg. Wij hebben geprobeerd de gemeente te overtuigen van het feit dat wij passen binnen hun uitgangspunten in het coalitieakkoord “Wij zorgen er samen met de Alkmaarders voor dat onze inwoners er veilig en betaalbaar kunnen wonen”. Betaalbaar wonen betekent, ons inziens, dat er passende grondprijzen bij horen. Wij hebben gezocht naar een voor het college acceptabel compromis, maar we hebben dit ondanks alle mogelijke inspanningen niet kunnen bereiken.

De enquêteresultaten hebben wij per mail naar alle belangstellenden voor Alkmaar gestuurd. Mocht u deze mail niet hebben ontvangen, maar u staat wel ingeschreven stuur dan een e-mail naar info@knarrenhof.nl. Wij gaan dan na waarom u geen e-mail ontvangen heeft en zorgen er alsnog voor dat u de uitslag van de enquête ontvangt. Voor nu danken wij u allemaal voor uw steun en het meedenken, maar soms wordt helaas onvoldoende ruimte gegeven om betaalbaar levensloopbestendig wonen mogelijk te maken.

De bestuursleden van Woonhofvereniging leggen hun functie neer. Ze hebben jarenlang gevochten voor deze locatie, maar hebben inmiddels andere keuzes gemaakt en zullen niet meer in een Alkmaars woonhof gaan wonen. Wij hebben daar alle begrip voor en danken hen voor hun inzet. Wij zoeken dus een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester. Heb je belangstelling voor een van deze functies, meld je dan zo spoedig mogelijk aan via info@knarrenhof.nl. Het huidige bestuur draagt haar taken dan over zodat een nieuwe zoektocht naar een geschikte locatie voor een Hof van Alkmaar zo spoedig mogelijk kan worden opgestart.

Het Knarrenhofteam

Maart 2020
De afgelopen paar maanden was er is veel onduidelijkheid en verwarring rondom de mogelijke grondaankoop. Opnieuw is er vertraging. Hieronder vatten we de gebeurtenissen en de stand van zaken samen.

De gemeente heeft begin december 2019 de taxatie van de grond voorgelegd aan stichting Knarrenhof, met het ultimatum om vóór 1 januari 2020 positief te reageren. Bij uitblijven van een akkoord zou de grond op de vrije markt worden aangeboden. Stichting Knarrenhof heeft vervolgens uitstel bedongen tot 1 maart 2020.

Op 18 februari zou een definitief gesprek plaatsvinden tussen de gemeente en Stichting Knarrenhof. Daarna zou op 27 februari een eerste voorlichtingsbijeenkomst zijn met de geïnteresseerden voor een hof-woning in Alkmaar.
Het gesprek op de 18de werd op het laatste moment door de gemeente afgezegd omdat er bij de taxateur onduidelijkheid was ontstaan over de interpretatie van de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Daarom is de voorlichtingsbijeenkomst ook gecanceld.

Alles schuift dus weer vooruit. Op dit moment is het niet bekend wanneer het gesprek met de gemeente alsnog kan plaatsvinden. De gemeente bekijkt in overleg met de taxateur wat de consequenties zijn van de (gewijzigde) stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Dat de gemeente niet altijd open kaart speelt, maakt het extra complex. Deze houding vereist dat er nauw contact is, alert wordt gereageerd op onvolkomenheden en dat de gemeente steeds direct op haar verantwoordelijkheden wordt aangesproken. Dit lukt niet altijd. Stichting Knarrenhof heeft slechts beperkte (professionele) capaciteit die over alle lopende projecten moet worden verdeeld.

Woonhofvereniging Alkmaar heeft regelmatig contact met de procesbegeleider van Stichting Knarrenhof om haar met raad en daad bij te staan. De realiteit is echter dat de molens aan zowel de kant van de gemeente als aan de kant van de stichting traag werken. Ook van jou als belangstellende vragen wij daarom vooral om geduld.

Subsidie
Een lichtpuntje is dat de door Woonhof-vereniging Alkmaar bij de Provincie Noord-Holland aangevraagde subsidie is toegekend. Dit financiële steuntje in de rug helpt om na het verwerven van de grond snel van start te kunnen gaan met voorbereiding van de planfase.

Woonhof-vereniging Alkmaar
woonhofverenigingalkmaar@gmail.com

Oktober 2019
Het blijft een kwestie van een lange adem, maar het verwerven van grond voor de realisatie van ons eerste woonhofje in Alkmaar komt steeds dichterbij. We zitten nu echt in de laatste fase.

Er is een locatie en de gemeente gunt de beschikbare grond aan ons burgerinitiatief. Zij is bereid tot een één op één grondtransactie met Stichting Knarrenhof. Dat is natuurlijk een geweldig resultaat. Echter, ondanks de vergrijzing en de toenemende behoefte aan betaalbare seniorenhuisvesting, kiest de gemeente Alkmaar toch voor een marktconforme opbrengst van de grond. De voorwaarde is dat wordt voldaan aan de taxatieprijs, bepaald door een onafhankelijke taxateur. Deze taxatie is eind oktober uitgevoerd en ligt nu ter inzage bij de stichting. Bij de taxatie is uitgegaan van reguliere woningbouw (eengezinswoningen), zo blijkt. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de specifieke stedenbouwkundige voorwaarden van de gemeente en de aard van de bebouwing. Over de grondprijs wordt daarom nog onderhandeld. Kortom, erg spannend. Vanaf nu zullen wij daarom maandelijks via deze webpagina verslag doen van de voortgang.

Woonhof-vereniging Alkmaar opgericht
Verschillende ontwikkelingen maakten de noodzaak om een lokale vereniging op te richten steeds dringender. Daarom hebben wij als Alkmaarse Burgerinitiatiefgroep een vereniging opgericht: Woonhof-vereniging Alkmaar. Dit geeft ons meer erkenning en invloed. Bijvoorbeeld bij de gemeente, de woningcorporaties, de pers en Stichting Knarrenhof. Ook kunnen we zo de landelijke stichting, die het met een beperkt aantal vrijwilligers moet doen, beter ondersteunen. Daarbij kun je denken aan het helpen organiseren van activiteiten om de aspirant-bewoners optimaal te betrekken bij de planontwikkeling van “hun” nieuwe woonhof.
Onze vereniging, die het Knarrenhof-concept onderschrijft en aangesloten is bij de landelijke Coöperatie Onz’Hof, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Subsidieaanvraag ingediend
De oprichting van Woonhof-vereniging Alkmaar maakte het ook mogelijk om subsidie aan te vragen. Bij de Provincie Noord-Holland hebben wij eind oktober dan ook een aanvraag ingediend voor de zogenoemde initiatieffase van ons collectieve zelfbouwproject in Alkmaar. Deze subsidie maakt het mogelijk om direct na verwerving van de grond te starten met een vakkundig haalbaarheidsonderzoek, gevolgd door een gedegen plan van aanpak van het volledige traject. Onze aspirant-bewoners krijgen hiermee het benodigde inzicht om een weloverwogen woningkeus te maken en een reserveringsovereenkomst aan te gaan.

Namens Woonhof-vereniging Alkmaar,

Paul Lichtenbelt (voorzitter)

Mei 2019
In het najaar van 2017 startte in Alkmaar een enthousiaste trekkersgroep. Met onze werkgroepen “Locaties” en “Communicatie” en ondersteuning van de landelijke stichting, begon het zoeken naar locaties, contacten leggen en informatie verzamelen. Gesprekken werden gevoerd met wethouders, ambtenaren en bestuurders van woningcorporaties. Een voorlopig bestuur werd gekozen en tijdens onze eerste informatieavond in februari 2018 presenteerden wij ons als trekkersgroep. Sophieke Klaver, projectleider van de stichting gaf uitleg over Knarrenhof Nederland. Toen al waren er meerdere locaties met potentie in beeld. Een van de locaties in Alkmaar sprong eruit als veelbelovend en onderhandelingen over het verwerven van de grond waren begonnen. Er werden enquêtes voorgelegd aan geïnteresseerde leden in Alkmaar. Daarna bleef het een tijdlang stil, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurde. In Alkmaar werd een nieuw college gekozen met als gevolg dat veel werk overnieuw moest worden gedaan. Samen met Peter Prak en Sophieke van Knarrenhof Nederland moesten gesprekken worden gevoerd met de nieuwe wethouders en afspraken worden gemaakt met de ambtenaren. Dezelfde locatie is nog steeds in beeld en een akkoord over de aankoop van de grond komt steeds dichterbij. Om het proces te versnellen onderhouden we contact met de verantwoordelijke ambtenaren en politici. Zodra er handtekeningen zijn gezet, wordt de locatie bekend gemaakt en worden belangstellenden uitgenodigd om mee te denken en te praten over de verdere realisatie van dit eerste hof van Alkmaar.

Wat ons betreft blijft het hier niet bij. De ambitie van de trekkersgroep is om op meerdere locaties in Alkmaar hofjes te realiseren. We blijven de politiek dus stimuleren. De behoefte aan woongroep vormen voor senioren neemt namelijk versneld toe, zeker ook in Alkmaar. Afgelopen najaar hebben we potentiele locaties in Alkmaar laten toetsen door de landelijke stichting Knarrenhof. Er zijn 5 locaties die voldoen aan mogelijkheden en de voorwaarden.

Namens de Alkmaarse trekkersgroep,

Paul Lichtenbelt
Sjaak Maas
José Driessen

Februari 2019
Begin januari is overleg geweest met de gemeente over de vervolgstappen wat betreft de grond in Alkmaar noord. Er is nog huiswerk voor beide partijen ofwel nog geen groen licht dat een Knarrenhof in Alkmaar gaat lukken. Echter het licht staat op oranje. Zorgvuldigheid is van belang. Plannen maken kost nu eenmaal tijd. Zodra het licht op groen staat zal iedereen die ingeschreven staat bij stichting Knarrenhof een mail van ons ontvangen.

November 2018
Vlak voor de zomer hebben wij voor een locatie in Alkmaar-Noord een enquête naar de deelnemers Alkmaar verstuurd. Er is veel belangstelling voor de locatie, we hebben een beeld gekregen welke woonwensen er zijn en er is, namens jullie, een bod gedaan en een werkwijze voorgesteld bij de gemeente Alkmaar. Daarna kamen de verkiezingen, onderhandeltijd bij collegevorming, inlezen in de materie door de nieuwe wethouders, vakanties en tot slot de voorbereiding rondom de besluitvorming in het college B&W. Het proces ligt niet echt stil, maar ligt bij andere partijen. De gemeente heeft meer tijd nodig. De verwachting is dat voor het einde van het jaar helder wordt of en hoe we verder gaan. Niet iedereen heeft een enquête gekregen. Deelnemers die pas in de zomer en later zijn ingeschreven hebben de enquête niet gekregen en krijgen de enquête niet meer. Die fase is voor nu afgerond. Zodra er witte rook is uit de schoorsteen bij de gemeente zullen wij alle Alkmaarse deelnemers een mail sturen. Bovendien gaan wij ons best doen de website iets vaker te updaten. We doen dit met een grote groep enthousiaste vrijwilligers in Alkmaar en in het landelijke Knarrenhof-team. Het blijft mensenwerk en we gaan doooorrr!

Nog ouder nieuws
Enkele initiatiefnemers in Alkmaar hebben een voorlopig bestuur voor een op te richten vereniging gevormd. De leden willen een bron van nergie en enthousiasme zijn, en de spil om samen met de verschillende werkgroepen zaken te organiseren. De landelijke stichting ondersteunt hierbij.

Op 8 januari 2018 is er opnieuw overleg geweest met gemeente Alkmaar. Alle voorkeurslocaties van de ‘windroos-variant’ zijn uitvoerig doorgenomen. Op basis van de laatste inzichten zijn er twee locaties die voor de korte termijn en twee die voor een wat langere termijn mogelijkheden bieden. Omdat overleg met de eigenaren, waaronder gemeente Alkmaar, nog gaande is, kunnen ze niet worden genoemd.

Omdat we in Alkmaarse Knarrenhof-projecten een substantieel aandeel (sociale) huur willen realiseren, heeft het interim-bestuur ook overleg met de plaatselijke woningcorporaties. Het Alkmaarse CPO-initiatief (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en het Knarrenhof-woonconcept worden steeds enthousiast ontvangen en er is bereidheid om samen te werken.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina Inschrijven.