Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Amersfoort (vereniging)

Het Hof van Amersfoort: Update januari 2017

Nieuws

In Amersfoort is recent weer een sterke toename van het aantal geinteresseerden. Wellicht gonzen de kans voor het Sportfondsenbad rond. Binnenkort zullen we een mail uitdoen met de vraga welke avn dez emensen ons willen helpen in het bestuur van de vereniging Amersfoort. Want alleen met uw energie en inspanning kunnen we echt een deuk in een pakje boter slaan.

Voor inschrijving KLIK HIER

De gemeente Amersfoort heeft ons uitgenodigd om mee te doen met de CPO-aanbesteding op het Sportfondsenbad. Uiteraard doen wij mee! Amersfoort is een hele populaire woonstad, er hebben zich dan ook meer dan 130 mensen als geinteresseerde in een hofwoning in deze stad ingeschreven. Maar omdat de stad zo populair is, en wij niet alleen voor het top-segment willen bouwen, en omdat wij geen miljoenen aan investerend vermogen op afroep beschikbaar hebben blijkt het helaas erg lastig om aan locaties te komen. In totaal hebben we al 18 mogelijke locaties aangedragen bij de gemeente, maar we blijven zoeken! Ooit hadden we een locatie, maar de hoogopgeleide en welgestelde buren gaven 'fijntjes' aan dat het een Raad van State traject zou worden. 'Uw concept is prachtig, maar niet in onze achtertuin....' Teleurstellend! Wij werken uit principe alleen aan projecten met een positieve energie, en gaan onze leden niet belasten met jarenlange juridische procedures. Als de buurt ons niet wil dan houdt het op. Dat project hebben we dus weer teruggegeven.

Een aantal mensen van de 1e orde hebben dan ook na een paar jaar proberen de handdoek in de ring geworpen. We snappen dat, maar als professionals houden we wel vol! Ook hier zal ooit een kans komen voor CPO voor de smallere en gemiddelde beurs. Binnenkort zullen we vragen wie van onze geinteresseerden er nog voor gaat en zijn of haar schouders onder willen zetten. Wij kunnen als Stichting slechts faciliteren wat de mensen zelf aan energie mobiliseren. Tips voor locaties en opgeven zijn beide welkom!  info@knarrenhof.nl

 

Ouder Nieuws

Helaas hebben we de locatie Scheltemalaan moeten afstoten. Hier in de ons gebruikelijke transparantie het waarom. Er was wel degelijk interesse in dit hogere prijssegment, maar er waren toch 2 redenen om van doorgaan af te zien. Ten eerste bleek dat in het prijssegment vanaf € 398.000 (voor Amersfoort vrij normaal, voor Knarrenhof erg hoog) er onder de geintereseerden niet veel animo was om samen ruimtes te delen. En laat de mogelijkheid om wat samen te doen (nooit de verplichting!) nou net een basis-principe zijn van Knarrenhof.

Nog belangrijker was echter dat het gesprek met vertegenwoordigers van omwonenden in een nog hoger prijssegment bepaald moeizaam ging. Ook al wilden wij alle groen op de erfscheiding handhaven en verzwaren, vergroenen, verbeteren, ook al was ons plan maar 1 laag = kap en is het door gemeente Amersfoort ook als wenselijk beschouwd, ook al hebben we door een 'groen' bureau de staat van eht groen nauwkeurig in beeld gebracht en gesteld dat wij nooit dichter op de erfgrens zullen gaan bouwen als de omwonenden, een aantal van de omwonenden liet er geen greintje twijfel over bestaan. Zij vonden het concept 'volstrekt niet passend' , veel te massaal etc. Zij wilden of een groot stuk van dit terrein voor de eigen tuin (....), of een afstand van de nieuw te bouwen woningen ten opzichte van de erfgrens met hun eigendom die vele malen groter was dan hun eigen achtertuin diep is. ''En anders wordt het een lange procedure en gaan we naar de Raad van State'' werd ons vriendelijk toegelacht.

Omdat wij een gewone-mensen collectief zijn die drijven op positieve energie hebben we daar geen zin in. Ouderwets burgerfatsoen en 'noaberschap' vinden wij belangrijk, ook direct buiten onze projecten. We hebben geen trek in een traject waar ons concept niet welkom is. Het project is overgenomen door Trebbe Wonen die er nu een klein villa-wijkje van wil maken. Geinteresseerden kunnen zich melden bij dhr Stooker van Trebbe Wonen in Enschede.

Dus we blijven zoeken naar een betaalbare sociaal prettige omgeving voor ons concept in Amersfoort. De minimum-oppervlakte die we nodig hebben is ca 2.000m2. Tips zijn ZEER welkom. Meer informatie en tips bij info@knarrenhof.nl

 

januari 2016

Gezamenlijk met een financier is het eigendom verworven van de locatie Scheltemalaan in het prachtige Leusderkwartier. Binnen 10 dagen nadat het contract was getekend hebben we al met de omwonenden om tafel gezeten. Uiteraard zijn daar zorgen, op dit terrein wat altijd een grasveld achter een houtwal. En daar zal nu gebouwd gaan worden, komt dat wel goed? In onze presentatie hebben we duidelijk gemaakt dat we de houtwal zeker wilen handhaven en waar mogelijk zelf nog versterken. De kwaliteit als groene erfafscheiding voor de omwonenden is immers ook de kwaliteit voor de nieuwe bewoners. Er waren uiteraard kritische vragen en mensen die vinden dat hier helemaal niet gebouwd moet worden, maar de informatie-avond verliep over het algemeen prettig. Na afloop werden we zelfs bedankt met een applaus. Kort na deze informatie-avond kwam wel een stevig reactie van een aantal omwonenden. Wij snappen dat men liever deze grond niet bebouwd ziet, maar de gemeente heeft hier ook ingestemd met een bestemmingsplanwijziging, en het Hof-concpet van de Knarrenhof betreft immers laagbouw en ouderen. Dus minder overlast kan een nieuwe bebouwing haast niet geven. Op 7 januari is er een informatie-avond gehouden voor eventuele geintereseerden. De woningen aan de Scheltemahof zullen vanaf ca € 4 ton zijn. Er hebben zich al meer dan 30 geinteresseerden gemeld, waaronder sommige omwonenden die kleiner willen gaan wonen. 

Hoe het begon

Amersfoort is een actieve stad op gebied van stedenbouw en architectuur. We zijn in het najaar van 2013 daar begonnen met het werven van mensen. Al heel snel zijn we daar tot enkele tientallen leden gekomen en is er een bestuur benoemd. Omdat Amersfoort erg populair is, is het moeilijk een locatie te vinden. We hebben al 18 locaties voorgesteld aan de gemeente. Daar zitten veel welwillende mensen, maar het heeft helaas nog niet tot een locatie geleid. Op 30 oktober in de ochtend hebben we samen met nog een aantal CPO's-projecten in de stad overleg met wethouder Fleur Imming, ambtelijk specialisten van de gemeente en provincie om aandacht en kansen te vragen voor burgerinitiatieven. Ondanks ruim 30 leden en bestuurlijk contact is het in 2015 nog geen locatie voor de doelgroep tot ca 2x modaal gevonden. Wel is het ons gelukt om in een aanbesteding een locatie te verwerven voor de bemiddelde knarren vanaf 3x modaal. In 2015 is de Vereniging Hof van Amersfoort formeel opgericht. Onder bezielende leiding van voorziter lammert en met hulp van de bestuursleden Herman, Jurgen en Sjoeke timmeren we aan de weg. En we zoeken dus locaties vanaf ca 2.000m2 niet te ver van een winkel... 

 

Amersfoort (vereniging)